Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy prawa do opodatkowania dochodów za 2004 rok w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

sygnatura: PBB3-415/9-26/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-07-04

słowa kluczowe:osoba samotnie wychowująca dzieci, preferencyjne opodatkowanie dochodów

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.05.2005 r. wniesionego przez ... zam. ... ul. ... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... z dnia 29.04.2005 r. Nr ... stwierdzające

- nieprawidłowość stanowiska podatnika ujętego we wniosku z dnia 12.02.2005r. dotyczącego prawa do opodatkowania dochodów za rok 2004 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 12.02.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek ... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik jest kawalerem, ale od przeszło trzech lat mieszka w nieformalnym związku z partnerką, która od dwóch lat jest osobą rozwiedzioną. Prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi także dwójka jej dzieci z rozwiązanego małżeństwa oraz przeszło 2-letnia ich wspólna córka, nosząca nazwisko podatnika. Oboje w 2004 r. uzyskali dochody ze stosunku pracy. Poza tym partnerka otrzymuje alimenty na dwójkę dzieci od byłego męża.Zdaniem podatnika przysługuje mu prawo opodatkowania dochodów za 2004 r. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Postanowieniem z dnia 29.04.2005 r. Nr ... Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdził

- nieprawidłowość stanowiska podatnika ujętego we wniosku z dnia 12.02.2005r. dotyczącego prawa do opodatkowania dochodów za rok 2004 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Pismem z dnia 11.05.2005 r. ... wniósł zażalenie na ww. postanowienie.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:

    1) dzieci małoletnie, 2) dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, 3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 tej ustawy).Stosownie do art. 6 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że prawo preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, który samotnie wychowuje dzieci. Za osobę samotnie wychowującą dzieci należy uznać tę osobę, której powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. W pojęciu tym mieści się wychowanie - całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym (Słownik Języka Polskiego - Wydawnictwo Naukowe PWN Wydanie VII z 1992r.). Pan ..., jako kawaler, mieści się w ww. katalogu osób samotnie wychowujących dzieci. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku wskazuje, że podatnik mieszka wraz z matką dziecka, co do której brak jest informacji dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej. Z pisma wynika ponadto, że matka dziecka jest osobą rozwiedzioną, czyli również należy do katalogu osób samotnie wychowujących dzieci. A zatem oboje rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem, czyli również wspólnie je wychowują. A zatem w opisanej sytuacji brak podstaw do stwierdzenia, iż którykolwiek z rodziców samotnie wychowuje ich wspólne dziecko. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 07.03.2001 r. Sygn. akt I SA/Gd 1799/98 Sąd stwierdził: Z istoty pojęcia "osoba samotnie wychowująca dzieci" należy wyprowadzić taki stan, w którym nie wystąpi konkurencja wspomnianych osób, ponieważ za prawnie niedopuszczalną należałoby uznać sytuację, w której z tego samego stanu faktycznego dwie osoby wysnują wniosek, że są osobami wychowującymi dzieci.

Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

Decyzja niniejsza została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY