Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Cz pobranie przez wspólników spółki cywilnej zaliczek z zysku wypracowanego przez spółkę może być źródłem powstania różnic kursowych korygujacych wysokość przychodów i kosztów ich uzyskania?

sygnatura: PBB1-421/1-1/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej
Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2005-08-22

słowa kluczowe:różnice kursowe, spółka cywilna

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w K. uchyla z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Cz. z dnia 5 kwietnia 2005r. Znak: PBI/415-4/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii rozliczania różnic kursowych w przypadku pobrania przez wspólników zaliczek z zysku wypracowanego przez spółkę cywilną i stwierdza, iż stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2005 r., podatniczka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Cz. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii rozliczania różnic kursowych w przypadku pobrania przez wspólników zaliczek z zysku wypracowanego przez spółkę cywilną. W piśmie tym wnioskodawczyni stanęła na stanowisku, iż w związku z ww. pobraniem " (...) powstają różnice kursowe, które należy uwzględnić do rozliczenia podatkowego (...)". Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2005r. Znak: PBI/415-4/05 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Cz. uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione przez podatniczkę w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku stwierdzając, iż w stanie faktycznym przedstawionym przez podatniczkę mogą powstać:
1) dodatnie różnice kursowe stanowiące przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami),
2) ujemne różnice kursowe, które nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w K. stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1a i 1b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu. Przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych zwią-zanych z działalnością gospodarczą ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.Natomiast zgodnie z art.22 ust.1 zd.2 i 3 oraz ust.1a ww. ustawy koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a mię-dzy dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pienięż-nych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.

W toku prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zawierają niejednokrotnie transakcje walutowe, których pochodną mogą być różnice kursowe. Księgi podatkowe muszą być bowiem prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej, a to oznacza iż kwoty wyrażone w walucie obcej trzeba przeliczać na złotówki.

Na gruncie podatków dochodowych przepisy prawa podatkowego przyporządkowują różnice kursowe do przychodów lub kosztów działalności gospodarczej w zależności od charakteru transakcji, z której różnice te wynikają. Jeżeli kwota z danej transakcji zaliczana jest do kosztów podatkowych, również i różnice kursowe związane z tą transakcją, bez względu na ich wartość matematyczną, korygują wysokość kosztów uzyskania przychodów. Analogicznie jest z przychodami. Jeżeli kwota z transakcji stanowi przychód podatkowy, również i różnice kursowe z nią związane (i to zarówno na plus, jak i na minus) korygują wysokość przychodów. Instytucja różnic kursowych funkcjonuje zatem w płaszczyźnie przychodów i kosztów ich uzyskania. Nie znajduje ona natomiast zastosowania na etapie określania (a co za tym idzie i podziału) dochodu stanowiącego wypadkową obu ww. kategorii. W związku z powyższym zaliczkowe pobranie przez wspólników zaliczek z zysku wypracowanego przez spółkę cywilną (stanowiące w istocie podział osiągniętego przez nią dochodu), na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może być źródłem powstania różnic kursowych. Stanowisko podatniczki zawarte we wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY