Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy pobierane przez emerytów policyjnych równoważnik za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego winien być opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy też winien korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PBII/4117i-18/BR/05

autor: Izba Skarbowa w Białymstoku

data: 2005-07-06

słowa kluczowe:ekwiwalent pieniężny, emeryci, Policja, świadczenia na rzecz emerytów, świadczenie pieniężne, zwolnienia przedmiotowe

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 31.03.2005r. Nr II USpbIB/415-9/24b/12/05/KSz, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, otrzymanych w 2004r. przez emerytów policyjnych.

Uzasadnienie

W dniu 14.01.2005r, Komenda Policji zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z pisemnym zapytaniem uzupełnionym w dniu 28.01.2005r. w kwestii zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, otrzymanych w 2004r. przez emerytów policyjnych.

Strona podnosi, iż w związku z tym, że jest w posiadaniu dwóch sprzecznych interpretacji dotyczących zwolnienia z opodatkowania równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego otrzymywanych przez emerytów i rencistów policyjnych, o którym mowa w art.21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zachodziła konieczność ponownego rozstrzygnięcia powyższej kwestii.

Strony uważa że, interpretacja przepisów z Ministerstwa Finansów z dnia 26.04.2002r. Nr PB5/RB-033-125-1909/02 skierowana do Komendanta Głównego Policji w świetle której równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego otrzymywane przez emerytów i rencistów policyjnych korzystają ze zwolnienia jest jak najbardziej właściwa i powinna być stosowana w dalszym ciągu.

Postanowieniem z dnia 31.03.2005r. Nr II USpbIB/415-8/24a/6/05/KSz Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdził, iż przedstawione w przedmiotowej sprawie stanowisko Komendy Policji jest nieprawidłowe.

W myśl art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art.14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo(...), w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W ocenie, Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 31.03.2005r. Nr II USpbIB/415-9/24b/12/05/KSz, zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym , stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych- do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2004 kwoty: 2.280 zł.

Według słownika języka polskiego pod redakcja Mieczysława Szymczaka (Wydawnictwo PWN) pod pojęciem słowa "ekwiwalent" należy rozumieć rzecz równą innej wartości, odpowiednik, równoważnik.

Zgodnie z przepisem art.91 ust. 1 ustawy z dnia 6.04.1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7 poz. 58 ze zm.) "policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, którego wysokość oraz szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty ich z uwzględnieniem właściwości organów w tych sprawach, a także sposób zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego przysługującego policjantowi reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2002r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważników za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego(Dz. U. z 2002r. Nr 100 poz. 919). Z powyższego rozporządzenia tj. §8 wnika, iż w/w równoważnik pieniężny (ekwiwalent pieniężny) dotyczy również emerytów i rencistów policyjnych. Z powołanych powyżej przepisów, jasno wynika, iż równoważnik (ekwiwalent) pieniężny przysługuje w zamian za świadczenie rzeczowej (tj. remont zajmowanego lokalu mieszkalnego).

W związku z powyższym wypłacone w 2004r. przez Komendę Policji równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom (byłym pracownikom) będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości limitu 2.280 zł. Należy również zauważyć, iż limit ten dotyczy sumy wszystkich świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów za te świadczenia otrzymane przez emeryta lub rencistę w 2004r.

W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 31.03.2005r. jako niezgodne z prawem.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY