Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zbycie spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

sygnatura: PBB3-415/9-24/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-06-20

słowa kluczowe:opodatkowanie dochodu, sprzedaż mieszkania, zbycie praw

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.05.2005 r. wniesionego przez ... zam. ..., ul. ... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... z dnia 22.04.2005 r. Nr ... stwierdzającenieprawidłowość stanowiska podatnika ujętego we wniosku z dnia 03.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 15.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - Dyrektor Izby Skarbowej w ... odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 03.03.2005 r. pan ... złożył w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w ... wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 15.03.2005 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w pismach wynika, iż w dniu 29.12.1986 r. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "x" w ... przydzieliła podatnikowi mieszkanie, na warunkach własnościowego prawa do lokalu. W dniu 27.08.2002 r., z uwagi na zadłużenie wobec Spółdzielni, Rada Nadzorcza w/w Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła uchwałę o wykluczeniu podatnika z grona jej członków. Następnie dnia 27.01.2005 r. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "X" zawarła z ... umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do w/w lokalu mieszkalnego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, przyjmując podatnika w poczet członków Spółdzielni pod nowym numerem ...W dniu 02.03.2005 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr ... podatnik sprzedał w/w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, za cenę 94,000,00 zł.Zdaniem podatnika uzyskana ze sprzedaży kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż mieszkania nastąpiła po upływie pięciu lat od dnia nabycia.

Postanowieniem z dnia 22.04.2005 r. Nr ... Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdził nieprawidłowość stanowiska wnioskodawcy dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Pismem z dnia 04.05.2005 r. podatnik wniósł zażalenie na w/w postanowienie.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w ... stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 r., źródłem przychodów jest m. in. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w świetle art. 244 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jest ograniczonym prawem rzeczowym, które regulują odrębne przepisy.Stosownie do art. 213 § 2 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze w brzmieniu obowiązującym w 1986 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210 ze zm.), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą przydziału lokalu, dokonanego przez spółdzielnię na piśmie.

Zgodnie z art. 227 § 1 w/w ustawy Prawo spółdzielcze, w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.), własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć członka, chyba że członek przed upływem tego terminu wskaże osobę, której zbył prawo, a osoba ta złoży deklarację członkowską. W tym wypadku prawo wygasa, gdy odmowa przyjęcia tej osoby na członka spółdzielni stanie się ostateczna, a od dnia ustania członkostwa upłynęło sześć miesięcy.W razie wykluczenia lub wykreślenia członka termin sześciu miesięcy, o którym mowa w § 1, biegnie od dnia, w którym decyzja o pozbawieniu członkostwa stała się ostateczna (art. 227 § 2 w/w ustawy Prawo spółdzielcze w brzmieniu obowiązującym w 2002 r.). W myśl art. 17i ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Pan ... nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. .... w dacie otrzymania przydziału tego lokalu, tj, w dniu 29.12.1986 r. Jednak, w związku z wykluczeniem podatnika z grona członków Spółdzielni w dniu 27.08.2002 r., prawo to, w świetle przepisu art. 227 § 1 i § 2 w/w ustawy Prawo spółdzielcze, wygasło z upływem sześciu miesięcy od dnia ustania, w którym decyzja o pozbawieniu członkostwa stała się ostateczna. Ponownie spółdzielcze własnościowe prawo do w/w lokalu mieszkalnego podatnik nabył na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w dniu 27.01.2005 r., w którym ponownie został przyjęty w poczet członków Spółdzielni. A zatem w/w data 27.01.2005 r. ma decydujące znaczenie dla określenia początku pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt zamieszkiwania podatnika w przedmiotowym lokalu mieszkalnym od 1986 r., nie ma tutaj żadnego znaczenia. Bieg pięcioletniego okresu, o którym mowa w w/w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od daty ostatniego nabycia.

Biorąc pod uwagę powyższe, zbycie przez ... spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w dniu 02.03.2005 r. z uwagi na to, że zostało dokonane przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, stanowi dla podatnika źródło przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.Decyzja niniejsza została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w ..., na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY