Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy od należności z tytułu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłaconych w listopadzie i grudniu tj. po ustaniu stosunku pracy należy zastosować koszty uzyskania przychodu oraz jaki okres zatrudnienia należy wpisać w deklaracji PIT - 11 ?

sygnatura: 1463/WD/4117/2/1/120/05/AM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-06-17

słowa kluczowe:ekwiwalent, koszt, koszty zryczałtowane, obowiązek, obowiązek płatnika, przychody ze stosunku pracy, przychód

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 23.02.2005r. nr 1407/N-005/US/1-2/05/DD postanawiające uznać za prawidłowe stanowisko płatnika - Dyrektora ................ w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a tym samym nie podziela stanowiska przedstawionego przez Dyrektora .............. we wniosku z dnia 16.12.2004r. (data wpływu 10.01.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 27.01.2005r.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego przez Dyrektora ................ we wniosku z dnia 16.12.2004r. uzupełnionym pismem z dnia 27.01.2005r. stanu faktycznego wynika, że zatrudniona nauczycielka pozostawała w stosunku pracy od 1 września do 31 października 2004r. Obliczając podatek od wypłaconego jej wynagrodzenia zastosowano koszty uzyskania przychodu. W listopadzie nauczycielka otrzymała wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe a w grudniu ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Czy w świetle przedstawionego stanu od należności wypłaconych w listopadzie i grudniu należy zastosować koszty uzyskania przychodu (płatnik tego nie zastosował) oraz jaki okres zatrudnienia należy wpisać w deklaracji PIT-11 dla tego pracownika ?

Zdaniem Dyrektora ............. nauczycielka faktycznie była zatrudniona przez dwa miesiące, jednakże ostatnia należność wypłacona była 1 grudnia 2004r., tym samym w deklaracji PIT-11 należy wpisać datę : od 01.09.2004r. do 01.12.2004r.

W dniu 23.02.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu wydał postanowienie nr 1407/N-005/US/1-2/05/DD, w którym stwierdził, że przedstawione przez Dyrektora .................. we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że właściwe było uwzględnienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości wynikającej z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) w całym okresie pozostawania pracownika w stosunku pracy, tj. w miesiącu wrześniu i październiku 2004r., co też zapytujący uczynił.

Natomiast informacja na druku PIT-11/8B powinna obejmować okres faktycznego potrącania zaliczek na podatek dochodowy - co nie jest równoznaczne z okresem zatrudnienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu wniosku oraz postanowienia stwierdza, co następuje :

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) źródłem przychodu jest m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W świetle art. 12 ust. 1 tejże ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń w naturze, a w szczególności : wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej reguluje art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że w przypadku dokonywania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które związane są z pozostawianiem w stosunku pracy z danym pracodawcą nawet po jego ustaniu, należy zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 w/w ustawy, gdyż należności te pomimo rozwiązania umowy o pracę są przychodami z tytułu dotychczasowego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 cyt. ustawy.

Podstawą nabycia praw w/w wypłat pozostaje bowiem uprzednio istniejący stosunek pracy. W związku z powyższym do kwoty wypłat z w/w tytułów, mimo iż wypłacone są po ustaniu zatrudnienia należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości przysługującej pracownikowi.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu uznając za prawidłowe odmienne od powyższego stanowisko Dyrektora ................ w tej kwestii - rażąco naruszył w/w przepisy ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w części dotyczącej okresu zatrudnienia jaki należy wpisać w deklaracji PIT-11 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu słusznie uznał za prawidłowe stanowisko Dyrektora ............. wyrażone we wniosku.

W myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.

Zgodnie z ust. 2 w/w artykułu jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 5.

    Z cytowanej regulacji wynika, iż w stosunku do podatnika, któremu nie dokonano rocznego obliczenia podatku, płatnik ma prawny obowiązek sporządzić w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, informację, która wskazuje :
  • wysokość uzyskanych przez niego dochodów,
  • wysokość potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne pobrane w roku podatkowym przez płatnika,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone,
  • wysokość należnego i pobranego podatku.
    informacja jest doręczana podatnikowi i naczelnikowi urzędu skarbowego.

W odniesieniu do podatnika właściwym urzędem skarbowym jest urząd według miejsca jego zamieszkania, natomiast w stosunku do osób, na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy - urzędem właściwym jest urząd właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek płatników do poboru zaliczek na podatek, to płatnicy ci mają obowiązek sporządzić informację i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana zaliczka.

Informacja, o której mowa w cytowanym przepisie sporządzana jest na druku PIT-11/8B określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 224, poz. 2225).

Treść cytowanych i powołanych wyżej przepisów wskazuje, iż w stanie faktycznym przedstawionym przez zapytującego informacja na druku PIT-11/8B obejmować powinna okres faktycznego potrącania zaliczek na podatek dochodowy - co nie jest równoznaczne z okresem zatrudnienia.

W rozpatrywanej sprawie informacja ta powinna być przekazana podatnikowi i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka - w rozpatrywanym wypadku do 15 stycznia 2005r.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60) organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, m.in. jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia organu pierwszej instancji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona płatnikowi.

Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez płatnika.

W związku z tym, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu w części dotyczącej zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu rażąco naruszyło prawo - należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla płatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Od niniejszej decyzji stosownie do art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY