Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: PBB3-415/9-3/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-04-29

słowa kluczowe:odszkodowania, ugody, zadośćuczynienie

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ..... wniesionego przez Z....na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia ... 2005 roku Nr US...stwierdzające nieprawidłowość stanowiska dotyczącego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty zadośćuczynienia za ból, cierpienia fizyczne i trwały uszczerbek na zdrowiu, przyznanego na podstawie ugody pozasądowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu I instancji.

Uzasadnienie

W dniu ....2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. piśmie wynika, że podatnik wytoczył przeciwko swojemu byłemu pracodawcy L.. sp. z o.o. powództwo o zapłatę kwoty 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za ból, cierpienia fizyczne i trwały uszczerbek na zdrowiu, jakie stały się jego udziałem w wyniku wypadku przy pracy, zawinionego przez pracodawcę, a podstawą prawną jego roszczenia były art. 444 i 445 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy. W dniu ... 2004 roku Z... zawarł z byłym pracodawcą ugodę pozasądową, zgodnie z którą L... sp. z o.o. w ... zobowiązała się zapłacić na jego rzecz 16.000 zł tytułem zadośćuczynienia za ból, cierpienia fizyczne i trwały uszczerbek na zdrowiu.

Zdaniem podatnika przychód uzyskany z ww. tytułu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia ....2005 roku Nr US.. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe, bowiem omawiane zadośćuczynienie nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, gdyż zostało wypłacone na podstawie ugody pozasądowej.

Na postanowienie to podatnik wniósł zażalenie, w którym podnosi, iż błędna jest interpretacja organu I instancji, bowiem jego zdaniem to, że omawiane odszkodowanie (zadośćuczynienie) zostało wypłacone na podstawie ugody nie powoduje, iż utraciło ono charakter odszkodowania wynikającego z przepisów prawa.

Rozpatrując zażalenie organ odwoławczy stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.), w roku 2004, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,g) odszkodowań wynikających z zawartych umów i ugód.

Zwalnia się od podatku - na mocy ust. 3b powołanego wyżej art. 21 - również inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:- otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,- dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W świetle powyższego, z literalnego brzmienia powołanych przepisów jednoznacznie wynika, iż nie wszystkie odszkodowania otrzymywane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Ze zwolnienia - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy - korzystają te odszkodowania, których prawo otrzymywania wynika wprost z przepisów ustawy, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy, a więc m.in. wynikających z zawartych umów lub ugód (mimo, że wysokość i zasady ustalania odszkodowania wynikają wprost z przepisów prawa). Ze zwolnienia korzystają również inne odszkodowania (a więc te nie wynikające wprost z przepisów prawa), ale otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej - art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy (także z wyjątkami).

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż ustawodawca wyłączył generalnie z katalogu zwolnień te odszkodowania, które zostały wypłacone na podstawie ugody pozasądowej.

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, otrzymał Pan odszkodowanie na podstawie ugody pozasądowej. Zatem przekładając powołane wyżej przepisy na grunt opisanego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż odszkodowanie to nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Stąd też brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu I instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY