Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Od 2000 roku podatniczka dokonywała wpłat na poczet wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, lecz w 2004 roku mieszkanie nie zostało jeszcze formalnie przekazane przez spółdzielnię do jej dyspozycji. Poniosła także część wydatków na zakup materiałów i opłacenie kosztów wykonania robót budowlanych i elektrycznych dodatkowych, bezpośrednio na rzecz ich wykonawcy. Czy w tej sytuacji przysługuje prawo dokonania w ramach ulgi budowlanej odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na wykonanie ww. robót?

sygnatura: PBB3-415/9-1/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-04-07

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, odliczenia od podatku, ulga budowlana, ulga mieszkaniowa

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że do końca 2004 r. podatniczka miała prawo do korzystania z ulgi budowlanej ?z tytułu wydatków mieszkaniowych na budowę mieszkania realizowanego przez spółdzielnię mieszkaniową?.

Zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2000 r. ze spółdzielnią mieszkaniową mieszkanie miało być wybudowane w stanie częściowo surowym, tj. między innymi bez podłóg, tynków w łazience, kuchni i wc, instalacji wodno-kanalizacyjnej poziomej, ościeżnic i drzwi wewnętrznych, wyposażenia łazienki i wc oraz przekazane do indywidualnego wykończenia.

Mieszkanie to nie zostało jeszcze formalnie przekazane przez spółdzielnię do dyspozycji podatniczki (w 2004 roku nie sporządzono protokołu jego odbioru), jednak poniosła ona już część wydatków na zakup materiałów i opłacenie kosztów wykonania robót budowlanych i elektrycznych dodatkowych, bezpośrednio na rzecz ich wykonawcy, wobec czego uważa, że wydatki te może odliczyć od podatku dochodowego za 2004 rok w ramach ulgi budowlanej.

W postanowieniu Naczelnik US stwierdził, że nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia, bowiem wydatki poniesione na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej i wydatki na wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, poniesione do dnia zasiedlenia tego lokalu są odrębnymi inwestycjami, na co wskazuje zamieszczenie ich odpowiednio pod lit. c) i lit. f ) ust. 1 art. 27 ustawy o podatku dochodowym.

W zażaleniu podatniczka podnosi, że interpretacja ta jest błędna.

W art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002 r., ustawodawca określił wydatki poniesione na własne potrzeby mieszkaniowe uprawniające do ulgi w podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) - f) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji poniesionych od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Od 2000 roku podatniczka dokonywała wpłat na poczet wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, a zatem wybrała jeden z wariantów wydatków na potrzeby mieszkaniowe, których poniesienie uprawniało do dokonywania odliczeń od podatku z tego tytułu do 31.12.2004 roku.

W ww. przepisach ustawodawca nie przewidział prawa do dokonywania odliczeń wydatków na budowę mieszkania ponoszonych przez podatnika, bezpośrednio na rzecz wykonawców, w okresie kiedy mieszkanie to jest budowane za pośrednictwem spółdzielni i nie było jeszcze przekazane do indywidualnego wykończenia.

W świetle powyższych przepisów, w ramach praw nabytych, do dnia 31.12.2004 r. przysługiwało prawo do dokonywania dalszych odliczeń od podatku, lecz tylko w zakresie wpłat dotyczących wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

Stąd też brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu I instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY