Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie wypłacane kluczowemu ekspertowi uczestniczącemu bezpośrednio w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

sygnatura: PD II 415/102/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-09-13

słowa kluczowe:zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 2 i art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana X zastępowanego przez doradcę podatkowego Pana Y z dnia 29.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole z dnia 14.06.2005 r. Nr US/PZ/0090/1/7/05 uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 18.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania dochodów wnioskodawcy uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę przy realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji i stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.05.2005 r. (data wpływu do Urzędu 19.05.2005 r.) podatnik zastępowany przez doradcę podatkowego zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kwestii opodatkowania dochodów strony uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę przy realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2005 r. przedstawiając jednocześnie swoje stanowisko. Podatnik jak podaje we wniosku jest pracownikiem spółki X, mającej siedzibę w Dublinie w Irlandii. Spółka realizuje w Polsce kontrakty zawarte z podmiotami, które są dysponentami funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Strona otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie od spółki i nie zawierała innych umów z dysponentami unijnych funduszy pomocowych. W załączeniu do wniosku podatnik przedstawił oświadczenie Spółki o zatrudnieniu go przy realizacji tych kontraktów. W okresie od stycznia 2003 r. do września 2003 r. podatnik, jak podaje we wniosku, bezpośrednio uczestniczył w realizacji projektu w Puławach w całości finansowanego z funduszu PHARE, natomiast od października 2003 r. do grudnia 2007 r. bezpośrednio uczestniczy w realizacji projektu we Wrocławiu finansowanego w ramach programu ISPA. Środki otrzymywane przez Spółkę z tych funduszy są księgowane i rozliczane oddzielnie w sposób pozwalający na wykazanie, że wynagrodzenie podatnika jest w całości wypłacane z unijnych środków pomocowych. Z uwagi na ten fakt pracodawca jako płatnik nie potrąca i nie odprowadza od tego wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W ocenie podatnika w przedstawionym powyżej stanie faktycznym otrzymywane od Spółki wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wydanym w dniu 14.06.2005 r. postanowieniu Nr US /PZ/0090/1/7/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wg stanu prawnego obowiązującego w latach 2004 - 2005 - wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami, przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników zatrudnionych przez ww. podmioty, a także wynagrodzeń i świadczeń osób, którym podmioty te zlecają wykonanie określonych prac (usług) i to bez względu na rodzaj umowy jaką zawarł bezpośredni wykonawca celu programu z podmiotem, któremu powierzył wykonanie określonych czynności. Z opisanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego - zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego - wynika, że polski podmiot będący dysponentem funduszy pomocowych zawarł umowę ze Spółką z siedzibą w Irlandii na realizację określonych projektów w Polsce. Z kolei firma irlandzka zatrudniła przy realizacji tych projektów wnioskodawcę powierzając mu obowiązki "kluczowego" eksperta projektów serwisowych. W ocenie organu podatkowego pierwszej instancji wyrażonej w zaskarżonym postanowieniu bezpośrednim dysponentem zagranicznych środków pomocowych jest podmiot polski, natomiast prace przewidziane programem pomocowym i finansowane ze środków pomocowych realizowane są bezpośrednio przez zleceniobiorcę tj. Spółkę, ponieważ to ona jest stroną kontraktu. W obowiązującym stanie prawnym w latach 2004 - 2005 ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają dochody uzyskane przez osoby (prawne, fizyczne), które zawarły umowę z bezpośrednim dysponentem środków pomocowych na realizację celu programu pomocowego finansowanego ze środków pomocowych. W przedmiotowej sprawie zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego ulga ta nie ma zastosowania do podatnika. Nie korzystają bowiem ze zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia osób (wykonawców usług), którym osoby bezpośrednio realizujące program pomocowy powierzyły wykonanie określonych prac na swoją rzecz i które z tą osobą zawarły w tym celu umowę.

Zwolnienie dochodu od podatku nie ma zastosowania zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego również do dochodów przez niego osiągniętych w 2003 r., ponieważ art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. wyłączył ze zwolnienia dochody podatników, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zlecił wykonanie określonych czynności (w ramach umowy o pracę lub w innej formie umowy cywilnoprawnej).

Na powyższe postanowienie podatnik złożył w dniu 13.07.2005 r. zażalenie, któremu zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną interpretację art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji jego niezastosowanie oraz wadliwość formalnoprawną wynikającą z naruszenia art. 120 i 121 § 1 Ordynacji podatkowej. W związku z tym strona wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez jego uchylenie. W uzasadnieniu zażalenia podatnik ponownie podkreślił, że faktycznie jest zatrudniony przy wykonywaniu prac związanych z realizacją kontraktu finansowanego ze środków pomocowych. W zażaleniu na przedmiotowe postanowienie podatnik powołał się także na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27.06.2003 r. sygn. PB5/IMD-033-21-1128/03, z którego wynika, że zarówno dochody pracowników, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z osobą prawną np. umowy zlecenia), która " pierwsza " otrzymała bezzwrotną pomoc zwolnioną na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają ze zwolnienia określonego w tym przepisie pod warunkiem, że osoby te realizują cel programu tak jak to jest w jego przypadku.

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie. W tej sytuacji organ podatkowy zobligowany jest do badania wniosku podatnika pod względem formalnym, sprawdzając, czy spełnia on wszystkie wymogi określone w art. 14a Ordynacji podatkowej. W szczególności organ podatkowy bada, czy podatnik, płatnik lub inkasent składając wniosek wyczerpująco przedstawił stan faktyczny oraz czy wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie. W toku tego postępowania organ podatkowy nie poddaje ocenie konkretnych dokumentów, a jedynie bada pod kątem przepisów podatkowych stan faktyczny opisany przez podatnika we wniosku. W efekcie dokonuje oceny, czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym lub hipotetycznym, zajęte przez podatnika stanowisko jest prawidłowe, czy też nie. Organ pierwszej instancji, prowadząc postępowanie w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, dokonał w zaskarżonym postanowieniu oceny prawno - podatkowej stanu faktycznego przedstawionego przez stronę we wniosku z dnia 18.05.2005 r.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu przedmiotowe postanowienie należało zmienić.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 - 2005 r. wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Treść tego przepisu w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. była taka sama jak powyżej nie zawierała jedynie sformułowania "bez względu na rodzaj umowy".

Z brzmienia ww. przepisu wynika, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

W związku z tym, zarówno dochody pracowników, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z osobą prawną (np. umowy zlecenia), która " pierwsza " otrzymała bezzwrotną pomoc zwolnioną na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że osoby te realizują cel programu.

Natomiast dochody podatników, którym podatnik (osoba fizyczna) bezpośrednio realizujący cel programu zlecił wykonanie określonych czynności (w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno pranej), zostały wyłączone ze zwolnienia, stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla ustalenia zatem czy dochody podatnika podlegają przedmiotowemu zwolnieniu znaczenie podstawowe ma to czy podatnik bezpośrednio realizuje cel programu oraz źródło jego finansowania tzn. czy podatnik za wykonywaną pracę jest wynagradzany ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy.

W przedmiotowej sprawie mając na uwadze stan faktyczny przestawiony przez podatnika należy stwierdzić, że dochody uzyskiwane przez niego w latach 2003-2005 korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku podatnika wynika, że Gmina Miasto Wrocław jest dysponentem środków pomocowych. Beneficjent środków pomocowych zawarł umowę z pracodawcą podatnika - spółką mającą siedzibę w Dublinie w Irlandii, która to spółka realizuje w Polsce kontrakty z podmiotami, które są dysponentami funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Podatnik zgodnie z oświadczeniem pracodawcy pracował i obecnie pracuje dla Spółki jako kluczowy ekspert (wskazany z nazwiska) projektów serwisowych finansowanych przez fundusze Unii Europejskiej PHARE i ISPA. Podatnik świadczy specjalistyczne usługi związane z nadzorowaniem kontraktów:

  1. opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach finansowanego z funduszu PHARE w okresie od stycznia 2003 r. do września 2003 r. Nr projektu EuropeAid/114174/D/SV/PL,
  2. nadzór nad kontraktami na roboty w projekcie dot. poprawy jakości wody dla Wrocławia, który jest finansowany ze środków ISPA w okresie X. 2003 r. do XII 2007 r. Nr projektu SCRE/112001/D/SV/PL.

We wniosku podatnik podaje, że środki otrzymywane przez Spółkę z ww. funduszy są księgowane i rozliczane oddzielnie w sposób pozwalający na wykazanie, że jego wynagrodzenie jest w całości pokrywane z unijnych środków pomocowych.

Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, że ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, że podatnik bezpośrednio realizuje cel programów objętych pomocą zagraniczną i otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie pokryte ze środków pochodzących z funduszy unijnych, dlatego też wynagrodzenie to w latach 2003-2005 korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY