Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zasadnym jest opodatkowanie podatkiem dochodowym w Polsce dochodu uzyskiwanego z tytułu renty zagranicznej z Republiki Czeskiej?

sygnatura: PBB3-415/9-60/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-09-29

słowa kluczowe:renta zagraniczna, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14 lipca 2005 roku wniesionego przez M, na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ..... z dnia 05 lipca 2005 roku Nr ..... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatniczki, ujętego we wniosku z dnia 21 lutego 2005 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego 11 kwietnia 2005 roku), uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2005 roku, dotyczącego opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu renty zagranicznej z Republiki Czeskiej ? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany i uchylenia zaskarżone-go postanowienia organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

W dniu 11 kwietnia 2005 roku do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ..... wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 czerwca 2005 roku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach wynika, iż podatniczka uzyskuje dochody z tytułu emerytury krajowej oraz z emerytury zagranicznej, wypłacanej przez Republikę Czeską.

Podatniczka poddaje w wątpliwość zasadność opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym dochodu z tytułu emerytury uzyskiwanej z Republiki Czeskiej. Jej zdaniem od tego dochodu nie powinien być pobierany podatek w Polsce.

Postanowieniem z dnia 05 lipca 2005 roku Nr ... Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w .... stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce.

Na postanowienie to podatniczka pismem z dnia 14 lipca 2005 roku wniosła zażalenie, w którym żąda konkretnej odpowiedzi, dlaczego emerytura otrzymywana z Republiki Czeskiej podlega opodatkowaniu w Polsce, skoro nie ma żadnych dokumentów, z których wynikałoby, iżby w Czechach dochód ten nie został opodatkowany. Podatniczka zarzuca organowi podatkowemu, iż w postanowieniu użył niezgodnego ze stanem faktycznym sformułowania, że ?pobieram świadczenie czeskiej emerytury z konta bankowego?, jak również zarzuca organowi podatkowemu powoływanie się na przepisy z 2000 roku, podczas gdy jej zdaniem w tej sprawie może mieć znaczenie obowiązujące od 01 stycznia 2003 roku Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej (Dz. U. z 2003 roku Nr 78, poz. 710).

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, powyższą zasadę należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska ? art. 4a powołanej wyżej ustawy.

W niniejszej sprawie będzie to umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku podpisana w Warszawie w dniu 24 czerwca 1993 roku (Dz. U. z 1994 roku Nr 47, poz. 189 i 190). Stosownie do jej uregulowań zawartych w art. 18 ? z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ust. 2 ? renty, emerytury i inne podobne wynagrodzenia, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania.

Z powyższego zapisu jasno wynika, iż emerytura otrzymywana z Czech, wypłacana osobie mającej zamieszkanie w Polsce, podlega opodatkowaniu w Polsce.

Przywołane powyżej przepisy regulują jednoznacznie zasady opodatkowania przedmiotowej emerytury, zatem nie jest koniecznym jak żąda podatniczka ?szukanie? dokumentów potwierdzających, iż dochód z tego tytułu nie został opodatkowany w Czechach.

Wysokość opodatkowania oraz zasady uiszczana podatku dochodowego od powyższej emerytury zostały uregulowane w powołanej wyżej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładnie w art. 44 ust. 1a pkt 2 i ust. 3a oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w zaskarżonym postanowieniu.

Należy tutaj wyjaśnić, iż bezpodstawnym jest zarzut podatniczki, jakoby w zaskarżonym postanowieniu użyto stwierdzenia, iż pobiera ona emeryturę z Czech za pośrednictwem banku. Takiego sformułowania w postanowieniu nie zawarto. Wskazano natomiast podstawy prawne i zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od emerytur zagranicznych wypłacanych świadczeniobiorcom w dwojaki sposób: bez pośrednictwa płatników oraz za pośrednictwem banków. Zasady opodatkowania regulują przepisy z zakresu prawa podatkowego (w niniejszej sprawie powołane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której tekst jednolity został ogłoszony w Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku i ze zmianami obowiązuje nadal oraz ww. umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku). Powołane w zażaleniu porozumienie takim przepisem nie jest. Z jego treści wynika, iż reguluje on innego rodzaju sprawy niż sprawy podatkowe.

W sentencji zaskarżonego postanowienia użyto zwrotu ?renta zagraniczna?, a w jego uzasadnieniu zamiennie sformułowania renta, emerytura. To jednakże nie ma wpływu na prawidłowość rozstrzygnięcia, bowiem renta i emerytura podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach. Nadmienić należy, iż podatniczka również używa zamiennie tych dwóch sformułowań.

W świetle powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany oraz uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach ? Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY