Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych wydatek poniesiony na zakpu akcji spółki, która upadła i z tego powodu jej akcje nie mogły zostać sprzedane?

sygnatura: PBB3-415/9-25/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-07-25

słowa kluczowe:dochody kapitałowe, koszty uzyskania przychodów, przychód, przychód z kapitału pieniężnego, źródła przychodu

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia, które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w ... dn. 05.05.2005 r. wniesionego przez Karola R. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dn. 29.04.2005 r. Znak .... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Karola R. przedstawionego we wniosku z dn. 14.03.2004 r. uzupełnionego pismem z dnia 31.03.2005 r. /data wpływu do Urzędu/ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uwzględnienia wartości nabycia akcji H. w kosztach uzyskania przychodów ze zbycia papierów wartościowych- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany /uchylenia/ postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

W dn. 15.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek z dn. 14.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem opatrzonym datą 30.04.2005 r. /data wpływu do Urzędu 31.03.2005 r./ podatnik uzupełnił powyższy wniosek.Ze złożonego w dn. 15.03.2005 r. wniosku wynika, iż BDM S.A. w przysłanej podatnikowi informacji PIT-8C w części E nie uwzględnił straty poniesionej przez podatnika na inwestycji H... /7 080 akcji/. Wyżej wskazane akcje H. wykluczono z obrotu giełdowego z uwagi na ogłoszenie upadłości w dn. 22.10.2004r. W związku z tymi okolicznościami podatnik poprosił o zezwolenie na wpisanie w koszty wydatków związanych z nabyciem akcji.Pismem opatrzonym datą 30.04.2005 r. /data wpływu do Urzędu 31.03.2005 r./ podatnik uzupełnił swój wniosek z dn. 14.03.2005 r. podnosząc, iż w okresie od dn. 30.07.2004 r. - 13.09.2004 r. nabył na giełdzie papierów wartościowych akcje Spółki H., stwierdzając, iż "inwestycja w Spółkę H. niestety nie przyniosła przychodu na skutek upadłości emitenta w dn. 22.10.2004 r., a akcje H. zostały wykluczone z obrotu giełdowego, dlatego (...)" poniósł stratę. Wobec powyższego podatnik uważa, że stratę tę może wpisać w koszty, gdyż PIT-38 jest rocznym zeznaniem o osiągniętych dochodach ze wszelkich inwestycji kapitałowych w 2004 r. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... postanowieniem z dn. 29.04.2005 r. Znak ... stwierdził nieprawidłowość stanowiska Karola R. przedstawionego we wniosku z dn. 14.03.2004 r. uzupełnionego pismem, które wpłynęło do Urzędu 31.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uwzględnienia wartości nabycia akcji H. w kosztach uzyskania przychodów ze zbycia papierów wartościowych. Pismem które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w C. ... dn. 05.05.2005 r. podatnik wniósł zażalenie na powyższe postanowienie powtarzając argumentację zawartą w swoim wniosku o udzielenie interpretacji. Podatnik dodatkowo podniósł, iż w jego sytuacji nie ma zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż akcje zakupił na giełdzie celem uzyskania przychodu, a w konsekwencji dochodu, który byłby opodatkowany. Jednak poniesiony koszt z uwagi na bankructwo spółki i wycofanie z giełdy nie przyniosło żadnego przychodu, gdyż nikt nie chciał tych akcji nabyć.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Art. 9 ust. 1 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. /Dz. U. z 2000, Nr 14 poz. 176 ze zm./ stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.W myśl art. 9 ust. 2 powołanej wyżej ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty - 9 ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: źródłem przychodów są m. in. kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych /art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/.Od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu /art. 30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/. Dochodem jest natomiast różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 /art. 30b ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy/.W niniejszej sprawie podatnik nie uzyskał przychodu z kapitałów pieniężnych, gdyż nie dokonał zbycia akcji Spółki H. z uwagi na ogłoszenie upadłości spółki, która akcje wyemitowała. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładow w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną, oraz innych papierów wartościowych , a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W przedmiotowej sprawie nie może mieć natomiast zastosowania druga część postanowień art. 23 ust. 1 pkt 38 w/w ustawy dopuszczająca zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko przy ustalaniu dochodu. W przedmiotowej sprawie nie wystąpił przychód a zatem wydatki związane z nabyciem akcji nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.Stąd też brak jest przesłanek do dokonania zmiany /uchylenia/ postanowienia organu pierwszej instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY