Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę udostępniającego publicznie sieci telekomunikacyjne lub świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne

sygnatura: 1401/FA/4117-14/7/05/AG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-06-16

słowa kluczowe:księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, wysokość obrotów

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 20.04.2005 r. Nr 1439/DF/410/114/2005/Art.14a w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

odmówić zmiany lub uchylenia postanowienia pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pan G. W., pismem z dnia 08.03.2005 r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zaprowadzenia na rok 2005 podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynikało, iż prowadząc działalność gospodarczą Pan W. uzyskał w 2004 roku przychód w wysokości 167.801,13 zł.

Ponieważ przedmiotem działalności podatnika jest m.in. projektowanie, budowanie lokalnych i rozległych sieci komputerowych, również z dostępem do internetu oraz świadczenie usługi do sieci internet, sieci komputerowej, podatnik, jako przedsiębiorca telekomunikacyjny udostępniający publicznie sieci telekomunikacyjne w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W ocenie Pana G. W., z uwagi na wysokość uzyskanych w 2004 roku obrotów, przysługuje podatnikowi prawo do prowadzenia w 2005 roku podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Postanowieniem z dnia 20.04.2005 r. Nr 1439/DF/410/114/2005/Art.14a Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer uznał stanowisko strony za nieprawidłowe, ze względu na zapis art. 55 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Na powyższe postanowienie Pan G. W. wniósł zażalenie, w którym zaskarżonemu postanowieniu zarzucił pominięcie faktu spełnienia wymogów uprawniających stronę do skorzystania z wyłączenia z konieczności prowadzenia pełnej rachunkowości na mocy przepisów ustawy o rachunkowości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), przedsiębiorca udostępniający publiczne sieci telekomunikacyjne lub świadczący publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawaniu ich badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu, bez względu na wielkość zatrudnienia, wysokość przychodów oraz sumę aktywów bilansu, a także formę organizacyjną tego przedsiębiorcy.

Zgodnie z ust. 2 w/w artykułu, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W myśl powołanego art. 55 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, skoro przedmiotem działalności prowadzonej przez podatnika jest m.in. udostępnianie publiczne sieci telekomunikacyjnych lub świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, to ciąży na podatniku obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawaniu ich badaniu przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. Przy czym obowiązki te istnieją bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, liczbę zatrudnionych pracowników czy też wielkość obrotów.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) określa (zgodnie z treścią art. 1) zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. W art. 2 w/w ustawy określono zakres podmiotowy stosowania przepisów, poprzez wyliczenie grupy podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy o rachunkowości. Z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy wynika, że przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzednio rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000,00 euro. Podmioty te mają obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości.

Ustawę tą mogą jednakże stosować wymienione powyżej podmioty w przypadku nieprzekroczenia wskazanej kwoty obrotu. W tym przypadku na przedsiębiorcy ciąży jedynie obowiązek zawiadomienia o fakcie zaprowadzenia ksiąg rachunkowych właściwego organu podatkowego. Z treści cytowanych przepisów wynika zatem, że ustawa o rachunkowości w żaden sposób nie zakazuje prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcom (osobom fizycznym), których obroty nie przekroczyły równowartości w złotych polskich 800.000,00 euro. W ustawie tej w sposób ogólny określono krąg podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Ustawodawca nie wprowadził do treści ustawy norm prawnych zakazujących jej stosowania ze względu na obroty niższe niż 800.000,00 euro. Z tego powodu pomiędzy treścią powołanej ustawy o rachunkowości a treścią art. 55 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne nie dochodzi do kolizji, uniemożliwiającej stosowanie się przedsiębiorcy do treści obu aktów prawnych.

Jeżeli zatem w przepisie szczególnym (jakim bez wątpienia w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą w zakresie nią uregulowanym jest ustawa Prawo telekomunikacyjne) nałożono na określoną grupę adresatów obowiązki szczególne (związane z przedmiotem działalności czy charakterem świadczonych usług), przedsiębiorca jest obowiązany stosować przepisy szczególne. Ustawa o rachunkowości i przepisy wydane na jej podstawie wyznaczyła ogólne ramy zasad rachunkowości, co nie wyklucza nałożenia wolą ustawodawcy w stanowionych aktach prawnych innych obowiązków.

Wskazać również należy, iż zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udostępniania publicznego sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obwarowane zostało, zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Reasumując stwierdzić należy, że w przypadku prowadzenia działalności w przedmiocie udostępnianie publiczne sieci telekomunikacyjnych lub świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym samym ocena stanowiska podatnika wyrażonego w piśmie z dnia 08.03.2005 r. dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer jest prawidłowa.

Przedmiotowa decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY