Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu można zaliczyć wydatki poniesione na zmianę konstrukcji dachu oraz spowodowaną tą zmianą nadbudowę budynku mieszkalnego?

sygnatura: PBB3-415/9-18/05

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-06-28

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, budynek mieszkalny, odliczenia od podatku, ulga remontowa

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatnika z dnia 18 kwietnia 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 11 kwietnia 2005 r. stwierdzające nieprawidłowość stanowiska dotyczącego możliwości odliczenia w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego wydatków poniesionych na nadbudowę i zmianę konstrukcji dachu - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia ww. postanowienie i jednocześnie stwierdza, że stanowisko podatnika jest:
- prawidłowe w części dotyczącej zaliczenia do przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu wydatków poniesionych na wykonanie części dachu nad starą powierzchnią użytkową budynku,
natomiast
- nieprawidłowe w części dotyczącej zaliczenia do przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu wydatków na wykonanie nadbudowy, w wyniku której powstała dodatkowa powierzchnia użytkowa budynku.
U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek podatnika z dnia 26.02.2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. piśmie wynika, że w 2003 roku na podstawie umowy darowizny podatnik został właścicielem małego budynku mieszkalnego, wymagającego remontu i modernizacji w tym m.in. wymiany konstrukcji dachu. Pokrycie istniejącej bryły budynku więźbą o stosowanym kącie nachylenia wymuszało powstanie nowej powierzchni użytkowej i wymagało postawienia ściany nośnej o wysokości ok. 1,4 m, zaś konieczność zachowania odpowiednich proporcji budynku wymusiła podniesienie również ściany przeciwległej.

W ww. piśmie podatnik zajął stanowisko, że wykonane przez niego prace mieszczą się w wykazie robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego (pkt 4.3 wykazu), gdyż powierzchnia kryta nowym dachem pozostaje niezmienna bez względu na wysokość wykonanej podmurówki. Stąd też podatnik uważa, że ma co najmniej prawo do zaliczenia do przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu, wydatku poniesionego na wykonanie części dachu nad istniejącą wcześniej, starą powierzchnią użytkową budynku.

W piśmie z dnia 12.03.2005 roku stanowiącym uzupełnienie do złożonego wcześniej wniosku podatnik stanął na stanowisku, że skoro powierzchnia dachu, równa powierzchni zabudowy nie uległa zmianie to może dokonać zaliczenia do przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu wydatków poniesionych na wszystkie prace związane z nadbudową i dachem, ponieważ wykonane roboty zostały ujęte w wykazie robót zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.12.1996 roku, a zmiana konstrukcji dachu ze stropodachu na więźbę pokrytą dachówką to m.in. rezultat postępu technicznego w budownictwie.

W postanowieniu z dnia 8 marca 2005 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko to jest błędne, ponieważ wydatki poniesione na nadbudowę i zmianę konstrukcji dachu, w wyniku której powstała nowa powierzchnia użytkowa nie są związane z odtworzeniem stanu pierwotnego (o czym mowa w definicji remontu), lecz z rozbudową budynku mieszkalnego. W związku z powyższym wydatki te nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego.

W zażaleniu na ww. postanowienie podniesiony jest zarzut, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie uwzględnił faktu pokrycia częścią nowego dachu istniejącej powierzchni budynku, pokrytej wcześniej, wymagającym remontu, stropodachem. Konieczność przeprowadzenia remontu dachu wynikała już w 1987 r. z sugestii biegłego sądowego w zakresie budownictwa. W myśl przepisów budowlanych zmiana konstrukcji dachu i ocieplenie ścian zewnętrznych wymaga wykonania i zatwierdzenia projektu zgodnie z wydanymi przez odpowiednie organy warunkami zabudowy.Zmiana dachu nad istniejącą bryłą budynku jest niepodważalnym jego remontem, a zatem wydatek poniesiony na ten cel jest niewątpliwie wydatkiem na remont istniejącej części budynku.Stąd też podatnik uważa, iż jego stanowisko zostało niesłusznie odrzucone w kwestionowanym postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Rozpatrując sprawę Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził co następuje:

Za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym (wg Słownika języka polskiego PWN - Warszawa 1994) uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia.

Za modernizację natomiast uważa się trwałe ulepszanie (unowocześnianie) istniejącego już lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

Zgodnie z tymi pojęciami roboty remontowe i modernizacyjne polegają na wymianie, naprawie, zmianie - przebudowie elementów lokalu lub budynku już istniejącego w celu przywrócenia lub poprawy ich stanu pod względem użytkowym i technicznym.

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obliczony zgodnie z art. 27 i obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone m.in. na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a ponadto przedmiotowe wydatki:
- mieszczą się z zakresie wydatków wymienionych w rozporządzeniu MinistraGospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17 ww. ustawy),
- zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej (art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy).

W wykazie robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego (zał. nr 1 do ww. rozp. z 21 grudnia 1996 r.) w poz. 4 pkt 3 ujęto remont lub modernizację elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dot. konstrukcji i pokrycia dachu.

W świetle cytowanych przepisów zaliczeniu do przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu podlega tylko ta część wydatków, która wiąże się bezpośrednio z remontem budynku lub jego modernizacją, tj. dotyczy zakupu materiałów i usług przeznaczonych na remont (modernizację) konstrukcji i pokrycia części dachu nad istniejącą wcześniej, starą powierzchnią użytkową budynku.

Jednocześnie informuje się, że w granicach obowiązującego w latach 2003-2005 limitu odliczeniu podlega 19% poniesionych wydatków, stosownie do ich rodzaju (art. 27a ust. 3 pkt 2 lit. a ww. ustawy).

Zatem stanowisko podatnika w tym zakresie jest prawidłowe.

Natomiast wydatki na wykonanie nowej powierzchni użytkowej budynku oraz części dachu nad tą nową powierzchnią nie upoważniają do dokonania odliczenia w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego.

Wydatki poniesione na nadbudowę budynku mieszkalnego mogły bowiem zostać odliczone od podatku dochodowego tylko przez podatników, którzy w 2004 roku kontynuowali inwestycję w ww. zakresie, rozpoczętą przed 31.12.2001 roku i w zeznaniu za 2001 rok dokonali odliczenia z tytułu poniesionych na ten cel wydatków.

Podstawę prawną interpretacji przepisów w tej części stanowi art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 roku Nr 134, poz. 1509 ze zm.), w związku z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 roku.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY