Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom za środków bezzwrotnej pomocy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Podatnik bezpośrednio realizuje cele programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.

sygnatura: IS/CiWD/415/U-1/05/IK

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2005-07-28

słowa kluczowe:opodatkowanie, podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia

DECYZJA

Na podstawie art.14 par.5 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa/Dz.U.z 2005 r.,Nr 8,poz.60 z późn.zm./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce postanowieniem Nr US15PO.II-41526/05/JL z dnia 30 maja 2005 roku , postanawia:

- zmienić z urzędu przedmiotowe postanowienie jako rażąco naruszające prawo i uznać stanowisko Strony w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE:

W dniu 19 maja 2005 r. Podatnik złożył wniosek w Urzędzie Skarbowym w Ostrołęce o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń swoich pracowników , sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że firma jest prowadzona przez osobę fizyczną .Główny przedmiot działalności to szkolenia komputerowe , natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych jest opłacany według zasad ogólnych - na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W dniu 11 marca 2005 roku Podatnik zawarł umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego jako "Instytucją Wdrażającą" Projekt w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach , Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 , pt."Szkolenie Komputerowe dla osób dorosłych - podwyższanie kwalifikacji zawodowych " - na jego realizację.

Z umowy tej wynika , że Podatnik jest bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych , realizującym cel Projektu.

Zdaniem Strony wynagrodzenia wypłacane pracownikom ze środków bezzwrotnej pomocy będą zwolnione z opodatkowania , stosownie do art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce postanowieniem nr US15PO.II.415/26/05/JL z dnia 30 maja 2005 roku uznał stanowisko Strony za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz przepisów art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdził , że powyższe postanowienie w rażący sposób narusza te przepisy , stąd postanowieniem z dnia 30.06.2005 r. wszczął postępowanie w sprawie zmiany postanowienia z dnia 30.05.2005 r. Nr US15PO.II.415/26/05/JL Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce.

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych/Dz.U.z 2000, Nr 14,poz.176 ze zm./ wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika , jeżeli :a) pochodzą od rządów państw obcych , organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy , w tym ze środków programów ramowych badań , rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO , przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami , organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów , właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach , gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy ; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych , którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powyższego przepisu wynika , że ze zwolnienia od podatku od osób fizycznych korzystają dochody , które łącznie spełniają dwa kryteria : - pochodzą ze środkó bezzwrotnej pomocy zagranicznej , - podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z tych środków.

Zwolnienie nie ma natomiast zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem

Zatem środki pomocowe jakie otrzymał Podatnik - bezpośrednio realizującycel projektu są zwolnione z opodatkowania - na mocy art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenia pracowników sfinansowane ze środków pomocowych, którym Podatnik zlecił wykonanie określonych czynności , bez względu na rodzaj umowy - w świetle postanowień cytowanego wyżej art.21 ust.1 pkt 46 lit.b - nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie.

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił , jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY