Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany przez wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej?

sygnatura: PBB3-415/9-22/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-07-12

słowa kluczowe:przychody z innych źródeł, ustąpienie wspólnika

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.04.2005 r. wniesionego przez Jerzego N. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... z dnia 15.04.2005 r. Nr ... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Jerzego N. przedstawionego we wniosku z dnia 31.01.2005 r., który wpłynął w dniu 03.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu udziałów po wystąpieniu ze spółki cywilnej: - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji w części stwierdzającej nieprawidłowość stanowiska podatnika ujętego we wniosku z dn. 31.01.2005 r. dokonując jednakże zmiany jego uzasadnienia.

U Z A S A D N I E N I E

Dn. 03.02.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik był wspólnikiem spółki cywilnej od 1994 r.
Dn. 31.12.2000 r. podatnik wystąpił ze spółki z powodów osobistych. W związku z wystąpieniem ze spółki pozostali wspólnicy zobowiązali się wypłacić mu kwotę 400.000,00 zł odpowiadającą wartości udziałów w spółce.Dn. 05.01.2001 r. podatnik i jego wspólnicy zawarli akt notarialny - "umowę przeniesienia własności nieruchomości i przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki". Z § 6 aktu wynika, że w związku z wystąpieniem ze spółki podatnika, pozostali wspólnicy zobowiązują się wypłacić mu kwotę 400.000,00 zł gotówką odpowiadającą wartości jego udziałów w majątku spółki w następujący sposób:
I rata w kwocie 100.000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do dn. 31.01.2002 r.,
II rata w kwocie 100.000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do dn. 31.01.2003 r.,
III rata w kwocie 100.000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do dn. 31.01.2004 r.,
IV rata w kwocie 100.000,00 zł zostanie wypłacona w terminie do dn. 31.01.2005 r.
Kwoty ustalane w akcie notarialnym były podatnikowi wypłacane. Od otrzymywanych kwot podatnik przekazywał do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy naliczany zgodnie ze wskazówkami jakie otrzymał od Urzędu Skarbowego w piśmie z dn. 07.03.2002 r. Nr ... tj. składał deklarację PIT 13 za miesiąc, w którym otrzymał ratę, a po zakończeniu roku wykazywał otrzymaną kwotę w rozliczeniu rocznym razem z innymi dochodami. W piśmie z dn. 18.03.2005 r. podatnik wyjaśnił, iż jego zdaniem kwoty które otrzymał w związku z wystąpieniem ze spółki na podstawie aktu notarialnego z dn. 05.01.2001 r. są przychodem z kapitałów pieniężnych. Podatek za 2002 r. i 2003 r. był rozliczony jako dochód od przychodów z kapitałów pieniężnych i uważa, że kolejne raty winny być rozliczane wg tych samych zasad tj. jako przychody z kapitałów pieniężnych. Przyjmując powyższe zasady wnioskodawca wyraził pogląd, że od rat otrzymanych w 2004 i 2005 r. jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19 % i nie ma obowiązku sporządzenia deklaracji PIT-13, a jedynie po zakończeniu roku jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-38. Postanowieniem z dn. 15.04.2005 r. Nr ... Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdził nieprawidłowość stanowiska Jerzego N. przedstawionego we wniosku z dn. 31.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu udziałów po wystąpieniu ze spółki cywilnej. W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji stwierdził, że przysługująca występującemu ze spółki cywilnej wspólnikowi wierzytelność (roszczenie) o wypłacenie przypadającej na niego równowartości majątku spółki i dokonana wypłata stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pismem z dn. 27.04.2005 r. podatnik wniósł zażalenie na powyższe rozstrzygniecie podnosząc, że stanowisko Urzędu Skarbowego jest nadinterpretacją postanowień ustawy, nie można bowiem przyjmować, że jeżeli dany przychód nie został wyspecyfikowany w ustawie podatkowej to należy go obciążyć podatkiem w najwyższej wysokości. Niezrozumiała dla niego jest również zmiana dotychczasowego stanowiska - zdarzenie miało miejsce w 2001 r. i winno być oceniane wg stanu prawnego obowiązującego w tej dacie.
Podatnik podniósł również, iż nawet przyjmując, że jego stanowisko jest niewłaściwe, to jego zdaniem należałoby przyjąć, że w sytuacji, gdy występujący ze spółki cywilnej wspólnik nie będzie prowadził działalności gospodarczej nastąpi u niego likwidacja działalności, a tym samym wystąpi obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od części remanentu sporządzonego na dzień jego wystąpienia ze spółki.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie. Z powyższej regulacji wynika, iż organ odwoławczy ma prawo zmienić bądź uchylić postanowienie wydane przez organ pierwszej instancji tylko wówczas, gdy uzna zażalenie podatnika za zasługujące na uwzględnienie.W niniejszej sprawie organ odwoławczy nie może uznać zażalenia podatnika za zasługujące na uwzględnienie, ale również nie podziela stanowiska zajętego w tej sprawie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... z następujących powodów.Nie ulega wątpliwości, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z rozliczeniem się ustępującego wspólnika ze spółką cywilną. Zgodnie z art. 871 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Ponadto występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników jaka odpowiada stosunkowi w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.
Przychodów tych nie można uznać za przychody z działalności gospodarczej, ponieważ podatnik nie otrzymuje ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w związku z wystąpieniem ze spółki. Zdaniem organu odwoławczego nie jest to także przychód z praw majątkowych.Stosownie bowiem do postanowień art. 18 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Majątkowe prawo podmiotowe to wg Encyklopedii Prawa pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic, (wyd. CH Beck, Warszawa 1999 r., s. 500 i nast.), jako pojęcie prawa cywilnego definiuje się poprzez wskazanie następujących elementów - jest to sfera możliwości postępowania (działania i zaniechania) podmiotu określonego stosunku prawnego, wynikająca z treści (tworzących te treść uprawnień i powiązanych z nimi funkcjonalnie obowiązków) tego stosunku, określana i zabezpieczona przez normę prawną. Natomiast prawo z art. 871 kodeksu cywilnego jest jedynie prawem (uprawnieniem) do żądania oznaczonego zachowania, a nie prawem majątkowym w powyższym znaczeniu. Przychód z powyższego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 wyżej powołanej ustawy i opodatkować jako przychód z innych źródeł. Zgodnie z art. 20 cyt. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zatem przychód z powyższego tytułu opodatkować należy, jako przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a nie jako przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 cyt. ustawy.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji.Jednocześnie wyjaśnia się, że kwestia związana z opodatkowaniem remanentu sporządzonego na dzień wystąpienia ze spółki nie była przedmiotem wniosku z dn. 31.01.2005 r. Z tego też względu brak podstaw prawnych do zajęcia stanowiska w tej kwestii przez organ odwoławczy. Stosownie bowiem do postanowień art. 14a ust. 1 Ordynacji podatkowej do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przy spełnieniu wymogów formalnych, uprawniony jest m.in. naczelnik urzędu skarbowego.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY