Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy kwoty wypłacane przez PZU z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają opodatkowaniu?

sygnatura: PD II 415/76/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-08-10

słowa kluczowe:renta wyrównawcza

D E C Y Z J A
Działając na podstawie art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana X z dnia 13.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie z dnia 25.05.2005 r. nr PD/415/1/13/05 w sprawie stanowiska podatnika zawartego we wniosku z dnia 02.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania kwot wypłacanych podatnikowi przez PZU z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia zmiany postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 04.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie wpłynął wniosek Pana X z dnia 02.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania kwot wypłaconych podatnikowi przez PZU S.A Inspektorat w Y z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych.
Jak wynika z akt sprawy, podatnik uległ wypadkowi drogowemu w wyniku, którego doznał kompresyjnego złamania kręgosłupa. Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Y na podstawie ugody wypłaca podatnikowi od dnia 01.01.1991 r. rentę wyrównawczą tj. kwoty z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych.
Pan X w uzupełnieniu wniosku przedstawił swoje stanowisko w sprawie, twierdząc, iż przychody z tytułu renty wyrównawczej, jakie otrzymał w latach 1999 - 2002 powinny być zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zdaniem podatnika PZU nieprawidłowo dokonywało potrącenia podatku i w związku z tym, zwrócił się o interpretację powyższego przepisu do organu podatkowego.
W dniu 25.05.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie wydał postanowienie nr PD/415/1/13/05, w którym stwierdził, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku jest prawidłowe.
W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie przytoczył przepisy ustawy o podatku dochodowym obowiązujące w 1999, 2000, 2001 i 2002 r., z których bezsprzecznie wynika, że renty wyrównawcze wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe należy zaliczyć do ubezpieczeń osobowych na życie i w związku z tym korzystają one ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
W dniu 14.06.2005 r. Pan X wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie. Zdaniem Strony organ podatkowy pierwszej instancji mylnie stwierdził, że z przedstawionego materiału faktycznego nie wynikało, iż PZU w Y nieprawidłowo opodatkowało dochody z tytułu renty wyrównawczej uzyskane przez Komornika Sądu Rejonowego w Z.
Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, co następuje.
Ustawodawca w art. 21 ww. ustawy wskazał jakie przychody uzyskane przez podatników są zwolnione przedmiotowo od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy opodatkowaniu otrzymanych przez podatników rent ustawodawca w art. 21 ww. ustawy przyjął generalna zasadę, iż renty podlegają opodatkowaniu poza enumeratywnie wymienionymi przypadkami wskazanymi w przedmiotowym przepisie. Zwolnieniu takiemu podlegają między innymi renty wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe, które należy zaliczyć do ubezpieczeń osobowych na życie. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:
- w brzmieniu obowiązującym w 1999 i 2000 r.: wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
- w brzmieniu obowiązującym w 2001 r.: wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z a) prowadzoną działalnością gospodarczą, b) prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
- w brzmieniu obowiązującym w 2002 r.: wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są zgodnie z art. 27 ust. 1, b) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, o których mowa w art. 30 ust. 1b.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu pragnie podkreślić, że organ podatkowy pierwszej instancji prawidło zinterpretował przepis prawa podatkowego, o którego wykładnię zwrócił się Pan X. Natomiast zarzut podniesiony przez podatnika w zażaleniu jest bezprzedmiotowy, ponieważ kwestia ustalenia stanu faktycznego w sprawie prawidłowości opodatkowania kwot wypłaconych przez PZU tytułem ubezpieczeń majątkowych i osobowych na podstawie materiału dowodowego przedstawionego przez stronę, była rozpatrzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie i zakończona decyzjami, od których podatnik
nie wniósł odwołania.
Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że w przypadku gdyby faktycznie podatek od wypłacanej renty wyrównawczej był pobierany przez PZU w Y, to byłoby to postępowanie niezgodne z powołanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY