Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym po zmarłym małżonku

sygnatura: PB I-3/4117/IN-31/USŁŚ/04/MK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2005-07-21

słowa kluczowe:postanowienie sądu, stwierdzenie nadpłaty

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście z dnia 9 maja 2005 r. Nr I-2/413/10/2005,odmawia zmiany w/w postanowienia.

W dniu 1 marca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Pani ..., reprezentowana przez Pana ..., złożyła w Urzędzie Skarbowym Łódź - Śródmieście wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmarłym małżonku - Panu ... Z uwagi na braki formalne, tj. brak prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście w dniu 14 lipca 2004 r. wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.
W złożonym zapytaniu podatnik postępowanie Naczelnika Urzędu Skarbowego uznał za niewłaściwe.

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2005 r. Nr I-2/413/10/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście, nie podzielił zawartego we wniosku stanowiska.

Nie zgadzając się z udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście interpretacją, w dniu 13 maja 2005 r. złożył Pan zażalenie.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
Z kolei treść art. 105 § 2 w/pow. ustawy stanowi, iż przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz zwroty podatków, a także oprocentowanie z tych tytułów zwracane są poszczególnym spadkobiercom w proporcji określonej w ich zgodnym oświadczeniu woli, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym:

    - prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
    - zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców o podziale tych należności.

Powołany przepis stanowi więc, iż podstawą prawną do zwrotu nadpłaty podatku przypadającej spadkodawcy jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku W przypadku większej liczby spadkobierców należności podatkowe zwracane są im w proporcji określonej w ich zgodnym oświadczeniu woli.
Ponadto zgodnie z treścią art. 104 § 2 wyżej powołanej ustawy, jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca ma obowiązek o powyższym zawiadomić organ podatkowy i jednocześnie przedstawić dokumenty potwierdzające ich poniesienie.
Stąd w analizowanym stanie faktycznym, dla rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty po zmarłym ..., niezbędnym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego celem uzyskania postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Do czasu jego uzyskania stwierdzenie nadpłaty po zmarłym w podatku dochodowym nie będzie możliwe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY