Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy można opłacać podatek liniowy od dochodów uzyskanych z wynagrodzenia syndyka z tyt. prowadzenia postępowań upadłościowych.

sygnatura: PBB1/421-59/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-09-14

słowa kluczowe:podatek liniowy

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 czerwca 2005 r. wniesionego przez ...... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej z dnia 16 czerwca 2005 r. ....... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika dotyczącego opodatkowania stawką liniową dochodów uzyskanych z wynagrodzenia syndyka z tytułu prowadzenia na zlecenie sądu postępowań upadłościowych - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia ... marca 2005 r., uzupełnionym pismami z ..... 2005 r., ..... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania stawką liniową dochodów uzyskanych z wynagrodzenia syndyka z tytułu prowadzenia na zlecenie sądu postępowań upadłościowych.W piśmie z ..... 2005 r. wnioskodawca stanął na stanowisku, iż wynagrodzenie syndyka, z tytułu prowadzenia na zlecenie sądu postępowań upadłościowych, podlega stawce liniowej podatku dochodowego (19%) i powinno być wykazane łącznie z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej.

Postanowieniem z dnia ..... 2005 r. PDPI..../2005 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej uznał za nieprawidłowe stanowisko .... i w uzasadnieniu tego postanowienia stwierdził, iż wynagrodzenie syndyka z tytułu prowadzenia na zlecenie sądu postępowań upadłościowych jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

Na powyższe postanowienie zostało wniesione zażalenie z dnia 25 czerwca 2005 r., w którym podatnik podnosi, iż , w interpretacji dotyczącej podatku VAT stwierdzono jednoznacznie, iż czynności syndyka są traktowane jako samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza, a brak spójności otrzymanych interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki liniowej 19% i podatku VAT , może prowadzić w konsekwencji do braku możliwości prawidłowego zaewidencjonowania zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:Wbrew podniesionemu zarzutowi nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż brak jest spójności pomiędzy otrzymanymi przez podatnika interpretacjami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - to podatek bezpośrednio związany z konkretną osobą fizyczną, a podatek VAT - to podatek pośredni dotyczący wielu rodzajów podmiotów. Ponadto podstawy opodatkowania tymi podatkami są różne, co implikuje różnice w definiowaniu źródeł przychodów w tych podatkach.W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.),

Źródłami przychodów są:
- działalność wykonywana osobiście,
- pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Wynagrodzenie syndyka, z tytułu prowadzenia na zlecenie sądu postępowań upadłościowych jest ww. rodzajem przychodu a zatem na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarcze wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przeto uzyskane dochody z tego źródła nie są dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy : "Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c /.../", tj. według stawki liniowej, nie dotyczy to jednak przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Wątpliwości podniesione w zażaleniu w kwestii prawidłowości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (poniesionych kosztów) w sytuacji opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych i według stawki liniowej 19% nie były zagadnieniem interpretacyjnym zaskarżonego postanowienia.

Mając na względzie powyższe organ odwoławczy orzekł jak w sentencji.

Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY