Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy podatnika jest zaległością podatkową?

sygnatura: DG?415?285?7/07

autor: Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim

data: 2007-10-24

słowa kluczowe:podatek dochodowy, zwrot, zwrot nienależny

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku DZ.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 czerwca 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyjaśnienia wątpliwości : czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Podatnika jest zaległością podatkową.

stwierdzam, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2005 roku Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Z treści wniosku wynika, że Podatnik otrzymał zwrot podatku dochodowego za 2000 rok na rachunek bankowy w łącznej w wys. 49.560,00 zł. Wymienioną należność w myśl art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) Podatnik otrzymał nienależnie. W związku z powyższym Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w/w zwrot w kwocie 49.560,00 złotych wobec tut. organu stanowi zaległość podatkową w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej.

Odpowiadając na zapytanie organ podatkowy w interpretacji z dnia 20 września 2005 roku stwierdził, że zgodnie z art. 51 § 1 w/w ustawy zaległością podatkowa jest podatek nie zapłacony w terminie płatności.

Stanowisko organ podatkowy uzasadnił art. 52 § 1 pkt 2 w/w ustawy który mówi, że na równi z zaległością podatkowa traktuje się także : zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy.

Jednocześnie art. 53 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa stanowi, że od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłoką.

W opisanym stanie faktycznym nie mają jednak zastosowania w/w przepisy prawa gdyż : podatek został określony decyzją w wysokości 237.416,20 złotych. Kwota ta po otrzymanym zwrocie nie jest w całości uregulowana.

Do takiej sytuacji ustawodawca odniósł się pośrednio w art. 53 § 2 stwierdzając, że odsetki za zwłokę należą się wyłącznie wtedy gdy ?zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.? Tym samym przedmiotowa kwota jest nadal wymagalna należnością traktowana na równi z zaległością podatkową bez prawa naliczania odsetek.

Od w/w postanowienia podatnik reprezentowany przez pełnomocnika złożył za pośrednictwem tut. organu zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 10 stycznia 2006 roku nr OR/406-0009/05 uchylił w/w postanowienie.

Organ podatkowy po ponownym rozpatrzeniu materiału dowodowego zmienił swoje stanowisko w interpretacji z dnia 10 kwietnia 2006 roku co do uzasadnienia w/w postanowienia, stwierdzając jednocześnie, że w/w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem.

W tym przypadku swoje stanowisko uzasadniono art. 3 pkt. 7 Ordynacji Podatkowej przez zwrot podatku rozumie się zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Przepisem prawa podatkowego regulującym zwrot nadpłaty podatku dochodowego jest wyłącznie ustawa Ordynacja Podatkowa.

W/w stanowisko organu podatkowego wynika wprost z art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późń. zm.) który stanowi, że właściwy organ podatkowy określa wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Tym samym przepis prawa materialnego nie stanowi o zwrocie podatku. Skoro urząd dokonał mylnego zwrotu nadpłaty to do takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 52 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, gdyż zwrot nadpłaty nie jest zwrotem podatku.

W związku z powyższym niesłusznie otrzymany zwrot nadpłaty stanowi zaległość podatkową.

Na w/w postanowienie podatnik reprezentowany przez pełnomocnika złożył za pośrednictwem tut. organu zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 07 lipca 2006 roku nr IO/406-0002/06 utrzymał w mocy w/w postanowienie i zażalenie oddalił. Podatnik za pośrednictwem swojego pełnomocnika zaskarżył w/w decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 09 marca 2007 roku Nr Sygn. akt. I SA/Gd 753/06 uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 07 lipca 2006 roku. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po ponownym rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 kwietnia 2006 roku na postanowienie tut. organu nr DG-415-285-8/05 z dnia 10 kwietnia 2006 roku oraz mając na uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Sygn. akt I SA/Gd 753/06 z dnia 09 marca 2007 roku uznaje, iż w/w zażalenie zasługuje na uwzględnienie i uchyla postanowienie pierwszej instancji.

Po kolejnym rozpatrzeniu materiału dowodowego z uwzględnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 09 marca 2007 roku nr sygn. akt I SA/Gd 753/06 tut. organ podatkowy zmienił swoje stanowisko w w/w sprawie.

Podatnik dokonał wpłat za 2001 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 99.804,30 złotych plus wpłatę z dnia 05.11.2002 roku w wys. 16.860,90 złotych, razem 116.665,20 złotych. Podatek z decyzji wymiarowej za 2001 rok wyniósł 171.845,10 złotych minus dokonane wpłaty przez podatnika wystąpiła zaległość podatkowa w wysokości 55.179,90 złotych. Zaległość podatkowa za 2001 roku została pomniejszona nadpłatą z 2000 roku w kwocie 113.334,40 zł.

Wystąpiła ostateczna nadpłata na karcie kontowej podatnika w wysokości 58.154,50 złotych.

Z w/w nadpłaty tut. Organ podatkowy przerachował na inne zobowiązania podatkowe kwotę 49.845,80 złotych w tym :

? zaległość w podatku VAT za XI /2001 rok 36.009,00 zł

? zaległość w PIT ? 4 za II i III/2003r. oraz PIT ? 36 za 2002rok 13.660,80 zł

? zaległość PIT ? 4 za IX /2003 rok 176,00 zł,

a jednocześnie poprzez dokonanie nieprawidłowego przypisu na Pana karcie kontowej dokonał zwrotu na konto w wysokości 49.560,00 złotych.

Z powyższego wynika, że w/w zwrot nie miał swojego uzasadnienia faktycznego, gdyż wynika z pomyłki organu podatkowego.

Do tego rodzaju sytuacji zastosowanie ma art. 52 § 1 pkt 2 ustawy ? Ordynacja Podatkowa który stanowi, że na równi z zaległością podatkową traktuje się także : zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy.

W związku z powyższym prezentując powyższe stanowisko w sprawie organ podatkowy podziela opinię podatnika, iż nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Podatnika nie jest zaległością podatkową w rozumieniu ustawy -Ordynacja Podatkowa, gdyż został dokonany bez jego winy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY