Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spełninenie samych wymogów ewidencyjnych i rejestracyjnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej należy utożsamiać z jej faktycznym podjęciem?

sygnatura: PBB2-4117/8-7/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-07-08

słowa kluczowe:rozpoczęcie działalności gospodarczej

DECYZJA

Na podstawie art.14b §5 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 kwietnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 12 kwietnia 2005r. Znak: IUSIPD1/415/20/2005 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej - Dyrektor Izby Skarbowej w K. uchyla zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji i stwierdza, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17 stycznia 2005r. XXX zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia czy faktycznie działalność gospodarcza była prowadzona. Z uwagi na fakt, iż wniosek podatnika nie spełniał wszystkich wymagań, o których mowa w art.14a §2 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. pismem z dnia 31 stycznia 2005r. Nr IUSIPD1/410/48/05 wezwał podatnika do jego uzupełnienia. Pismem z dnia 10 lutego 2005r. XXX uzupełnił braki ww. wniosku z dnia 17 stycznia 2005r. wskazując m. in., iż jego zdaniem działalności gospodarczej faktycznie nie rozpoczął bowiem " (...) poza samą rejestracją firmy w urzędach nie była wykonywana działalność zarobkowa, handlowa, usługowa ani żadna inna".
Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2005r. Znak: IUSIPD1/415/20/2005 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez XXX w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku. Na powyższe postanowienie pismem z dnia 21 kwietnia 2005r. strona wniosła zażalenie, w którym kwestionuje stanowisko zajęte przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w K. stwierdza co następuje:

Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż przepisy prawa podatkowego nie zawierają ani definicji pojęcia "rozpoczęcie działalności gospodarczej", ani też nie wskazują co należy rozumieć jako "faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej".
Kwestii tych nie rozstrzygają również przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami), na gruncie której ustawodawca posługuje się pojęciem "podjęcia działalności". Zgodnie z art.14 ust.1 tej ustawy, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją".
Podjęcie działalności z zachowaniem wymogów prawa jest zatem uzależnione od uprzedniego dokonania określonych przepisami prawa czynności ewidencyjnych. Z treści cytowanego przepisu wynika zatem, iż ustawodawca odróżnia moment uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od mementu podjęcia tej działalności.
Z treści wniosku podatnika z dnia 17 stycznia 2005r. (uzupełnionego pismem z dnia 10 lutego 2005r.) oraz z zażalenia z dnia 21 kwietnia 2005r. wynika, iż dokonał on wyłącznie określonych czynności ewidencyjnych i rejestracyjnych, co jego zdaniem oznacza, iż działalność gospodarcza nie została faktycznie rozpoczęta.

Należy zwrócić uwagę, iż u podstaw każdej działalności o charakterze gospodarczym leży pojęcie zysku, stanowi ono jej sens i istotę, dlatego też niepodobna w ogóle mówić o działalności gospodarczej prowadzonej w celach innych niż zarobkowe. Działalność pozbawiona tego aspektu może być np. działalnością społeczną, artystyczną, charytatywną i inną, nigdy natomiast nie będzie działalnością gospodarczą. Z drugiej strony wystąpienie zysku nie jest warunkiem sine qua non dla uznania konkretnej działalności za działalność gospodarczą, jednakże przedsiębiorca musi dążyć do osiągnięcia takiego celu (ważne jest zatem subiektywne dążenie przedsiębiorcy).
Z treści ww. pism składanych w toku postępowania wynika, iż poza czynnościami ewidencyjnymi i rejestracyjnymi XXX nie podjął jakichkolwiek innych działań, które wskazywałyby na jego subiektywne dążenie do osiągnięcia zysku z tytułu formalnie zaewidencjonowanej działalności gospodarczej.
W świetle powyższego, w stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika, zasadne jest jego twierdzenie, iż pomimo spełnienia wymogów rejestracyjnych faktycznie nie rozpoczął działalności gospodarczej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY