Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: PD II 413/93/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-05-13

słowa kluczowe:księga przychodów i rozchodów, syndycy

DECYZJA:

Działając na podstawie art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 25.02.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki z dnia 16.02.2005 r. w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska podatnika zawartego we wniosku z dnia 20.01.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 07.02.2005 r. o udzielenie interpretacji w zakresie opodatkowania działalności wykonywanej przez syndyka, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji.

UZASADNIENIE:

Wnioskiem z dnia 20.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 07.02.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przedstawiając jednocześnie swoje stanowisko. W ocenie podatnika, w związku z uznaniem działalności syndyka za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnik zobowiązany jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz do rozliczania się z właściwym urzędem skarbowym za pośrednictwem PIT-5 lub PIT-5L.

Wymienionym w sentencji postanowieniem organ podatkowy pierwszej instancji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu urząd stwierdził, że w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie syndyka ustalane przez Sąd należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy, a nie do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym, we wskazanym we wniosku stanie faktycznym nie będzie miał zastosowania art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji syndyk nie jest również zobowiązany do składania deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 czy też PIT-5L.

W zażaleniu na postanowienie podatnik wnosi o zmianę stanowiska urzędu zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, tj. przepisu art. 24a oraz art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uznanie za prawidłowe przedstawionego przez siebie stanowiska w sprawie.

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu nie znalazł podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia.

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) wśród źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 wymienia m. in.: pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2).

Czynności syndyka wykonującego powierzone funkcje w postępowaniu upadłościowym na podstawie postanowienia sądu upadłościowego wypełniają dyspozycję art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Jednakże na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane przez syndyka kwalifikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6. Zgodnie z ww. przepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonywanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Słuszne jest zatem stanowisko urzędu, iż do syndyka nie będzie miał zastosowania przepis art. 24a, z uwagi na to, że odnosi się on do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Podzielić też należy pogląd organu podatkowego pierwszej instancji, że syndyk nie ma obowiązku składania deklaracji PIT-5 czy też PIT-5L. Jak wynika bowiem z treści art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) syndyk działa w oparciu o postanowienie sądu, w którym powierzone mu zostaje pełnienie określonych funkcji w postępowaniu upadłościowym. Nie działa natomiast na zlecenie upadłego, pomimo że czynności dokonywane są na jego rachunek. W związku z tym, wynagrodzenie należne syndykowi z tego tytułu, określone przez sąd, pokrywane jest z masy upadłości, którą zarządza syndyk. W powyższym wypadku przychody uzyskiwane są więc bez pośrednictwa płatnika, dlatego też syndyk, stosownie do postanowień art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym składając w ciągu roku podatkowego deklaracje na zaliczki miesięczne na formularzu PIT-53. Po zakończeniu roku podatkowego przychody te powinny być uwzględnione w zeznaniu rocznym łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w danym roku podatkowym.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY