Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odpłatne zbycie składników majątkowych stanowiących współwłasność małżeńską a następnie podzielonych na wskutek zniesienia współwłasności małżeńskiej i sprzedaż wyodrębnionego w ten sposób lokalu mieszkalnego nie będzie spełniało negatywnych przesłanek uzyskania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.)

sygnatura: DO/415-67/07/AŚ

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie

data: 2007-12-06

słowa kluczowe:lokal mieszkalny, nabycie nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż nieruchomości

POSTANOWIENIE

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 03.07.2007 r., uzupełnionego w dniu 07.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, czy odpłatne zbycie składników majątkowych stanowiących współwłasność małżeńską a następnie podzielonych na wskutek zniesienia współwłasności małżeńskiej i sprzedaż wyodrębnionego w ten sposób lokalu mieszkalnego nie będzie spełniało negatywnych przesłanek uzyskania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.)- stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż 7 maja 1999 r. wraz z małżonką zawarł umowę kupna- sprzedaży z pełnomocnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ... (w formie aktu notarialnego Rep A nr ...). Na mocy tej umowy państwo ... nabyli (do majątku wspólnego) udział wynoszący 50/17820 części w działce nr ... oraz działki nr ... objętych Kw nr 220302. Powyższa umowa dotyczyła także zlecenia ... Sp. z o.o. wybudowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na nowo powstałej działce o nr ... objętej Kw nr 274544 (w wyniku scalenie m.in. działek o nr ... i ... objętych Kw nr ...), w której państwo ... zachowali udział wynoszący 50/17820 oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego. W miesiącu lipcu 2001 r. państwo ... otrzymali klucze do mieszkania, a w miesiącu sierpniu 2001 r. nastąpiło jego przejęcie. W dniu 29 listopada 2001 roku aktem notarialnym Rep. A. ... dokonano wydzielenie lokalu mieszkalnego nr ... na rzecz państwa ... . Na podstawie powyższego aktu notarialnego dnia 24 stycznia 2002 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał lokal mieszkalny o nr ... do księgi wieczystej nr ... . Zbycie powyższego lokalu mieszkalnego nastąpiło dnia 04 stycznia 2006 roku. Według oświadczenia Wnioskującego uprzednie zniesienie współwłasności małżeńskiej i ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz jego sprzedaż nie spowodowało zwiększenia jego majątku osobistego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy odpłatne zbycie składników majątkowych w szczególności nowo powstałego lokalu mieszkalnego spełnia przesłanki do zwolnienia uzyskanego w ten sposób przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca uważa, że uzyskany przychód ze sprzedaży będzie podlegał zwolnieniu wobec upłynięcia pięciu lat od daty pierwotnego nabycia nieruchomości tj. 07 maja 1999 roku, na której wybudowano budynek wielorodzinny, w którym znajdował się lokal mieszkalny.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w niniejszej sprawie, jak również obowiązujący stan prawny, tutejszy organ podatkowy udziela następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 28 ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmieniu obowiązującym w 2006 r., przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Natomiast na podstawie przepisów prawa kodeksu cywilnego art. 211 oraz 212 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. Biorąc pod uwagę ww. artykuły należy przyjąć, iż przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności jest tożsame z nabyciem tej rzeczy.

Jednak zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.05.1997 r. Sygn. akt I SA/Ka86/96 z istoty współwłasności, zarówno łącznej jak i ułamkowej wynika, że nie jest się właścicielem całości danej rzeczy. Stąd też wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane winny być w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą, jak też stan jej majątku osobistego. Zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości jest realizacją uprawnienia przysługującego podatnikom na mocy ww. art. 211 K.C. Nie jest ono nabyciem nieruchomości, jeśli w wyniku tej czynności nie następuje powiększenie majątku. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym po dokonaniu zniesienia współwłasności i ustanowieniu odrębnej własności Podatnik nie powiększył swego majątku.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż uzyskany przez Podatnika przychód ze sprzedaży powyższej nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości, gdyż wnioskodawca był właścicielem nieruchomości od 05 maja 1999 r., a zbycie zostało dokonane w 04 stycznia 2006 r. (t.j. po upływie 5-letniego okresu od pierwotnego nabycia nieruchomości). Warunek do objęcia zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanego przychodu ze sprzedaży powyższej nieruchomości będzie spełniony, o ile budynek wielorodzinny, w którym znajdował się sprzedany lokal mieszkalny, został wybudowanym na działce o nr ..., objętej Kw nr ...., powstałej w wyniku scalenia m.in. działek o nr ... i ... objętych Kw nr .... Ponadto fakt zniesienia współwłasności małżeńskiej oraz ustanowienia odrębnej własności nie mógł skutkować powiększeniem majątku osobistego Wnioskodawcy.

Zatem, w świetle wyżej powołanych przepisów stanowisko zajęte w przedmiotowej spraw. przez Wnioskodawcę jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 w/wym. ustawy- Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Stosownie do przepisów art. 14b § 1 i § 2 w/wym. ustawy- Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 w/wym. ustawy- Ordynacja podatkowa służy zażalenie. Stosownie do art. 236 § 1 powyższej ustawy zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY