Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej łącznego opodatkowania małżonków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2004.

sygnatura: 1463/WD/4117/1/17/157/05/GR

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-08-05

słowa kluczowe:opodatkowanie łączne małżonków, rozliczenie roczne, wspólność majątkowa

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.07.1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 01.06.2005r. wniesionego przez Pana xx zam. xx na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach z dnia 25.05.2005r. nr 1408/PD/415-7/05 stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pana xx zam. xx, NIP xx wyrażonego we wniosku z dnia 03.02.2005r. w zakresie stosowania przepisów dotyczących wspólnego opodatkowania dochodów małżonków - utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pan xx zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach z wnioskiem z dnia 03.02.2005r. o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej łącznego opodatkowania małżonków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2004.

W przedmiotowym wniosku Pan xx przedstawia stan faktyczny, z którego wynika, że przed zawarciem związku małżeńskiego w 1998r. intercyzą zniesiony został między małżonkami ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W grudniu 2004r. (według aktu notarialnego z dnia 29.12.2004r.) Pan xx ustanowił wraz z małżonką wspólność majątkową małżeńską.Zdaniem Strony przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonką za 2004r., gdyż warunki jakie muszą spełniać małżonkowie, aby skorzystać z łącznego opodatkowania określa art. 6 ust. 2 ustawy. Z jego treści wynika, że m.in. musi istnieć między nimi wspólność majątkowa a małżeństwo ma trwać przez cały rok podatkowy. Z treści przepisu nie wynika, aby wspólność majątkowa musiała trwać przez cały rok podatkowy. Może ona w czasie roku podatkowego ulegać zmianom (być znoszona i z powrotem przywracana).Istotne jest, aby istniała na koniec roku podatkowego

Postanowieniem będącym przedmiotem zażalenia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach stwierdził, że stanowisko Pana xx wyrażone we wniosku z dnia 03.02.2005r. w zakresie zastosowania przepisów dotyczących możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków za 2004r. w przypadku przywrócenia wspólności majątkowej w grudniu 2004r., podczas gdy małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy jest nieprawidłowe

W stanie prawnym obowiązującym w 2004r. stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przesłankami wspólnego opodatkowania małżonków są: istnienie wspólności majątkowej, pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie w zeznaniu rocznym. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, co oznacza, że warunek istnienia wspólności ustawowej dotyczy całego roku podatkowego

W związku z powyższym przywilej wspólnego opodatkowania dochodów małżonków będzie wyłączony w razie istnienia między małżonkami (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) rozdzielności majątkowej. Małżonkowie, którzy chcą skorzystać ze wspólnego rozliczenia swoich dochodów za dany rok podatkowy, muszą być małżeństwem ze wspólnością majątkową przez cały okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku.

Mając na uwadze stan faktyczny, według którego od dnia 01.01.2004r. do dnia 28.12.2004r. istniała między małżonkami rozdzielność majątkowa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach stwierdził, że Panu xx nie przysługuje prawo do łącznego opodatkowania dochodów uzyskanych w 2004r. w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na w/w postanowienie Pan xx złożył w dniu 02.06.2005r. zażalenie, w którym zarzuca obrazę prawa materialnego przez jego błędną wykładnię a mianowicie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.2001r. o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającą na błędnym przyjęciu, że wspólność majątkowa, o jakiej mowa w tym przepisie musi trwać przez cały rok podatkowy, gdy redakcja tego przepisu nie daje podstaw do takiej wykładni i jednoznacznie wskazuje, że cały rok podatkowy musi istnieć jedynie związek małżeński, a nie wspólność majątkowa

W świetle powyższego Strona wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia i orzeczenie, że przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko, które zawiera stwierdzenie, że przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonką za rok 2004 jest prawidłowe

    Zdaniem Pana xx stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach nie jest trafne. Art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa przesłanki jakie muszą zaistnieć, aby małżonkowie mogli skorzystać ze wspólnego opodatkowania dochodów.Przesłankami tymi są :
  • podleganie małżonków obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy,
  • istnienie wspólności majątkowej,
  • pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
  • złożenie wniosku we wspólnym zeznaniu rocznym.
  • Poza sporem jest to, że przesłanki te muszą zaistnieć łącznie.Wszystkie przesłanki oddzielone są od siebie przecinkiem. Ma to takie znaczenie, że każdą przesłankę należy traktować odrębnie i nie można odnosić informacji zawartych w jednej przesłance do innych przesłanek.Zatem zastrzeżenie czasu trwania związku małżeńskiego przez cały rok podatkowy w przesłance mówiącej o pozostawaniu w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie może być odniesione do poprzedzającej go przesłanki dotyczącej istnienia wspólności majątkowej

Pan xx uważa, że widoczna w ustawie konstrukcja przepisu art. 6 ust. 2 wskazuje jednoznacznie, że wolą ustawodawcy było to, aby przez cały rok podatkowy istniał jedynie związek małżeński.Natomiast brak takich zastrzeżeń odnośnie wspólności majątkowej daje podstawę do twierdzenia, że jedynym wymaganiem postawionym przez ustawodawcę w tym zakresie było to, aby wspólność ta istniała, co najmniej na koniec roku podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy i zarzutami zażalenia stwierdza, co następuje

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (nieograniczony obowiązek podatkowy), między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak z zastrzeżeniem art. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.Dopuszczalność wspólnego opodatkowania małżonków w/cyt. przepis uzależnia od łącznego spełnienia wymienionych w nim przesłanek.Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarty w przepisie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek "czasowy" obejmujący rok podatkowy dotyczy pozostawania małżonków w związku małżeńskim i istnienia między nimi wspólności majątkowej

Treść cytowanego przepisu wskazuje, że przywilej łącznego opodatkowania małżonków nie przysługuje wtedy, gdy w jakimkolwiek okresie roku podatkowego istniała między nimi rozdzielność majątkowa.Jak wynika z akt sprawy związek małżeński Państwa xxx trwał przez cały 2004r., a rozdzielność majątkowa została zniesiona między małżonkami w dniu 29.12.2004r

W związku z tym Panu xx nie przysługuje prawo łącznego opodatkowania z małżonką dochodów uzyskanych w 2004r. w sposób określony w w/w art. 6 ust. 2 cyt. ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach w przedmiotowej sprawie i stwierdza, że jest prawidłowe

W świetle powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY