Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed uplywem 5 lat od daty jego nabycia, przeznaczone na zakup budynku mieszkalnego wraz z gruntem, podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

sygnatura: 1463/WD/4117/1/15/167/05/EP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-08-22

słowa kluczowe:sprzedaż mieszkania, zryczałtowany podatek dochodowy, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.06.2005r. Pani na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 06.06.2005r. Nr 1425/032/415/19/05/MJ stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pani wyrażonego we wniosku z dnia 31.03.2005r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu i przeznaczonych na zakup budynku mieszkalnego wraz z gruntem - utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31.03.2005r. Pani zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W w/w wniosku poinformowała, że w dniu 29.05.2003r. dokonała sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w..., którego właścicielką była krócej niż 5 lat. Podatnik wyjaśnił, że uzyskany ze sprzedaży przychód w kwocie 45.500,00 zł wydatkował w dniu 17.06.2003r. na zakup domu mieszkalnego wraz z gruntem za kwotę 71.500,00 zł.

Zdaniem Pani cały przychód osiągnięty ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, tj. kwota 45.500,00 zł korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie tylko ta część przychodu, która została przeznaczona na zakup budynku mieszkalnego

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 06.06.2005r. wydał postanowienie Nr 1425/032/415/19/05/MJ, w którym stwierdził, że przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, że zarówno uzyskanie przychodu z tytułu sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, jak i wydatkowanie tego przychodu na cele mieszkaniowe nastąpiło w 2003r. i w związku z tym do rozliczeń w zakresie podatku dochodowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w tym roku.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu zauważa, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.b) (tj. z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży między innymi budynku mieszkalnego lub jego części, zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

Zdaniem organu I instancji cytowany przepis ustawy reguluje wyczerpująco warunki, uprawniające do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, którymi są: wydatkowanie w określonym czasie uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych środków pieniężnych wyłącznie na cele mieszkaniowe ściśle określone w tym przepisie, między innymi na zakup budynku mieszkalnego i zakup gruntu pod budowę domu.Wobec powyższego zwolnione od podatku dochodowego mogą być środki pieniężne, uzyskane przez Panią ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zostały przeznaczone na zakup budynku mieszkalnego. Natomiast środki pieniężne przeznaczone na zakup gruntu związanego z tym budynkiem, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Zdaniem organu I instancji nie można uznać, że wydatki Podatnika dotyczą gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. W cytowanym przepisie chodzi bowiem o grunty niezabudowane w chwili zakupu a przeznaczone w przyszłości pod zabudowę.

Organ I instancji wyjaśnił, że dopiero od dnia 01.01.2004r. ustawodawca dokonał zmiany art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą to zmianą rozszerzono tytuły zwolnienia z podatku dochodowego przychodów przeznaczonych również na zakup gruntu związanego z nabywanym budynkiem lub lokalem mieszkalnym.

Na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 06.06.2005r. Nr 1425/032/415/19/05/MJ Pani złożyła zażalenie, w którym podnosi, iż w uzasadnieniu w/w postanowienia w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i przeznaczonych na zakup budynku mieszkalnego wraz z gruntem, Urząd Skarbowy nie powołuje się na żaden przepis prawa, ani orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Cytowane są wyłącznie przepisy ustawy, które podlegają interpretacji.Pani podnosi, iż trzymanie się literalne zapisu ustawy, która mówi, że "wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części" (art.21 ust. 1 pkt 32 lit.a), a nie mówiącej wprost o gruncie z nim związanym, stoi w sprzeczności z rozsądkiem i obowiązującym obecnie prawem regulującym zakup domu i związanego z nim gruntu. Nie można zakupić domu, nie kupując jednocześnie gruntu z jakim jest związany.

Podatnik zauważa, że zgodnie z art. 48 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem. Natomiast stosownie do art. 47 § 1 k.c., część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Dopóty zatem, dopóki dany element stanowi część składową rzeczy, wobec samego niego nie może odnieść skutku żadna czynność rozporządzająca, a więc i przenosząca własność. Pani twierdzi, że nie mogła kupić domu bez gruntu z nim związanego, który stanowi element rzeczy, stanowi jego integralną część. Zatem całość wydatków została przeznaczona na potrzeby mieszkaniowe.Pani uważa, że ustawodawca nie musiał dodawać wyrażenia "gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem", co nastąpiło w brzmieniu ustawy obowiązującej od 1.01.2004r. Zmiana w stosunku do ulg może być rozszerzeniem, zawężeniem bądź doprecyzowaniem. Zdaniem Podatnika było to doprecyzowanie, bowiem Pierwszy Urząd Skarbowy inaczej interpretował przedmiotowy przepis.Ponadto Podatnik powołuje się na wyrok SN z dnia 28.06.2002r. I CK 5/02.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zarzutów zażalenia i uwag wniesionych do protokołu z zapoznania stwierdza, co następuje:

W dniu 29.05.2003r. Pani aktem notarialnym Rep. A Nr 3187/2003 dokonała sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w..., którego właścicielką była krócej niż 5 lat. Z tego tytułu uzyskała przychód w wysokości 45.500,00 zł.Następnie w dniu 17.06.2003r. na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr 3871/2003 Podatnik kupił położony w ... dom mieszkalny wraz z gruntem za kwotę 71.500,00 zł. Na zakup w/w nieruchomości Pani przeznaczyła cały przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. kwotę 45.500,00 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2003 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c): w części wydatkowanej na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.Z treści w/w przepisu wynika, że Podatnik może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych przeznaczy na cele określone w tym artykule, do których między innymi należą zakup budynku mieszkalnego i zakup gruntu pod budowę domu.

Wobec powyższego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu prawidłowo stwierdził, że Pani dokonując zakupu domu mieszkalnego wraz z gruntem ma prawo skorzystać z ulgi przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w/w ustawy, ale tylko w odniesieniu do nabytego budynku mieszkalnego.Podatnik nie kupił gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, gdyż z akt sprawy wynika, że nabył grunt zabudowany już domem mieszkalnym. W związku z powyższym Pani nie spełniła warunku przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26.07.1991r. w zakresie zwolnienia z podatku uzyskanego ze sprzedaży przychodu - w części wydatkowanej na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że budynek trwale związany z gruntem jest nieruchomością, a przedmiotowa ulga podatkowa wyraźnie przewiduje zwolnienie w przypadku wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na nabycie budynku mieszkalnego lub na zakup gruntu pod budowę domu mieszkalnego. Ponadto organ odwoławczy nadmienia, że od dnia 01.01.2004r. ustawodawca dokonał zmiany art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nie stanowiła doprecyzowania przepisu ustawy, jak twierdzi Podatnik, lecz rozszerzyła przewidziane w tym artykule tytuły do zwolnienia z podatku dochodowego o możliwość wydatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości na zakup gruntu związanego z nabywanym budynkiem lub lokalem mieszkalnym.

Jednocześnie organ odwoławczy wyjaśnia, że przytoczone przez Podatnika art. 48 i 47 § 1 Kodeksu Cywilnego nie mają wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, gdyż zasady opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zostały uregulowane w ustawie z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003r. nie zwalniał z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części przeznaczonej na zakup gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym.Ponadto zauważa się, że wyroki Sądu Najwyższego i orzeczenia NSA nie mogą być podstawą do uwzględnienia stanowiska Pani, bowiem nie stanowią źródła prawa i są wiążące dla organu podatkowego tylko w sprawie, w której zapadły.

Biorąc powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka, jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn.zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY