Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w 2004 r. zwonieniu podatkowemu podlega sprzedaż akcji NFI nabytych przed 2000 r. na giełdzie papierów wartościowych, w sytuacji gdy podatnik nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających kiedy powszechne świadectwa udziałowe przekształcone na mocy ustawy na akcje NFI zostały nabyte?

sygnatura: PBB3-415/9-51/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-09-07

słowa kluczowe:akcja, kapitały pieniężne, sprzedaż akcji, świadectwo udziałowe, zwolnienia podatkowe, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 24.06.2005 r., które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w ... dn. 27.06.2005 r. wniesionego przez Jana C. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dn. 07.06.2005 r. Znak PDI/415-45/05 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku z dn. 14.03.2004 r., który wpłynął do Urzędu Skarbowego dn. 15.03.2005 r.; uzupełnionym pismami z dn. 29.03.2005 r., 25.04.2005 r., 26.04.2005 r., i 02.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości niewykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji NFI nabytych przed 2000 r. - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dn. 15.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w C... wpłynął wniosek z dn. 14.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku podatnik zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie przychodu i obniżenie ściśle związanego z nim kosztu dotyczącego akcji NFI, nabytych wiele lat temu co do których BDM nie posiada danych nabycia (pięcioletni okres archiwizacji). Zgodnie z uzyskaną przez podatnika informacją PIT-8C przychód ze zbycia NFI został potraktowany jako niesłusznie opodatkowany.W piśmie z dn. 29.03.2005 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, podatnik podniósł, iż jego zdaniem świadectw NFI nie musi wykazywać w zeznaniu za 2004 r. - art. 19 ustawy z 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o PDOF oraz niektórych innych ustaw.Pismem z dn. 02.06.2005 r. podatnik złożył wyjaśnienie, iż w piśmie z dn. 29.03.2005 r. popełnił błąd, gdyż dokonał sprzedaży akcji NFI, a nie świadectw NFI. Postanowieniem z dn. 07.06.2005 r. Znak PDI/415-45/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w C... stwierdził nieprawidłowość stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku z dn. 14.03.2004 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości niewykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji NFI nabytych przed 2000 r. Pismem z dn. 24.06.2005 r. podatnik wniósł zażalenie, w którym podniósł, iż w latach 1996-1997 zakupił na Giełdzie Papierów Wartościowych 65 szt. Powszechnych Świadectw Udziałowych. Z uwagi na to, że nabycie miało miejsce niemal przed 8 laty podatnik "nie posiada dokumentów stwierdzających nabycie sprzedanych w 2004 r. akcji NFI". Wobec czego żąda przychylenia się do jego prośby o zwolnienie z opodatkowania całego dochodu ze sprzedaży akcji NFI. W roku 2004 r. przychód podlegający zwolnieniu powinien wynosić 1 910,35 zł. Podatnik podkreślił, iż akcje bądź Powszechne Świadectwa Udziałowe nabył na giełdzie.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. (Dz. U. z 2000, Nr 14 poz. 176 ze zm.): źródłem przychodów są m. in. kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia m. in. papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30 b w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 (art. 30b ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy).Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m. in. wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej osobowość prawną; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych akcji.W myśl art. 52 pkt 1 lit. b cyt. ustawy zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 202 poz. 1956 ze zm.), przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 01.01.2004 r.W myśl cytowanych przepisów podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 01.01.2004 r. jest zwolniony od podatku dochodowego, jeżeli są one dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, a zostały nabyte na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.)Zatem by podatnik mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia musi wykazać, że spełnił wszystkie ww. przesłanki. Ponadto podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające, iż może skorzystać ze zwolnienia, na które się powołuje. Ciężar dowodu w tej sprawie spoczywa bowiem na podatniku, a nie na organie podatkowym.Podatnik twierdzi, iż Powszechne Świadectwa Udziałowe, przekształcone następnie na mocy ustawy, w akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych, nie posiada jednak żadnego dokumentu potwierdzającego kiedy i w jaki sposób nabył te papiery wartościowe. Zatem nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na brak dokumentów potwierdzających, iż spełnia wszystkie warunki wymagane ww. regulacją.Podatnik będzie mógł natomiast skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten przewiduje, iż wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691) - w skali roku do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2004 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 2 289,57 zł. (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 11.02.2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 r. - Monitor Polski Nr 10 poz. 205). Zatem dochód ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych wolny jest od podatku do kwoty 1 144,79 zł. Z tego zwolnienia podatnik będzie mógł skorzystać z uwagi na to, że przepis ten nie stawia dodatkowych warunków, wystarczy jedynie by podatnik dokonał sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych. Nadwyżkę ponad kwotę 1 144,79 zł podatnik powinien natomiast opodatkować zgodnie z brzmieniem cytowanego wyżej art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy - PIT-38, w którym ma obowiązek wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy) art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY