Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Płatnik zwrócił się z zapytaniem, czy od części wynagrodzenia zajętego w związku z egzekucją prowadzoną w stosunku do pacownika zaliczkę na podatek dochodowy należy pobrać i wykazać w deklaracji PIT-4 w dacie przekazania tej części wynagrodzenia na konto komornika czy w dacie potrącenia (wykazania) na liście płac części wynagrodzenia, którą w związku z prowadzona egzekucją należy uiścić nie do rąk pracownika, ale na konto komornika?

sygnatura: PD II 413/146/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-07-21

słowa kluczowe:komornik, moment powstania przychodów

D E C Y Z J A
Działając na podstawie art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia....... z dnia 11.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki z dnia 30.03.2005 r. w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska płatnika zawartego we wniosku z dnia 28.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej pobrania i wykazania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia zajętego w związku z egzekucją prowadzoną w stosunku do pracownika, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia zmiany postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 28.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej pobrania i wykazania zaliczki na podatek dochodowy od części wynagrodzenia zajętego w związku z egzekucją prowadzoną w stosunku do pracownika.
We wniosku płatnik zwrócił się z zapytaniem - czy od części wynagrodzenia zajętego w związku z egzekucją prowadzoną w stosunku do pracownika, zaliczkę na podatek dochodowy należy pobrać i wykazać w deklaracji PIT - 4, w dacie przekazania tej części wynagrodzenia na konto komornika, czy w dacie potrącenia (wykazania na liście płac) części wynagrodzenia, którą w związku z prowadzoną egzekucją należy uiścić nie do rąk pracownika, ale na konto komornika?
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w stosunku do pracownika zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę. Spółka ze względu na kłopoty finansowe - brak środków pieniężnych - kwotę wynagrodzenia potrącaną w związku z prowadzoną egzekucją przekazuje na konto komornika w różnych okresach czasu, w miarę pozyskiwania przez Spółkę środków pieniężnych.
Zdaniem Spółki kwota wynagrodzenia potrącana w związku z postępowaniem egzekucyjnym jako przychód pracownika powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym w dacie jej przekazania na konto komornika. Wówczas Spółka zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wykazać ją w deklaracji PIT -4.
Wymienionym w sentencji postanowieniem organ podatkowy pierwszej instancji uznał stanowisko płatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki stwierdził, iż w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naliczone pracownikowi wynagrodzenie (potrącenie na liście płac) ze stosunku pracy za dany miesiąc, stanowi jego przychód za ten miesiąc i powinno być wykazane w deklaracji PIT - 4. Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji, dla celów podatkowych istotny jest moment postawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia i nie ma znaczenia fakt, że część tego wynagrodzenia w skutek postępowania egzekucyjnego przekazywana jest na konto komornika w różnych terminach.
Pismem z dnia 11.04.2005 r. płatnik wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki żądając jego uchylenia.
Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem organu podatkowego, że data naliczenia wynagrodzenia jest równoznaczna z datą postawienia wynagrodzenia do dyspozycji pracownika oraz, że stanowi jego przychód za ten miesiąc i powinno być wykazane w deklaracji PIT - 4. Płatnik powołując się na art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa, iż zajęta w toku egzekucji część wynagrodzenia jest przychodem pracownika w momencie otrzymania jej przez komornika lub pozostawienia jej do dyspozycji komornika. Przelanie kwot zajętego wynagrodzenia do komornika lub postawienie ich do dyspozycji komornika, w ocenie spółki jest równoznaczne z otrzymaniem lub postawieniem tych kwot do dyspozycji pracownika i w tych datach powinno stanowić przychód pracownika.
Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza co następuje.
Wynagrodzenie, zarówno w części wolnej od zajęcia jak i w części zajętej w toku egzekucji jest roszczeniem pracownika z tytułu należnego wynagrodzenia i jest jego przychodem ze stosunku pracy. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, iż część wynagrodzenia zajęta na rzecz zaległości nie zostaje faktycznie przekazana komornikowi. Do obliczenia i potrącenia należnej zaliczki na podatek podstawę stanowi cala kwota przychodu należna pracownikowi. Tak więc naliczone pracownikowi wynagrodzenie ze stosunku pracy za dany miesiąc, stanowi jego przychód za ten miesiąc i powinno być wykazane w deklaracji PIT - 4. Należy podkreślić, iż dla celów podatkowych istotny jest moment postawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia i nie ma znaczenia fakt, że część tego wynagrodzenia w skutek postępowania egzekucyjnego przekazywana jest na konto komornika w różnych terminach.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, wykraczając poza interpretację prawa podatkowego, pragnie zwrócić uwagę, iż wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie przepisów rozdziału II działu trzeciego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ustawodawca zagwarantował w nim pracownikowi wypłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę, wskazując w art. 84 K.P, że nie może on zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zapis ten ma na celu ochronę pracownika przez wszelkimi próbami ograniczenia jego prawa do wypłaty i uzyskiwania wynagrodzenia. Pracodawca zgodnie z art. 86 §1 k.p. jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy. Natomiast art. 87 §1 pkt 1 i 2 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek potrącania z wynagrodzenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kolejność potrąceń i granice do jakich mogą być dokonywane reguluje art. 87 k.p.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY