Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik wykonujący funkcję inspektora nadzoru budowlanego może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki na zakup komputera i specjalistycznego programu komputerowego?

sygnatura: PBB3-415/9-37/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-08-22

słowa kluczowe:komputery, koszty uzyskania przychodów, program komputerowy

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.06.2005 r. wniesionego przez J. R. zam. ... ul.... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 01.06.2005 r. Znak: ... stwierdzające

1. prawidłowość stanowiska podatnika w części dotyczącej zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na:- ubezpieczenie OC,
- na nabycie katalogu cen,
- dojazd do miejsca budowy

2. nieprawidłowość stanowiska podatnika w części dotyczącej zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na:
- nabycie komputera,
- specjalistycznego programu komputerowego

- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 23.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek J. R. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 07.04.2005 r. oraz 09.05.2005 r.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę w Urzędzie Gminy .... W dniu 01.07.2004 r. dodatkowo zawarł umowę zlecenia z Zakonem O.O. ... w ... na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W związku ze specjalistycznym charakterem budowy, jej skomplikowaniem, podatnik zmuszony jest od lipca 2004 r. do nadal, być na budowie od poniedziałku do soboty. Budowa, której dotyczy nadzór, położona jest w odległości 35 km od miejsca zamieszkania podatnika. Na tę okoliczność podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu i zgromadził za 2004 r. rachunki na zakup paliwa na kwotę 1.512 zł. Aby podatnik mógł wykonywać czynności inspektora nadzoru musi należeć do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych w ... i ubezpieczyć się od OC z tytułu wykonywania zawodu. Przed podpisaniem umowy zlecenia, w dniu 29.06.2004 r. podatnik poniósł z tego tytułu koszty w wysokości 460 zł. Poza tym w celu prowadzenia rozliczeń z wykonawcami, był zmuszony zakupić w dniu 12.08.2004 r. specjalistyczny program komputerowy za cenę 2.183,80 zł oraz katalog cen SEKOCENBUD za cenę 115 zł. W dniu 29.10.2004 r. podatnik zakupił również komputer za cenę 4.000 zł.Zdaniem podatnika, poniesione przez niego ww. koszty związane były wyłącznie z realizacją umowy zlecenia, a zatem w zeznaniu za 2004 r. może przyjąć koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Postanowieniem z dnia 01.06.2005 r. Znak: ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził

prawidłowość stanowiska podatnika w części dotyczącej zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na:
- ubezpieczenie OC,
- na nabycie katalogu cen,
- dojazd do miejsca budowy

2. nieprawidłowość stanowiska podatnika w części dotyczącej zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na:
- nabycie komputera,
- specjalistycznego programu komputerowego.

Pismem z dnia 08.06.2005 r. J. R. wniósł zażalenie na ww. postanowienie, w którym wnosi o zmianę postanowienia w części uznającej za nieprawidłowe stanowisko odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie komputera i specjalistycznego programu komputerowego.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Jak wynika z postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.) świadczenie usług inspektora nadzoru może być zaliczone do źródła przychodu określonego jako:
-działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
-pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).
Wolą podatnika było uznanie tej działalności za działalność wykonywaną osobiście, co ma wpływ na sposób ustalenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. decyzji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...).

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ( w tym m. in. z tyt. umowy zlecenia) - określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 tej ustawy). Cytowany wyżej przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże pojęcie kosztu z pojęciem przychodu. Przepis ten uzależnia możliwość zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów od spełnienia łącznie n/w warunków:

- między poniesionym wydatkiem a osiągniętym lub możliwym do osiągnięcia przychodem musi zachodzić związek przyczynowy,
- nie może on być wymieniony jako wyłączony spod możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w art. 23 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.>br>

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

A zatem w świetle ww. przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, podatnik podlegał obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogły wyniknąć w związku z wykonywaną przez niego funkcją inspektora nadzoru. Biorąc pod uwagę, iż do obowiązków podatnika, stosownie do art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należało kontrolowanie rozliczeń budowy, wydatek na zakup ww. katalogu cen był związany z przedmiotową umową zlecenia. Natomiast z uwagi na to, że budowa, której dotyczył nadzór inwestorski, jest położona w odległości 35 km od miejsca zamieszkania podatnika i z tytułu dojazdów do tej budowy podatnik poniósł wydatki na zakup paliwa, przysługuje mu prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tego tytułu.

Biorąc pod uwagę, iż poniesienie wydatków na ubezpieczenie OC, na nabycie katalogu cen oraz na dojazd do miejsca budowy związane było bezpośrednio z wykonywaniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, niewątpliwie istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy nimi a przychodem osiągniętym z przedmiotowej umowy zlecenia. A zatem ww. wydatki uznano za koszt uzyskania przychodów podatnika. Brak jest natomiast podstaw do uznania za koszt uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika wydatków na zakup komputera oraz specjalistycznego programu komputerowego.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.Z kolei art. 22 ust. 8 tej ustawy stanowi, iż kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania składniki majątkowe inne niż wymienione w pkt 1 i 2 o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (art. 22d ust. 1 tej ustawy).

W świetle cytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakupiony przez podatnika komputer za cenę 4.000,- zł wraz z programem komputerowym, spełniają kryteria zaliczenia ich do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc jednak pod uwagę treść art. 22a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych odpisów amortyzacyjnych. Przepis ten umożliwia bowiem dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jedynie od środków trwałych, tj. składników majątku wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, tj. umowy leasingu. Natomiast podatnik uzyskuje przychody ze źródła określonego w ustawie jako "działalność wykonywana osobiście".

Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

Decyzja niniejsza została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY