Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochód uzyskany za świadczoną pracę w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzącej z Unii Europejskiej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)?

sygnatura: DO/415-71/07

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie

data: 2007-12-13

słowa kluczowe:środki pomocowe, zwolnienie

POSTANOWIENIE

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2004 roku Pani .... zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej ISPA.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Pani ... w 2003 r. podpisała umowę z firmą ... Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w ..., ul. .... Do zakresu obowiązków podatniczki miało należeć pełnienie obowiązków Inżyniera ds. Obmiarów na odcinku I, jako konsultant Umowy Głównej na zarządzanie i nadzór nad modernizacją drogi krajowej nr 4 Kraków-Tarnów. Firma ta wygrała przetarg na zarządzanie i nadzór nad budową w/w drogi. Po zebraniu przez ... Sp. z o.o. oświadczeń osób pragnących uczestniczyć w projekcie, firma ta stworzyła listę personelu kluczowego i merytorycznego. Na tej liście znalazło się nazwisko Pani .... Dokumenty te dowodzą, że w/w była uczestnikiem przetargu i należy do zespołu, który bezpośrednio realizuje cel programu pomocowego Unii Europejskiej.

Pani ... złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie decyzją z dnia 7 września 2005 r. Nr PD-2/4117/i-24/05 odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Następnie Pani ... wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zarzucając błędy w interpretacji przedstawionego przez nią stanu faktycznego oraz domagając się uchylenia w/w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 5 kwietnia 2007 r. wydał wyrok Sygn. Akt I SA/Kr 1467/05 uchylający zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją postanowienie organu I instancji. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 12.07.2007 r. Do tutejszego organu podatkowego wpłynął w dniu 21 września 2007 r.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony w niniejszej sprawie, jak również obowiązujący w 2003 i 2004 roku stan prawny tutejszy organ podatkowy udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 i 2004 roku wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymywane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów , właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z treści wskazanego przepisu wynika, że wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymywane przez podatników pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy od rządów państw obcych. organizacji międzynarodowych instytucji finansowych, w tynt ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, jak również dochody otrzymywane przez podatników, którzy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego ze środków pomocy bezzwrotnej. Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Beneficjentem pomocy zagranicznej mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Z przedstawionego stanu prawnego wynika, że ze zwolnienia korzysta nie tylko osoba, która otrzymała środki pomocowe bezpośrednio od rządu państwa obcego, czy organizacji międzynarodowej, albo międzynarodowej instytucji finansowej , ale także ta , która otrzymała je za pośrednictwem instytucji uprawnionej do ich rozdzielenia. Warunkiem zwolnienia jest, by podatnik bezpośrednio realizował cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 ze zm.)o podatku dochodowym od osób prawnych dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć mata pomoc są zwolnione od podatku dochodowego.

Z tego przepisu wynika, że środki otrzymane przez osobę prawną, którą jest ... Sp. z o.o. w ramach inwestycji współfinansowanej z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego w części finansowanej z tych funduszy.

... Sp. z o.o. jako osoba prawna z natury rzeczy nie mogła być bezpośrednim realizatorem programu, natomiast cel programu realizują zaangażowane przez nią osoby fizyczne.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w dniu 11.03.2003 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła w imieniu Ministerstwa Infrastruktury umowę z firmą ... Sp. z o.o., na mocy której firma ta zarządza i nadzoruje budowę drogi krajowej nr 4 .... Firma ... Sp. z o.o. zawarła z Panią ... w dniu 19 maja 2003 r. umowę na świadczenie usług tj. pełnienia obowiązków inżyniera ds. obmiarów jako konsultant w ramach umowy głównej na zarządzanie i nadzór nad projektem ?Wzmocnienie nawierzchni na drodze krajowej nr 4 Kraków-...

Jak wynika z powyższego osobą, która bezpośrednio realizowała cel programu współfinansowanego z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej była Pani ..., dlatego otrzymane przez nią dochody w części finansowanej ze środków pomocowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa, stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 02.03.2005 r. jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 w/w ustawy - Ordynacja podatkowa służy zażalenie. Stosownie do art. 236 § 1 powyższej ustawy zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY