Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody osiągnięte w wyniku realizacji umowy zawartej z Firmą...., której realizacja sfinansowana jest z funduszy PHARE?

sygnatura: 1463/WD/4117/1/8/103/05/EW

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-06-10

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, środki pomocowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.03.2005r. Pana .............. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 15.03.2005r. Nr 1425/033/415/4/2005/MB stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pana ............. , wyrażonego we wniosku z dnia 11.01.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2005r. w sprawie zwolnienia z płacenia podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z realizacji programu finansowanego ze środków pomocowych - PHARE 2001 PZiRZL Województwo Mazowieckie PL 01.06.09.01-02-07. podprojekt 1 - Aktywne działania rynku pracy - realizacja usług rynku pracy dla bezrobotnych oraz innych osób napotykających trudności na rynku pracy,#61656; utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pan ......... w dniu 11.01.2005r. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego dochodu osiągniętego w wyniku wykonania umowy zawartej z Firmą ....... której realizacja sfinansowana jest z Funduszy PHARE. Pismem z dnia 08.02.2005r. Podatnik uzupełnił swój wniosek informując jednocześnie, że w stosunku co Centrum Systemów Jakości - ........... nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego przez Podatnika w piśmie z dnia 11.01.2005r. oraz uzupełnieniu pisma z dnia 08.02.2005r. wynika, że firma ....... z siedzibą w Danii wygrała przetarg na realizację projektu finansowanego ze środków pomocowych - "PHARE 2001 PZiRZL województwo mazowieckie PL 01.06.09.01-02-07. - podprojekt 1 - Aktywne działania rynku pracy - realizacja usług rynku pracy dla bezrobotnych oraz innych osób napotykających trudności na rynku pracy". Przedstawicielem DTI i faktycznym dysponentem środków pomocowych na w/wym. projekt w Polsce na mocy zawartej umowy była "Firma 2000" Sp. z o.o., która wybrała Centrum Systemów Jakości - ............ do wykonania jednego z zadań w ramach podprojektu 1.

Pan ......... podaje, że jako bezpośredni wykonawca w/w podprojektu zlecał i finansował określone zadania innym firmom i osobom fizycznym jako podwykonawcom. Poniesione wydatki przedkładał do akceptacji i refundacji przez dysponenta środków pomocowych, tj. Firmę ..........".

Organ pierwszej instancji po rozpatrzeniu stanu faktycznego przedstawionego w w/w zapytaniu z dnia 11.01.2005r. i uzupełnieniu zapytania z dnia 08.02.2005r. postanowieniem z dnia 15.03.2005r. Nr 1425/033/415/4/2005/MB stwierdził, że stanowisko Pana ......... w nim zawarte w sprawie zwolnienia z płacenia podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z realizacji programu finansowanego ze środków pomocowych PHARE jest nieprawidłowe.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wskazał, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) dotyczy podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu - zlecił wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z tym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu oceniając stan faktyczny zawarty we wniosku uznał, iż Centrum Systemów Jakości - ........ nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w w/w art. 21 ust. 1 pkt 46, gdyż nie jest pierwszym beneficjentem bezzwrotnej pomocy zagranicznej i nie realizuje bezpośrednio celu finansowanego ze środków pomocowych PHARE.

Jednocześnie organ pierwszej instancji wskazał, że w związku z tym, iż w/w dochód nie jest zwolniony z opodatkowania do kosztów uzyskania przychodów nie mają zastosowania przepisy art. 22 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na w/w postanowienie z dnia 15.03.2005r. Pan ........... złożył zażalenie w którym podnosi, iż przedstawione dokumenty zostały potraktowane wybiórczo oraz, że podstawą decyzji Urzędu Skarbowego jest wyłącznie treść § 1 do § 4 umowy z Firmą....... a nie pełna analiza stanu faktycznego.

Podatnik prosi o weryfikację postanowienia organu pierwszej instancji i wnikliwą analizę stanu faktycznego z wykorzystaniem wszystkich zapisów z pisma "Firmy ........" z dnia 03.01.2005r. oraz wniosku o rejestrację umowy.

W złożonym w dniu 20.05.2005r. uzupełnieniu do protokołu z zapoznania z zebranymi dowodami i materiałami sprawy Podatnik podnosi, iż nie zgadza się z interpretacją Urzędu Skarbowego, że skoro "Firma ........." może być dysponentem i wykonawcą, to gdy występuje w roli dysponenta sam fakt zastrzeżenia sobie w umowie z DTI roli wykonawcy powoduje, że automatycznie Centrum Systemów Jakości - .......... jako podwykonawca znajduje się na drugim miejscu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy i zarzutami zażalenia i pisma z dnia 20.05.2005r. stwierdza :

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 46 zwolnione z podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli :

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy : zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 zwolnione z podatku dochodowego wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powyższego przepisu wynika, że omawiane zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.Dochody kolejnych podatników, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zlecił wykonanie określonych czynności stosownie do w/w przepisu zostały wyłączone ze zwolnienia.

W przedmiotowej sprawie, z § 1 i § 3 umowy z dnia 7 maja 2004r. zawartej pomiędzy "Firmą ........" i "Centrum Systemów Jakości" wynika, że wykonawcą projektu w ramach programu PHARE 2001 "Spójność Społeczno-Gospodarcza; Promocja zatrudnienia oraz rozwój zasobów ludzkich - województwo mazowieckie - Polska" z numerem identyfikacyjnym PL 01.06.09.01-02-07 oraz dysponentem środków bezzwrotnej pomocy przeznaczonych na realizację tego projektu jest "Firma .........." Sp. z o.o.

Firma DTI zgodnie z § 3 w/w umowy jest Liderem a "Centrum Systemów Jakości" - Partnerem Projektu.

Postanowień w/w umowy nie mogą zmienić wyjaśnienia "Firmy ........." z dnia 03.01.2005r. wykonawcy projektu będące odpowiedzią na zapytanie Podatnika, iż przy realizacji w/w projektu występowała przede wszystkim w roli dysponenta, a sporadycznie w roli wykonawcy jak również przedłożony wniosek o rejestrację umowy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, który zawiera jedynie dane niezbędne do rejestracji powyższego dokumentu.

Mając na uwadze fakt, iż stan faktyczny sprawy wskazuje, że Centrum Systemów Jakości - ............ nie jest pierwszym beneficjentem realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy w świetle postanowień art. 26 ust. 1 pkt 46 dochody Podatnika nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu zawarte w zaskarżonym postanowieniu i nie znajduje przesłanek do dokonania jego zmiany.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podziela również stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, iż w związku z tym, że w/w dochód nie jest zwolniony z opodatkowania, do ustalenia kosztów uzyskania przychodu nie mają zastosowania przepisy art. 22 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY