Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymana w 2004 r. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie i rozwój działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: WB-PD/415-81/05/U

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2005-06-27

słowa kluczowe:dotacja

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy z dnia 26-04-2005 r. Nr PD I/415/35/18/27/05 w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

W dniu 28-01-2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Podatniczka zwróciła się z zapytaniem czy otrzymana w 2004 r. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie i rozwój działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy, działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 26-04-2005 r. Nr PDI/415/35/18/27/05 stwierdził, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia stanowisko Podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 27-01-2005 r. uznające, iż przychód ten nie podlega opodatkowaniu - jest nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po przeanalizowaniu materiału zebranego w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z brzmienia art. art. 21, 52 i 52a nie wynika, aby dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na rozwój działalności gospodarczej była objęta zwolnieniem.

Mając zatem na uwadze art. 11 cyt. wyżej ustawy zgodnie z którym, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, stwierdzić należy, że przedmiotowa dotacja - jak słusznie orzekł w postanowieniu z dnia 26-04-2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednakże w dniu 27 kwietnia 2005 r. (tj. po wydaniu postanowienia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, który działając w oparciu o zapis art. 22 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2005 r. zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy, stanowiących pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 630).

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Ponieważ wszedł w życie przepis, który reguluje kwestie opodatkowania otrzymanych przez Podatniczkę środków z Powiatowego Urzędu Pracy odmiennie niż to miało miejsce w momencie wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego interpretacji z dnia 26-04-2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, iż istnieje konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY