Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu dodatkowa wypłata wyrównawcza wypłacona przez zakład pracy, przyznana na podstwie uzgodnień między pracodawcą o ogólnokrajowymi związkami zawodowymi?

sygnatura: PBB3-415/9-12/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-06-09

słowa kluczowe:odszkodowania, opodatkowanie dochodów

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ....2005 roku wniesionego przez D...na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w .... z dnia ... 2005 roku Nr .... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatniczki dotyczącego zakwalifikowania do dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego przez nią odszkodowania - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany oraz uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

W dniu ... 2005 roku do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. piśmie oraz dołączonych dokumentów wynika, że podatniczka otrzymała w 2004 roku dodatkową wypłatę wyrównawczą wypłaconą przez zakład pracy - S.A. - na podstawie uzgodnień zawartych pomiędzy Zarządem S.A. a ogólnokrajowymi organizacjami związków zawodowych z dnia 11 sierpnia 2003 roku. Wysokość dodatkowej wypłaty wyrównawczej wynika z postanowień zawartych w powołanym uzgodnieniu. Zakład pracy pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od omawianej wypłaty i wykazał ją (wypłatę) w informacji PIT-11 jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem podatniczki dodatkowa wypłata wyrównawcza to odszkodowanie, które winno było złagodzić skutki utraty pracy i stanowić dodatkową pomoc materialną przez okres 8 lat (do czasu uzyskania praw do emerytury) i jako takie nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Postanowieniem z dnia ... 2005 roku Nr ... Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe, bowiem otrzymana przez podatniczkę dodatkowa wypłata wyrównawcza nie została wymieniona w katalogu zwolnień, a zatem podlega opodatkowaniu.

Na postanowienie to podatniczka wniosła zażalenie, w którym powiela argumenty zawarte we wniosku oraz powołuje się na treść art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego jej zdaniem nie wynika, iżby koniecznym było odprowadzenie podatku dochodowego od otrzymanej wypłaty wyrównawczej. Podatniczka podnosi, iż zakład pracy rozwiązał z nią umowę o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, a powołany przepis mówi o wyłączeniu ze zwolnienia odpraw pieniężnych (a nie wypłaty wyrównawczej) wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

W myśl zapisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przedmiotowa wypłata wyrównawcza nie została wymieniona wśród dochodów, które ustawodawca zwolnił z opodatkowania bądź też w stosunku, do których dokonano zaniechania poboru podatku, a zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania - z wyjątkiem enumeratywnie w tym przepisie wymienionych - jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych.

Z literalnego brzmienia tego przepisu jednoznacznie wynika, że nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Ze zwolnienia korzystają jedynie te odszkodowania, których prawo otrzymania wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Dodatkowa wypłata wyrównawcza została podatniczce przyznana na podstawie uzgodnień zawartych pomiędzy Zarządem S.A. a ogólnokrajowymi organizacjami związków zawodowych, a nie na podstawie ustawy czy też przepisów wykonawczych. Tym samym zwolnienie określone w cyt. art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do przedmiotowej wypłaty wyrównawczej.

W świetle powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany oraz uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY