Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: PBB3-415/9-7/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-05-11

słowa kluczowe:odszkodowania, renta inwalidzka, renta wypadkowa, zwolnienia przedmiotowe

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ... 2005 roku wniesionego przez E.... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu .... 2005 roku Nr US ... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska dotyczącego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty związanej z wypadkiem przy pracy otrzymywanej z Francji oraz renty inwalidzkiej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany i uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

W dniu ...2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. piśmie oraz dołączonych dokumentów wynika, że podatnik otrzymuje rentę wypadkową (wypadek przy pracy) z Francji oraz rentę inwalidzką wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zdaniem podatnika dochód uzyskany z ww. tytułu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia...2005 roku Nr US .... Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe, bowiem renta związana z wypadkiem przy pracy otrzymywana z Francji, jak również renta inwalidzka wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Na postanowienie to podatnik wniósł zażalenie, w którym podnosi, iż jego zdaniem otrzymywane kwoty rent winny być zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c, gdyż przyznanie rent nastąpiło w związku z uszkodzeniem ciała.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

W myśl postanowień art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, powyższą zasadę należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - art. 4a powołanej wyżej ustawy.

W niniejszej sprawie będzie to umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w dniu 20 czerwca 1975 roku (Dz. U. z 1977 roku Nr 1, poz. 5). Stosownie do jej postanowień zawartych w art. 18 - z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ust. 2, który w niniejszej sprawie nie ma zastosowania - renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Z powyższego zapisu wynika, iż renta otrzymywana z Francji, wypłacana osobie mającej zamieszkanie w Polsce, podlega opodatkowaniu w Polsce.

W myśl zapisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Omawiane renty nie zostały wymienione wśród dochodów, które ustawodawca zwolnił z opodatkowania bądź też w stosunku, do których dokonano zaniechania poboru podatku, a zatem podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zarówno w 2004, jak i w 2005 roku.

Powołany przez podatnika art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał tutaj zastosowania. W myśl jego zapisu wolne od podatku dochodowego są odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Otrzymywana z zagranicy renta wypłacana jest na podstawie prawa francuskiego, a nie na podstawie przywołanych wyżej przepisów prawa cywilnego, rozumianego jako ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zwolnienie określone w cyt. art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma również zastosowania do otrzymywanej przez podatnika renty inwalidzkiej, wypłacanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bowiem nie jest ona wypłacana na podstawie prawa cywilnego lecz w wyniku orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Na marginesie dodać należy, iż przywołane w zażaleniu orzeczenie sądu cywilnego (z dnia 25 września 1972 roku) dotyczy zasądzenia jednorazowej kwoty odszkodowania a nie przedmiotowej renty inwalidzkiej.

W świetle powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY