Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1) Czy firma miała obowiązek ustalenia kosztów uzyskania przychodu związanych z nabyciem akcji? 2) Czy będzie możliwość odzyskania w/w kosztóww przypadku zwrotu podatku firmie? 3) Czy płatnik firma X ma obowiązek wystawienia informacji potwierdzającej uzyskany przychód i opłacony podatek?

sygnatura: PBII/4117i-15/BR/05

autor: Izba Skarbowa w Białymstoku

data: 2005-07-06

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż akcji

Decyzja

Na podstawie art. 14 b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r./ Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku nr PB III/415-33/MN/05/PDOF/228 z dnia 26.04.2005r. dotyczące opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży akcji firmy X - w celu ich umorzenia oraz trybu opłacania podatku i dokumentowania tego zdarzenia

postanawia

uchylić postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 26.04.2005r. Nr PB III/415-33MN/05/PDOF/228 w części dotyczącej kosztu nabycia akcji. W pozostałej części zawarte w postanowieniu stanowisko organu podatkowego I instancji jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 25.02.2005r., zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przedstawiając stan faktyczny:

W 2004r. sprzedał Pan firmie X akcje w celu ich umorzenia o wartości 9.752,00 zł. Przy podpisywaniu umowy z firmą otrzymał Pan informację o obowiązku indywidualnego opłacenia podatku należnego ze sprzedaży akcji w rocznym zeznaniu podatkowym, co zostało potwierdzone przez firmę pismem z dnia 13.08.2004r. Pismem z dnia 07.02.2005r. firma X zażądała od Pana zwrotu zapłaconego przez nią podatku w kwocie 1.852,88 zł ( 19% z kwoty 9.752,00 zł) tj. bez uwzględnienia poniesionych kosztów nabycia akcji, powołując się na stanowisko zajęte przez Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku Nr P-I 423/62/WE/04 z dnia 11.11.2004r., informując jednocześnie o braku obowiązku składania indywidualnego rozliczenia dochodów ze sprzedaży w/w akcji.

W związku z powyższym stoi Pan na stanowisku, iż płatnik t.j. firma X nie może żądać zwrotu podatku bez potrącenia kosztów uzyskania przychodu i winien był ustalić ich wysokość przed opodatkowaniem oraz powinien był wystawić Panu odpowiednią informację potwierdzającą rozliczenie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku postanowieniem z dnia 26.04.2005r. Nr PB III/415-33/MN/05/PDOF/228 stwierdził, iż stanowisko przedstawione przez Pana w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Na to postanowienie, wniósł Pan zażalenie z uwagi na to, iż nie zgadza się Pan ze stanowiskiem organu I instancji w kwestii dotyczącej możliwości zastosowania przed opodatkowaniem, kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji - w celu ich umorzenia, powołując się na przepisy art.9 ust. 2, art. 24 ust. 5b /który nie obowiązywał w 2004r./ oraz art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia , Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uchylił zaskarżone postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku nr PB III/415-33/MN/05/PDOF/228 z dnia 26.04.2005r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

W świetle art. 30a ust. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a. Ponadto ust. 7 przytoczonego wyżej przepisu art. 30a stanowi, iż tak opodatkowanych dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym płatnicy, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b ww. ustawy wolne od podatku do-chodowego są przychody otrzymane w związku z umorzeniem udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną w tym także z odpłatnym zbyciem udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia - w części stanowiącej koszt nabycia, z zastrzeżeniem ust. 17 i 18, a jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

W tym stanie rzeczy, firma X, nabywając od Pana udziały w celu ich umorzenia zobowiązana była jako płatnik - na podstawie art. 41 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 19% uzyskanego przez Pana przychodu po uwzględnieniu przychodu zwolnionego z opodatkowania w świetle art.21 ust. 1 pkt 50b w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego tenże podatek Zgodnie z art. 42 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, wg siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację PIT-8A

Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku zauważa, iż przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany nie łączy Pan z innymi przycho-dami i nie należy ich ujmować w zeznaniu rocznym za 2004 rok.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY