Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy odliczeń z tyt. oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

sygnatura: PB I-3/4117/IN-6/USŁ-P/2006/KA

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2005-04-28

słowa kluczowe:fundusz remontowy, kasa mieszkaniowa

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 lutego 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie z dnia 9 lutego 2006 r. Nr US IA ? 415/40/05 ? odmawia zmiany w/w postanowienia.

Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 8 listopada 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź ? Polesie wpłynął Pani wniosek (uzupełniony kolejnymi wystąpieniami z dnia 23 oraz 25 stycznia 2006 r.) wraz z prośbą o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie przeznaczenia środków gromadzonych na rachunku oszczędnościowo ? kredytowym w Kasie Mieszkaniowej Banku P... SA w ramach umowy o kredyt kontraktowy, na wpłatę na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej ?P? zarządzającej budynkiem wielomieszkaniowym zlokalizowanym w Ł, przy ul. D.

Przedstawione we wniosku wątpliwości powstały na tle następującego stanu faktycznego:
Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 15 marca 2001 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego dokonała Pani zakupu stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego, położonego w Ł, przy ul. D.
W dniu 20 listopada 2001 r. zawarła Pani z Kasą Mieszkaniową Banku P... S.A. umowę o kredyt kontraktowy na okres do dnia 31 października 2004 r.
Ostatecznie, w następstwie podpisania kolejnych aneksów do w/w umowy, okres systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej został ustalony na koniec kwietnia 2005 r.
Zaoszczędzone środki pieniężne /wraz z kapitalizacją odsetek/ w łącznej wysokości 11.767,40 zł zostały Pani wypłacone w dniu 18 maja 2005 r.
Wyjaśniła Pani także, iż przez cały okres oszczędzania w kasie, tj. od dnia 20 listopada 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2005 r. wpłaciła ogółem 11.640,00 zł, z czego przysługujące w ramach ulgi podatkowej odliczenie wyniosło odpowiednio 1.704,00 zł /5.680 zł x 30%/. Część środków zgromadzonych w kasie, od których została obliczona ulga podatkowa zamierzała Pani w 2005 r. przeznaczyć na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej ?P? zarządzającej nieruchomością przy ul. D.
W sumie dokonane przez Panią, w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2005 r., wpłaty z tego tytułu wyniosły 1.314,88 zł.
W skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismach przedstawiła Pani nadto bardzo szczegółowy opis zaplanowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową prac remontowych obejmujących w/w budynek mieszkalny.
W oparciu o ujawniony w sprawie stan faktyczny wyraziła Pani pogląd, w myśl którego przeznaczenie części środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo ? kredytowym Kasy Mieszkaniowej Banku P... S.A. na wpłatę na rachunek funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej ?P? będzie zgodne z celami mieszkaniowymi wskazanymi w umowie o kredyt kontraktowy zawartej przez Panią w dniu 20 listopada 2001 r.

Organ podatkowy pierwszej instancji w wydanym w dniu 9 lutego 2006 r. postanowieniu Nr US IA ? 415/40/05 nie podzielił zajętego przez Panią stanowiska w sprawie.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podkreślono zwłaszcza, iż systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej ma na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, co oznacza że wydatkowanie środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w związku z planowanym przez tę wspólnotę remontem nieruchomości - nie będzie realizowało celu systematycznego oszczędzania a w konsekwencji spowoduje obowiązek zwrotu ulgi podatkowej za rok, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności z kasy mieszkaniowej.

W złożonym do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zażaleniu na niniejsze rozstrzygnięcie podtrzymała Pani w całości własne stanowisko w sprawie, podkreślając, iż wydatek na remont balkonu stanowiącego nieodłączną część Pani mieszkania wykonany w ramach środków pochodzących z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej ?Pe? odpowiada celowi mieszkaniowemu wskazanemu w umowie o kredyt kontraktowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu dokumentacji podatkowej zgromadzonej w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Podstawę prawną dla podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie stanowi przepis art. 27 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.
Wskazany przepis statuował prawo podatnika do ulgi polegającej na zmniejszeniu podatku z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo ? kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Stosowanie zaś do treści art. 4 ust. 3 stawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509) - podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27 a ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r./ przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo ? kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.
Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 27 a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r./ - jeżeli podatnik korzystał z odliczeń od podatku z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę ? do podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu. Przy czym, cytowany powyżej przepis ma również zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r. /tak: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym..../.

Odrębnymi przepisami powoływanymi w cytowanych wyżej normach prawa podatkowego są przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).Z ustawy tej jednoznacznie wynika, iż przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową ? do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.
Katalog celów mieszkaniowych służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy określony został w art. 8 ust. 2 w/w ustawy.
Zgodnie z powołanym przepisem prawa, celami mieszkaniowymi służącymi zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy są:

- nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,

- uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- remont domu lub lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,

- spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1 ? 3,

- nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Z powyższego wynika, iż aby nie utracić prawa do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej podatnik winien przeznaczyć wycofane środki na co najmniej jeden z wymienionych wyżej celów systematycznego oszczędzania.

Jednoznaczne brzmienie powołanego przepisu prawa, nie powinno pozostawić jakichkolwiek wątpliwości, iż wskazany przez ustawodawcę katalogu celów, które ze swej istoty służyć mają zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, nie obejmuje dokonywanych przez podatnika wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej.

Skoro zatem katalog celów mieszkaniowych wskazanych w w/w przepisie ma charakter zamknięty /enumeratywny i wyczerpujący/ to brak jest wystarczającej podstawy do zaliczenia do niego innych celów, literalnie w powołanym przepisie prawa nie wymienionych.

Należy bowiem wskazać, iż gdyby zamiarem ustawodawcy było umożliwienie podatnikowi realizacji własnych celów mieszkaniowych poprzez dokonywanie wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, to stosowny zapis, na wzór rozwiązania przyjętego w uldze remontowo ? modernizacyjnej, znalazłby się w treści powołanej ustawy z dnia 26 października 1995 r.

Mając na uwadze przedstawione uzasadnienie, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, za zgodne z prawem materialnym uznać należy stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji co do ustalenia, że wydatkowanie środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w związku z planowanym remontem nieruchomości ? nie będzie realizowało celu systematycznego oszczędzania i w rezultacie zobowiąże Panią do zwrotu ulgi podatkowej za rok, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności z kasy.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź ? Polesie z dnia 9 lutego 2006 r. Nr US IA ? 415/40/05.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY