Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy niodpłatne przeniesienie własności majątku likwidowanej spółdzielni na członków tej spółdzielni i jej byłych pracowników można traktować jak darowiznę poczynioną na rzecz tych osób?

sygnatura: PBB3-415/9-35/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-08-19

słowa kluczowe:darowizna, kapitały pieniężne, podział, spółdzielnie

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 06.06.2005 r., które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w ... dn. 06.06.2005 r. wniesionego przez Stanisława G. Likwidatora Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w ..., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dn. 25.05.2005 r. Znak ... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku z dn. 04.03.2004 r., który wpłynął do Urzędu Skarbowego dn. 07.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów PSS "Społem" posiadanych w "Społem" ... sp. z o. o. na członków i byłych pracowników PSS "Społem": - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany /uchylenia/ postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dn. 07.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął od Stanisława G. Likwidatora Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w ... wniosek z dn. 04.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze złożonego wniosku wynika, iż Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w ... znajduje się w stanie likwidacji. Zgodnie z wolą członków Spółdzielni Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków na podstawie art. 125 § 5 Prawa spółdzielczego zamierza pozostały majątek Spółdzielni /który pozostanie po spłaceniu jej wszystkich zobowiązań/ rozdzielić pomiędzy członków Spółdzielni, bądź pomiędzy członków Spółdzielni i jej byłych pracowników. Majątek Spółdzielni, który byłby rozdzielany stanowią wyłącznie udziały, które Spółdzielnia posiada w "Społem" ... Sp. z o. o. W tej sytuacji rodzi się wątpliwość co do daty powstania obowiązku podatkowego, w związku z nieodpłatnym przeniesieniem własności udziałów Spółdzielni posiadanych w "Społem" ... sp. z o. o. na członków i byłych pracowników Spółdzielni.Zdaniem wnioskodawcy nieodpłatne przeniesienie własności udziałów w Spółce na członków i byłych pracowników Spółdzielni w wykonaniu uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków podjętej na podstawie art. 125 § 5 Prawa spółdzielczego należy traktować jako darowiznę do której mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn /art. 3 Prawa spółdzielczego stanowi, iż majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków/.W takim przypadku, zdaniem wnioskodawcy, członkowie i pracownicy obejmujący udziały w "Społem" ... Sp. z o. o. przekazane nieodpłatnie przez Spółdzielnię powinni zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w momencie sprzedaży tych udziałów osobom trzecim. Ponieważ jednak w tym przypadku prezentowane są również poglądy, zgodnie z którymi na członkach i pracownikach, którym zostaną przekazane nieodpłatnie przez Spółdzielnię udziały w Spółce ciążyłby obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie nieodpłatnego przekazania im tych udziałów lub w momencie objęcia przez nich tych udziałów, wnioskodawca zadał pytanie o podanie właściwego sposobu rozwiązania tego problemu. Postanowieniem z dn. 29.03.2005 r. Znak ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku z dn. 04.03.2005 r. złożonego przez Likwidatora Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w sprawie opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży udziałów "Społem" ... Sp. z o. o. przekazanych nieodpłatnie przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców "Społem" członkom i pracownikom PSS "Społem". Z treści postanowienia wynika, iż w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wnioskodawca wystąpił z zapytaniem w imieniu członków Spółdzielni i jej byłych pracowników, czy sprzedaż przekazanych nieodpłatnie udziałów będzie rodzić dla nich skutki podatkowe. Z uwagi na to, iż zapytanie to nie dotyczy indywidualnej sprawy wnioskodawcy tj. Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" reprezentowanej przez Likwidatora tej Spółdzielni odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... postanowieniem z dn. 25.05.2005 r. Znak ... stwierdził nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku z dn. 04.03.2004 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów PSS "Społem" posiadanych w "Społem" ... sp. z o. o. na członków i byłych pracowników PSS "Społem": Pismem z dn. 06.06.2005 r. strona wniosła zażalenie żądając:- zmiany zaskarżonego postanowienia i przyjęcie, iż nabycie pozostałego majątku Spółdzielni rozdzielonego pomiędzy członków Spółdzielni i pracowników Spółdzielni uchwałą Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków na podstawie art. 125 § 5 Prawa Spółdzielczego należy traktować jako darowiznę, a także uznania, iż osoby obejmujące udziały w spółce z o. o. przekazane nieodpłatnie przez Spółdzielnię zapłaciłyby podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w momencie sprzedaży tych udziałów osobom trzecim,- uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w .....W uzasadnieniu podniesiono, iż nieodpłatne przeniesienie własności udziałów posiadanych przez spółdzielnię należy traktować jak darowiznę, z uwagi na fakt, iż rozdział udziałów będzie następował wg kryteriów określonych przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków i nie będzie proporcjonalny np. do ilości czy wysokości udziałów w Spółdzielni posiadanych przez poszczególnych jej członków, zaś gdy idzie o pracowników którzy nie mają udziałów w Spółdzielni, przeniesienie własności udziałów w Spółce będzie następować w oparciu o kryterium np. stażu pracy w Spółdzielni. W tej sytuacji trudno mówić o ekwiwalentności świadczenia wobec Spółdzielni ze strony członków i innych osób na rzecz, których zostaną przekazane nieodpłatnie udziały Spółdzielni w Spółce z o. o.Ponadto zdaniem wnioskodawcy nie udzielono odpowiedzi na następujące pytania:- w którym momencie dojdzie do przychodu z tytułu nabycia przez wymienione osoby udziałów w Spółce z o. o. i jak określić wysokość tego przychodu oraz w jakiej dacie na osobach obejmujących udziały w spółce ciążyłby obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych,- czy nieodpłatne przekazanie własności tych udziałów przez spółdzielnię na rzecz członków spółdzielni i innych osób rodzi po stronie Spółdzielni wobec Skarbu Państwa jakiekolwiek zobowiązanie podatkowe.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej: stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z uwagi na brzmienie powyższego przepisu, postanowieniem z dn. 29.03.2005 r. Znak ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku z dn. 04.03.2005 r. złożonego przez Likwidatora Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w ... o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w sprawie opodatkowania uzyskanego przez członków Spółdzielni i byłych pracowników Spółdzielni dochodu z tytułu sprzedaży udziałów "Społem" ... Sp. z o. o. przekazanych nieodpłatnie przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców "Społem" członkom i pracownikom PSS "Społem". Postanowienie to zostało skutecznie doręczone dn. 01.04.2005 r. i stało się ostateczne z uwagi na to, że nie wniesiono od niego zażalenia.Zatem niezasadny jest zarzut wnioskodawcy, iż pozostawiono bez rozpatrzenia pytanie - w którym momencie dojdzie do przychodu z tytułu nabycia przez wymienione osoby udziałów w spółce z o. o. i jak określić wysokość tego przychodu oraz w jakiej dacie na osobach obejmujących udziały w spółce ciążyłby obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie to bowiem dotyczy indywidualnej sprawy udziałowców i byłych pracowników Spółdzielni "Społem", a nie Spółdzielni w imieniu której występuje Likwidator. Bezzasadnym jest również zarzut, iż nie odpowiedziano na pytanie czy nieodpłatne przekazanie własności tych udziałów przez Spółdzielnię na rzecz członków spółdzielni i innych osób rodzi po stronie Spółdzielni zobowiązania podatkowe, wnioskodawca bowiem takiego pytania w swoim wniosku nie zadał. Organ podatkowy pierwszej instancji ma obowiązek udzielenia interpretacji tylko w zakresie wyznaczonym przez wniosek podatnika, płatnika bądź inkasenta.Zdaniem wnioskodawcy nieodpłatne przeniesienie własności udziałów w Spółce na członków i byłych jej pracowników w wykonaniu uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków podjętej na podstawie art. 125 § 5 Prawa spółdzielczego należy traktować jako darowiznę do której mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.W tej jednak kwestii organ odwoławczy podziela w pełni stanowisko organu pierwszej instancji, iż przekazanie majątku likwidowanej spółdzielni jej członkom i byłym pracownikom nie jest darowizną z uwagi na to, iż takie przekazanie nie spełnia cech wymaganych przez ustawę z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz. U Nr 16 poz. 93 ze zm./ od umów tego typu. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej i jednostronnej w tym znaczeniu, że nie przynosi darczyńcy żadnej korzyści. Zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie darczyńcy musi nastąpić na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Wynika stąd zarówno to, że obdarowany ma się przez świadczenie wzbogacić, jak i też to, że wykonanie świadczenia przez darczyńcę musi spowodować zmniejszenie się lub też niepowiększenie się jego majątku. Darowizna należy do czynności prawnych, których celem jest dokonanie aktu szczodrobliwości bez gospodarczego ekwiwalentu /Zobowiązania, Zarys wykładu, Witold Czachórski, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1994 r., str. 388-389/W niniejszej sprawie przekazanie majątku likwidowanej Spółdzielni nie jest aktem szczodrobliwości względem członków Spółdzielni i jej byłych pracowników. Jest jedynie sposobem rozdysponowania na rzecz członków i byłych pracowników Spółdzielni pozostałego po dokonaniu likwidacji majątku, należącego w istocie do samych członków tejże Spółdzielni.Skoro zatem zgodnie z art. 3 ustawy z dn. 16. 09.1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz.U z 2003 Nr 188 poz. 1848 ze zm./ majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, członkowie Spółdzielni są cały czas współwłaścicielami jej majątku. Jedynie w wyniku likwidacji zostaje im przydzielony "fragment tego majątku". A skoro tak, to nie można mówić w tej sytuacji o darowiźnie, nie można bowiem uczynić darowizny samemu sobie.Zatem stwierdzić należy, iż członkowie Spółdzielni z tytułu przekazania im udziałów w Spółce uzyskają dochód z kapitałów pieniężnych, a konkretnie z udziału w zyskach osób prawnych, którym jest m. in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, opodatkowany zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c i art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm./Przeniesienie własności udziałów w Spółce na rzecz byłych pracowników Spółdzielni uznać należy natomiast jako przychód ze stosunku pracy. Jedynym i wyłącznym bowiem kryterium przydziału tym osobom majątku likwidowanej Spółdzielni był łączący ich stosunek pracy z byłym pracodawcom czyli Spółdzielnią. Z treści art. 12 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, iż za przychody m. in. ze spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Przekazania majątku likwidowanej spółdzielni jej członkom i byłym pracownikom nie można zatem uznać za akt darowizny, opodatkowany na zasadach określonych przez ustawę o podatku od spadków i darowizn /Dz. U z 2004, Nr 142 poz. 1514 ze zm./.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY