Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: PBB3-415/9-8/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-04-29

słowa kluczowe:odliczenie od dochodu, prawo do odliczenia, ulga budowlana, ulga odsetkowa

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia .... 2005 roku wniesionego przez A, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia ... 2005 roku Nr ewid. stwierdzające nieprawidłowość stanowiska dotyczącego możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia postanowienie organu I instancji.

Uzasadnienie

W dniu ... 2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia ... 2005 roku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach wynika, że podatniczka w czerwcu 2003 roku kupiła na rynku wtórnym dom jednorodzinny w budowie (stan surowy zamknięty). W tym samym miesiącu uzyskała kredyt hipoteczny w M na "zakup na rynku wtórnym i dokończenie budowy domu jednorodzinnego mieszczącego się w ... na działkach ...". W dniu .... 2003 roku podatniczka uzyskała pozwolenie na budowę w formie przeniesienia decyzji z poprzedniego właściciela domu na podatniczkę (pierwotni właściciele pozwolenie na budowę uzyskali w 1996 roku). Budowa domu została ukończona w 2003 roku i w tym też roku dom został oddany do użytkowania.

Zdaniem podatniczki, w takim stanie faktycznym przysługuje jej prawo do ulgi w podatku dochodowym za lata 2003 i 2004 z tytułu spłaty odsetek od kredytu hipotecznego, bowiem spełnia wszystkie przesłanki uprawniające do odliczenia, określone w art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia ... 2005 roku nr ewid. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe, bowiem jednym z warunków uprawniającym do odliczenia jest zakończenie inwestycji przed upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę. Przy czym termin ten należy liczyć od uzyskania pozwolenia przez pierwszego inwestora, czyli od końca 1996 roku.

Na postanowienie to podatniczka wniosła zażalenie, w którym podnosi, iż błędna jest interpretacja organu I instancji, bowiem jej zdaniem omawiany trzyletni termin trwania inwestycji należy liczyć od końca roku, w którym to ona (podatniczka) uzyskała pozwolenie na budowę.

Rozpatrując zażalenie organ odwoławczy stwierdza co następuje:

Zgodnie z treścią art. 26b ust. 1 (w brzmieniu obowiązującym w 2003 i 2004 roku) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1) budową budynku mieszkalnego albo 2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo 3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczenie, o którym mowa wyżej stosuje się, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w ust. 2 powołanego art. 26b, tj. m.in. - w przypadku budowy domu - inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 roku i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego (pkt 4 wg stanu prawnego obowiązującego w 2003 roku, pkt 4 lit. a) wg stanu prawnego obowiązującego w 2004 roku).

Literalna wykładnia wyżej cytowanego przepisu nie doprowadza do ustalenia jednoznacznej treści normy prawnej, dlatego też koniecznym jest skorzystanie z innych metod wykładni w taki sposób, by wyinterpretowana norma spójna była z innymi normami skorelowanymi.

Jak stanowi art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 ze zm.) stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W konsekwencji decyzja o pozwoleniu na budowę - choć dotycząca określonego zamierzenia budowlanego - udzielana jest inwestorowi, po rozpatrzeniu jego wniosku.

W świetle powyższego, użyty przez ustawodawcę zwrot "licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego", odnosi się do momentu, w którym to podatnikowi (a nie obiektowi bądź robotom budowlanym) udzielono pozwolenia na budowę.

Tym samym w stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu, trzyletni okres trwania inwestycji, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach, należy liczyć od końca 2003 roku, bowiem to w tym roku pozwolenie na budowę zostało przeniesione na podatniczkę.

Wg stanu faktycznego, omawiana inwestycja mieszkaniowa podatniczki związana była z zakupem na rynku wtórnym rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego oraz kontynuacją budowy tego budynku. Zatem w tym przypadku jedynie odsetki od kredytu w części przypadającej na budowę budynku mieszkalnego (dokończenie budowy) - przy spełnieniu pozostałych warunków nałożonych przez ustawodawcę - podlegały będą odliczeniu w ramach przedmiotowej ulgi. Zaś ta część kredytu mieszkaniowego, która została przeznaczona na zakupu na rynku wtórnym rozpoczętej budowy domu, nie może z uwagi na brak wyraźnego zapisu ustawowego skutkować odliczeniem od podstawy obliczenia podatku zapłaconych z tego tytułu odsetek. Ustawodawca bowiem enumeratywnie wymienił w powołanym wyżej art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cele mieszkaniowe, których realizacja skutkuje omawianą ulgą podatkową. Wśród nich brak jest inwestycji związanej z zakupem na rynku wtórnym budynku mieszkalnego (rozpoczętej budowy).

W tym stanie rzeczy należało dokonać zmiany postanowienia organu I instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY