Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w ramach tzw."dużej ulgi budowlanej" Podatnik może odliczyć wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego jako wydatki poniesione na budowę domu ( kontynuacja od 1994r.).

sygnatura: 1463/WD/4117/1/11/94/05/EP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2005-05-30

słowa kluczowe:energia elektryczna, odliczenie od dochodu, olej opałowy, ulga budowlana

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Pana .......................... na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 03.03.2005r. Nr 1425/032/415/2/2005 stwierdzające, że stanowisko Pana .................................... wyrażone we wniosku z dnia 14.01.2005r. w sprawie zastosowania przepisu art. 26 ust. 10-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2001r. dotyczące rodzaju poniesionych wydatków na kontynuację budowy domu jednorodzinnego jest nieprawidłowe - uchyla postanowienie organu pierwszej instancji w całości i orzeka :

- stwierdza się, że stanowisko Pana ..............................wyrażone we wniosku z dnia 14.01.2005r. w sprawie zastosowania przepisu art. 26 ust. 10-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2001r. dotyczące rodzaju poniesionych wydatków na kontynuację budowy domu jednorodzinnego jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14.01.2005r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej możliwości odliczenia w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej na budowę mieszkania (kontynuacja od 1994r.) wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego jako wydatków poniesionych na budowę mieszkania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w piśmie wynika, że na podstawie pozwolenia na budowę Podatnik od 1994r. kontynuuje budowę domku jednorodzinnego. W 2004r. Pan ....................... poniósł wydatki m.in. na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej udokumentowane fakturami VAT, które zużyte zostały do ogrzania budynku w stanie surowym w celu kontynuacji prac budowlanych wykończeniowych.Zdaniem Podatnika stosownie do treści art. 26 ust. 10-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2001r. w/w wydatki można odliczyć od dochodu.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu postanowieniem z dnia 03.03.2005r. Nr 1425/032/415/2/2005 stwierdził, że stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku z dnia 14.01.2005r. jest nieprawidłowe, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują rodzajów wydatków objętych tzw. "dużą ulgą budowlaną" i uzasadnione jest posiłkowanie się wykazami zawartymi w rozporządzeniu z 21 grudnia 1996r. w sprawie określenia wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.Zgodnie z tym rozporządzeniem odliczenie obejmuje wydatki na : zakup materiałów i surowców; zakup usług obejmujących : " wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu; transport materiałów i urządzeń; opłacenie robót począwszy od wykopu fundamentów a skończywszy na robotach wykończeniowych; najem sprzętu budowlanego".Zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Podatnik może w ramach ulgi na budowę budynku odliczyć wydatki poniesione m.in. na energię elektryczną zużytą przy budowie. Duża ulga budowlana nie obejmuje jednak wydatków, które towarzyszą inwestycji mieszkaniowej i nie można skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. na ogrzanie budynków w stanie surowym w celu kontynuacji prac budowlanych wykończeniowych.

Na w/w postanowienie Pan ...................... złożył zażalenie, w którym wnosi o uznanie jego stanowiska wyrażonego we wniosku z dnia 14.01.2005r. dotyczącego rodzaju poniesionych wydatków na kontynuację budowy domu jednorodzinnego za prawidłowe.Podatnik wyjaśnia, że na podstawie pozwolenia na budowę od 1994r. kontynuuje budowę domku jednorodzinnego w ................................... W 2004r. poniósł wydatki m.in. na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej udokumentowane fakturami VAT, które zużyte zostały do ogrzania budynku w stanie surowym w celu kontynuacji prac budowlanych wykończeniowych i które zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu jako wydatki towarzyszące inwestycji mieszkaniowej nie mogą podlegać odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. "b" ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. Pan .................. nie zgadza się z w/w poglądem i stwierdza, że zgodnie z prawem budowlanym są to wydatki poniesione na kontynuację budowy budynku nierozerwalnie związane z prowadzeniem prac wykończeniowych takich jak: kładzenie tynków wewnętrznych, malowanie ścian, kładzenie podłóg, montaż armatury, itp. w określonych warunkach pogodowych (np. zima i związana z tym ujemna temperatura) i jako takie winny podlegać odliczeniu od dochodu tym bardziej, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykazują rodzaju wydatków objętych tzw. "dużą ulgą mieszkaniową".

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z treścią wniosku i zarzutami zażalenia stwierdza, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie i w związku z tym zmienia postanowienie wydane przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 03.03.2005r. Nr 1425/032/415/2/2005.Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika we wniosku i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie udziela interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pana ......................:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001r. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1992-1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b),e) i f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. i dokonali dalszych wydatków na budowę tego budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę tego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę tego strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie tego lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, przysługuje prawo do odliczania tych wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1997r. do dnia 31 grudnia 2004r. na zasadach określonych w art. 26 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r.Natomiast stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30 stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25 po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na cele mieszkaniowe podatnika przeznaczonych na budowę budynku mieszkalnego.W myśl art. 26 ust. 6 w/w ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że odliczenie wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 5 lit. b) i d)-g), w pkt 6 z wyjątkiem wydatków na zakup działki oraz w pkt 7b z wyjątkiem wydatków na zakup wydawnictw fachowych może być dokonane, jeżeli wydatki te zostały udokumentowane fakturą (rachunkiem) wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że na podstawie pozwolenia na budowę Pan .................... od 1994r. kontynuuje budowę domku jednorodzinnego ...............................W 2004r. Podatnik poniósł wydatki m.in. na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej udokumentowane fakturami VAT, które zostały zużyte do ogrzania budynku w stanie surowym w celu kontynuacji wykończeniowych prac budowlanych .

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyjaśniają, co należy rozumieć pod pojęciem wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego.Oznacza to, że odliczeniu mogą podlegać wszystkie wydatki związane z budową takiego budynku, a więc wydatki na zakup materiałów i surowców zużytych na budowę budynku mieszkalnego, opłacenie robót budowlanych oraz zakup usług związanych z procesem budowlanym w okresie od dnia rozpoczęcia budowy do dnia jej zakończenia.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie do wydatków poniesionych z tytułu materiałów i usług zużytych w procesie budowy domu zaliczyć należy również wydatki na energię elektryczną i olej opałowy przeznaczone do ogrzania budynku w stanie surowym.W/w wydatki podlegają odliczeniu jako wydatki na własne cele mieszkaniowe bezpośrednio związane z budową pod warunkiem, że są udokumentowane fakturami VAT stosownie do w/w art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Podatnik wykaże, że faktycznie zużył energię elektryczną i olej opałowy na ten cel.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż przedstawione przez Pana ........................... faktury VAT oraz znajdujące się na budowie liczniki dotyczące energii elektrycznej i oleju opałowego są dowodami uprawniającymi Podatnika do skorzystania w 2004r. z odliczenia od dochodu w ramach ulgi budowlanej wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego zużytych do ogrzania budynku w stanie surowym w celu kontynuacji prac budowlanych wykończeniowych stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r., a nie przed dniem 1 stycznia 2001r. jak wskazał Podatnik we wniosku.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY