Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 roku dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien zapłacić podatnik czy płatnik?

sygnatura: PBB3-415/9-27/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-07-12

słowa kluczowe:korekta zeznania, odpowiedzialność płatnika, zeznanie roczne

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.05.2005 r. wniesionego przez panią ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 5.05.2005 r. Nr ... stwierdzające, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 4.03.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 18.03.2005 r. (wpływ do urzędu dnia 21.03.2005 r.) - w sprawie dotyczącej:- odpowiedzialności za niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej w 2000 r. przez zakład ... na podstawie porozumienia z dnia ... dodatkowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę - jest nieprawidłowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 4.03.2005 r. pani ... złożyła w Urzędzie Skarbowym w ... wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 18.03.2005 r. (wpływ do urzędu w dniu 21.03.2005 r.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach wynika, iż:
- podatniczka jest byłym pracownikiem firmy ...,
- z dniem 31.12.2000 r. zakończyła pracę zawodową i przeszła na emeryturę,
- zgodnie z porozumieniem z dnia ... w sprawie uregulowania sytuacji prawnej pracowników w związku z tworzeniem nowej firmy, wypłacono dodatkową odprawę emerytalną,
- od odprawy został pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT - 11 za 2000 r. dochód z tytułu dodatkowej odprawy nie został wykazany,
- firma nie wykazała w PIT - 11 dochodu z tytułu dodatkowej odprawy emerytalnej, opierając się o interpretację Urzędu Skarbowego w ... z dnia 17.01.2001 r., zgodnie z którą dochody z tego tytułu są wolne od podatku dochodowego (interpretacja ta zmieniona została przez ww. Urząd pismem z dnia 18.07.2001 r.),
- składając zeznanie podatkowe za 2000 r. podatniczka wykazała dochody zgodnie z otrzymanym PIT - 11, wykazując nadpłatę w podatku, którą Urząd Skarbowy w ... zwrócił w maju 2001 r.,
- w styczniu 2005 r. otrzymała z firmy korektę informacji o dochodach PIT - 11 za 2000 r. z adnotacją, że jest zobowiązana do sporządzenia korekty zeznania podatkowego za 2000 r. i w wyniku tej korekty zobowiązana do zapłaty zaległego podatku.

Zdaniem podatniczki firma ponosi odpowiedzialność za niepobrany i niewpłacony podatek i nie powinna cedować tej odpowiedzialności na nią, zwłaszcza, że od powstałej zaległości podatkowej Urząd Skarbowy może naliczyć odsetki. Uzasadniając swoje stanowisko podatniczka powołała art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Postanowieniem z dnia 5.05.2005 r. Nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził nieprawidłowość stanowiska wnioskodawczyni dotyczącego odpowiedzialności firmy za niepobrany i niewpłacony podatek od wypłaconej w 2000 r. dodatkowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę.

Pismem z dnia 12.05.2005 r. pani ... wniosła zażalenie na ww. postanowienie.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Art. 8 ww. Ordynacji podatkowej stanowi, iż płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Przepisami prawa podatkowego, o których mowa w cytowanym powyżej art. 8 Ordynacji podatkowej, mającymi zastosowanie w przedmiotowej sprawie, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Z treści powołanego art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem, że firma jako płatnik zobowiązana była w 2000 r. do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od m. in. wypłaconej pani ... dodatkowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę.

Ze stanu faktycznego opisanego przez panią ... we wniosku z dnia 4.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 18.03.2005 r. wynika, że firma od wypłaconej podatniczce dodatkowej odprawy emerytalnej pobrała jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowy.

Wobec powyższego nie można stwierdzić, że firma jako płatnik nie wykonała obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, tj. w przedmiotowym przypadku w zakresie obliczenia i pobrania od podatnika (pani ...) zaliczki na podatek dochodowy. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za niepobrany podatek.
Zgodnie natomiast z art. 26 Ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.
Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 ww. Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

W przedmiotowym przypadku dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania jest dzień złożenia przez podatników zeznania podatkowego za dany rok. Termin złożenia zeznania wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym według ustalonego wzoru w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.
Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym w ust. 1 wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników (art. 45 ust. 4 tej ustawy).

Zaliczki pobrane przez płatnika w ciągu roku podatkowego podlegają zatem rozliczeniu w zeznaniu rocznym złożonym w terminie, o którym mowa w ww. przepisie.
Faktem jest, że firma, w związku z pismem Urzędu Skarbowego w ...z dnia 17.01.2001 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, nie wykazała w informacji PIT - 11 za 2000 r., dotyczącej pani ... dodatkowej odprawy emerytalnej a po zmianie treści tego pisma, co nastąpiło 18.07.2001 r., nie dokonała stosownej korekty informacji PIT - 11 za 2000 rok.

Zaniedbania pracodawcy nie zwalniają jednak pani ... z obowiązku zapłaty należnego za 2000 r. podatku dochodowego od osób fizycznych.
Żaden bowiem przepis prawa podatkowego nie nakłada na płatnika w takiej sytuacji jak przedmiotowa, obowiązku ponownego poboru zaliczki na podatek (zaliczka została pobrana), czy wpłacenia za wprowadzonego w błąd pracownika różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu podatnika (pracownika) a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników.

Wobec powyższego koniecznym jest złożenie przez panią ... korekty zeznania podatkowego za 2000 r., w którym zobowiązana jest do wykazania wszystkich uzyskanych w 2000 r. dochodów, w tym także podlegającego opodatkowaniu przychodu z tytułu dodatkowej odprawy emerytalnej.

Z treści art. 81a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, mogą skorygować uprzednio złożone zeznanie (deklarację), jeżeli w złożonej deklaracji wykazali zobowiązanie podatkowe w wysokości niższej od należnej albo kwotę nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości większej od należnej.
Aktualna sytuacja materialna podatniczki nie może mieć wpływu na wysokość należnych zobowiązań podatkowych a tym samym nie może być podstawą do korekty, dokonanej przez organ pierwszej instancji, prawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 5.05.2005 r. Nr ... .

Rekompensaty za szkody wynikłe z niewłaściwego, opieszałego działania firmy pani ... może dochodzić w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY