Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy mozna odliczyć wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi, opłat związanych z pobytem rodzica w placówkach leczniczo-rehabilitacyjnych oraz wydatki na opłacenie prywatnych zajęć ze specjalistą

sygnatura: PBII/4117i-14/BR/05

autor: Izba Skarbowa w Białymstoku

data: 2005-07-06

słowa kluczowe:naprawa, podatek dochodowy od osób fizycznych, rehabilitacja niepełnosprawnych, zakup

Decyzja

Na podstawie art. 14 b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r./ Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku nr PB III-415-21/PDOF/147/DW/05 z dnia 15.04.2005r. dotyczące odliczeń poniesionych wydatków w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne i stwierdzające, iż stanowisko podatnika w części dotyczącej możliwości odliczenia wydatków poniesionych na zakup baterii do aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz tabletek do ich czyszczenia i osuszania aparatów, a także zakup usług noclegowych w ośrodku w Kajetanach dla rodziców hospitalizowanego dziecka jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałej części stanowisko podatnika jest prawidłowe

postanawia

uchylić postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 15.04.2005r. Nr PB III-415-21/PDOF/147/DW/05 w części dotyczącej odliczenia wydatków poniesionych na zakup baterii do aparatów słuchowych i wkładek usznych. W pozostałej części zawarte w postanowieniu stanowisko organu podatkowego I instancji jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22.02.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 17.03.2005r., zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przedstawiając stan faktyczny:

Jest Pan ojcem dziecka niesłyszącego, które jest pod opieką specjalistów z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach k. Warszawy. Od 7 miesiąca życia dziecko nosi aparaty słuchowe i jest rehabilitowane w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białymstoku. Orzeczeniem o niepełnosprawności z dnia 17.06.2003r. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku zaliczył Pana dziecko do osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym stoi Pan na stanowisku, iż zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 6 i ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może dokonywać odliczeń od dochodu (udokumentowanych) wydatków na cele rehabilitacyjne wymienione w piśmie z dnia 22.02.2005r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku postanowieniem z dnia 15.04.2005r. Nr PB III-415-21/PDOF/147/DW/05 stwierdził, iż stanowisko przedstawione przez Pana w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości odliczenia wydatków poniesionych na zakup baterii do aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz tabletek do ich czyszczenia i osuszania aparatów, a także zakup usług noclegowych w ośrodku w Kajetanach dla rodziców hospitalizowanego dziecka.

Na postanowienie to, wniósł Pan zażalenie z uwagi na to, iż nie zgadza się ze stanowiskiem organu I instancji odnośnie możliwości odliczeń poniesionych wydatków na zakup baterii i wkładek usznych.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia , Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uchylił zaskarżone postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku nr PB III-415-21/PDOF/147/DW/05 z dnia 15.04.2005r.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne, poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Katalog wydatków rehabilitacyjnych został określony w art. 26 ust. 7a ustawy. Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 3, za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Z powyższego przepisu wynika, iż użyte w tej ustawie określenie "zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji" oznacza, że ustawodawca zalicza do niego tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi indywidualnych niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiającej tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wynika z niepełnosprawności. Aby więc skorzystać z odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust 1 pkt 6 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakupiony sprzęt, urządzenie czy narzędzie techniczne powinno cechować indywidualne przeznaczenie i niezbędność w rehabilitacji oraz ułatwienie w wykonywaniu czynności życiowych osobie niepełnosprawnej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęć: "sprzęt", "urządzenie" i "narzędzia techniczne".

Według Słownika Języka Polskiego (wyd. PWN) urządzenie - to rodzaj mechanizmu lub zespół elementów, przyrządów służących do wykonywania określonych czynności, ułatwiających pracę.

treści zażalenia, skierowanego do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, wynika, iż aparat słuchowy jest urządzeniem ułatwiającym niesłyszącemu dziecku wykonywanie czynności życiowych. Natomiast baterie i wkładki uszne są elementami tego aparatu. Należy uznać za uzasadnione Pana stwierdzenie, że aparat słuchowy bez zaopatrzenia go w indywidualną wkładkę uszną i baterię jest bezużytecznym przedmiotem i nie spełnia swojej funkcji rehabilitacyjnej. Jak wyjaśnia Pan w zażaleniu, wkładka uszna pełni rolę przekaźnika wzmocnionego dźwięku z aparatu słuchowego do ucha zewnętrznego. W związku z tym, iż każde ucho jest inne oraz zmienia swój kształt i rozmiar, z wiekiem należy dołączyć do niego indywidualną wkładkę uszną, bo w konsekwencji właściwy dźwięk nie dociera do ucha, co powoduje, że aparat staje się bezużyteczny.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY