Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik, będący emerytem, w 2004 r. korzystał z ulgowej odpłatności za energię elektryczną. Strona nie była wcześniej pracownikiem świadczeniobiorcy, ale prawo do tego rodzju świadczenia wynikało z układu zbiorowego pracy. Czy uzyskany przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PD II 414/78/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-07-25

słowa kluczowe:emeryci, świadczenie usług na rzecz

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia podatnika Pana... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska podatnika zawartego we wnioskach z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów - 21.03.2005 r.) i z dnia 9.04.2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki - 12.04.2005 r.) o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia, czy podatnikowi przysługuje zwolnienie podatkowe w związku z otrzymaniem świadczenia rzeczowego w postaci ulgowej opłaty za energię elektryczną, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji i stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 14.03.2005 r. skierowanym bezpośrednio do Ministerstwa Finansów podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Opisując stan faktyczny strona wskazała, że w 2004 r. korzystała z ulgowej odpłatności za energię elektryczną i w związku z powyższym uzyskała przychód w kwocie 631,63 zł. Przychód ten został wykazany w informacji PIT-8C sporządzonej przez dostawcę energii.

Zajmując własne stanowisko w sprawie podatnik wskazał, że zastosowanie zwolnienia o jakim mowa we wskazanym wyżej przepisie nie jest uzależnione od tego, kto jest realizatorem świadczenia, ale od tego czy świadczenie to wynika z łączącego emeryta lub rencistę z zakładami pracy poprzednio stosunkiem pracy.

Pismem z dnia 29.03.2005 r. Ministerstwo Finansów stosownie do postanowień art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej przekazało pismo podatnika Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu do dalszych czynności urzędowych. Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu przekazał je Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, właściwemu do załatwienia sprawy.

Jednocześnie pismem z dnia 9.04.2005 r. o podobnej treści co wniosek z dnia 14.03.2005 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na pewne braki formalne organ podatkowy wezwał stronę do ich uzupełnienia, co nastąpiło w dniu 26.04.2005 r.

W wymienionym w sentencji postanowieniu organ podatkowy pierwszej instancji nie podzielił stanowiska podatnika zawartego we wniosku z dnia 9.04.2005 r., stwierdzając iż zwolnienie o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje tylko te świadczenia rzeczowe, które udzielane są emerytom i rencistom z uwagi na łączący ich uprzednio ze świadczeniodawcą stosunek pracy. Skoro więc podatnik nie jest ani emerytem, ani rencistą świadczeniodawcy, nie ma do niego zastosowania zwolnienie określone przepisem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Na powyższe postanowienie podatnik złożył zażalenie, w którym zarzuca rażącą niezgodność rozstrzygnięcia merytorycznego ze stanem prawnym regulowanym w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzasadnieniu strona podaje, że zwolnienie zawarte w spornym przepisie nie jest uzależnione od tego, kto jest realizatorem (świadczeniodawcą) świadczenia, bowiem ustawodawca wymaga jedynie, aby świadczenia miało związek z poprzednim stosunkiem pracy, nie wymagając jednocześnie aby to był stosunek pracy ze świadczeniodawcą.

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekarczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Analiza treści powołanego przepisu wskazuje, iż zwolnienie o jakim w nim mowa ma szeroki zakres i nie ogranicza się wyłącznie do wartości świadczeń jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczy ono bowiem wszystkich świadczeń rzeczowych otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku pracy (stosunków pokrewnych).

W tym zakresie stanowisko podatnika wyrażone we wnioskach skierowanych do Ministerstwa Finansów i Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki należy uznać za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY