Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży akcji spółki nabytych przez pracownika grupy kapitałowej?

sygnatura: PBB3-415/9-32/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-08-16

słowa kluczowe:akcja, kapitały pieniężne, obrót papierami wartościowymi, sprzedaż akcji

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 10.06.2005 r., które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w ... dn. 14.06.2005 r. wniesionego przez Urszulę W. zam. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dn. 02.06.2005 r. Znak ... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatniczki przedstawionego we wniosku z dn. 29.03.2004 r., który wpłynął do Urzędu Skarbowego dn. 29.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego w 2004 r. z tytułu sprzedaży akcji nabytych w 1998 r. - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany /uchylenia/ postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dn. 29.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek z dn. 29.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze złożonego wniosku wynika, iż podatniczka w 1998 r. zakupiła w publicznej subskrypcji jako pracownik jednej ze spółek Grupy Kapitałowej imienne akcje serii J Spółki ... S.A. Wartość nominalna akcji wyniosła 1 zł za sztukę, cena emisyjna natomiast 2,50 zł za sztukę. Podatniczka nabyła akcje za pośrednictwem Punktu Obsługi Klientów Centralnego Biura Maklerskiego Grupy Pekao S.A. Dn. 26.11.2004 r. podatniczka sprzedała swoje akcje, tuż po tym jak weszły one na giełdę papierów wartościowych. Zdaniem strony, dochód ze sprzedaży tych konkretnych akcji nie podlega opodatkowaniu ponieważ dochody ze sprzedaży akcji nabytych w drodze publicznej oferty przed dn. 01.01.2004 r. nie podlegają opodatkowaniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... postanowieniem z dn. 02.06.2005 r. Znak ... stwierdził nieprawidłowość stanowiska podatniczki przedstawionego we wniosku z dn. 29.03.2004 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego w 2004 r. z tytułu sprzedaży akcji nabytych w 1998 r. Pismem z dn. 10.06.2005 r. strona wniosła zażalenie zwracając uwagę na to, iż urzędy na terenie kraju wydają różne postanowienia w kwestii opodatkowania akcji Spółki ... S.A. W związku z występującymi rozbieżnościami w interpretacji prawa podatkowego podatniczka zwróciła się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. /Dz. U. z 2000, Nr 14 poz. 176 ze zm./: źródłem przychodów są m. in. kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia m. in. papierów wartościowych /art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/.Od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu /art. 30 b w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/. Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 /art. 30b ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy/.W myśl art. 52 ust. 1 lit. b cyt. ustawy zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2003 r., Nr 202 poz. 1956 ze zm./, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 01.01.2004 r.W myśl cytowanych przepisów podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 01.01.2004 r. jest zwolniony od podatku dochodowego, jeżeli są one dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, a zostały nabyte na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. /Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm./Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, co do zasady - publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata.Cyt. art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiera wyjątki, które jednak nie mają zastosowania w tym przypadku.W nin. sprawie podatniczka zakupiła imienne akcje serii J Spółki ... S.A. jako pracownik jednej ze spółek Grupy Kapitałowej. Z przedłożonych do akt sprawy dokumentów m. in. prospektu emisyjnego wynika, iż podstawę prawną emisji akcji serii J stanowią przepisy Kodeksu Handlowego i Statut Spółki, a także uchwała nr IV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dn. 30.12.1996 r. oraz uchwała nr VI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dn. 26.05.1997 r. W myśl tekstu jednolitego uchwały nr IV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki - na podstawie art. 432 - 437 Kodeksu handlowego oraz § 5 pkt 6 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło:1/ podwyższyć kapitał akcyjny o kwotę 3 000.000 zł do 4 250 000 zł przez emisję od 3 000.000 do 4 250 000 sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda,2/ akcje nowej emisji oznaczyć jako akcje serii J noszące nr od 0.000.001 do 4 250 000,3/ przyznać prawo nabycia akcji serii J wyłącznie pracownikom i osobom fizycznym wchodzącym w skład władz Spółek należących do Grupy Kapitałowej P. ... S.A. /.../ w oparciu o regulamin, który będzie opracowany przez Zarząd ... S.A. i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą./.../ Możliwość objęcia akcji Spółki ... S.A. przez pracowników wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej P. ... S.A. przyczyni się, w myśl cyt. uchwały, do identyfikacji pracowników nie tylko ze spółkami, w których są zatrudnieni, ale z całą Grupą Kapitałową. Akcjonariat pracowniczy jest jedną z najlepszych metod podniesienia poziomu motywacji, wydajności i zaangażowania pracowników w rozwój spółek dzięki ich bezpośredniemu zainteresowaniu wynikami finansowymi /str. 21-22 Prospektu emisyjnego/. Z cytowanego prospektu emisyjnego wynika zatem wprost, że akcje serii J były oferowane jedynie pracownikom bądź władzom spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej P. ... S.A. w celu ich większej identyfikacji z Grupą Kapitałową P. . Oferta zakupu nie była zatem skierowana do nieoznaczonego adresata, co powoduje iż nie można uznać, iż zbywane akcje zostały nabyte w drodze publicznej oferty. Tak rozumiane pojęcie "nabycia na podstawie publicznej oferty" znajduje wyraz również w wyroku NSA z dn. 27.05.2003 r. sygn. akt SA/Bk 1403/02 który stanowi, iż mówiąc o publicznym charakterze oferty należy mieć na względzie powszechny dostęp do akcji przez ogół społeczeństwa bez względu na liczbę osób, do których skierowana jest oferta. Jeśli oferta nie jest skierowana do ogółu społeczeństwa, a do konkretnie oznaczonych adresatów, nawet jeśli ich liczba przewyższa 300 osób, to nie sposób jest mówić o ofercie publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 21.07.1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.Konsekwencją powyższego ustalenia jest fakt, iż dochód ze zbycia tego rodzaju akcji nie korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem dochód uzyskany ze sprzedaży tych akcji należy opodatkować zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany /uchylenia/ postanowienia organu pierwszej instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY