Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (w rozpatrywanej sprawie w spółkę jawną) możliwe będzie rozliczenie kosztów realizowanej inwestycji (poniesionych przez spółkę kapitałową) z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży tych obiektów przez spółkę osobową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej?

sygnatura: DG/423-5/07

autor: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

data: 2007-10-31

słowa kluczowe:inwestycje, koszty uzyskania przychodów, przekształcanie podmiotów

Podatnik prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na wykonywaniu obiektów budowlanych oraz ich sprzedaży osobom trzecim. Koszty związane z zakupem materiałów i usług potrzebnych do realizacji robót są rozliczone, stosownie do unormowań art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie sprzedaży obiektów. Spółka wskazuje, że zamierza przekształcić działającą obecnie na rynku spółkę kapitałową na spółkę jawną.

W opisanym stanie faktycznym Podatnik wnosi o ustalenie, czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (w rozpatrywanej sprawie w spółkę jawną) możliwe będzie rozliczenie kosztów realizowanej inwestycji (poniesionych przez spółkę kapitałową) z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży tych obiektów przez spółkę osobową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej?

Według Podatnika, z uwagi na unormowania art. 93a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do których, wspólnicy powstałej osobowej spółki handlowej zawiązanej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępują we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej spółki ? możliwe jest rozliczenie kosztów (poniesionych przez spółkę kapitałową na realizację inwestycji) przez spółkę osobową w momencie sprzedaży zakończonej inwestycji.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawionego przez Podatnika oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego, stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).Z treści art. 552 i 553 Kodeksu spółek handlowych wynika, że spółka przekształcona staje się spółką z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji i ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Wymienione wyżej skutki przekształcenia nie obejmują jednak skutków podatkowych, bowiem te zostały unormowane odrębnie w art. 93a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej ? występuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.Powyższe ma również zastosowanie do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej. Skutki podatkowe przekształcenia nie obejmują jedynie tych praw i obowiązków, jakie mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym nie mogą one przejść po przekształceniu na np. spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w rozpatrywanej sprawie (dotyczącej przekształcenia spółki z o. o. w spółkę jawną) mamy do czynienia z kontynuacją działalności gospodarczej ale w innej formie prawnej (nie dochodzi do likwidacji spółki przekształcanej).Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia stanie się majątkiem spółki przekształconej.Wnioskodawca, jako podmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, prowadzący działalność inwestycyjną polegającą na wykonaniu obiektów budowlanych oraz ich sprzedaży osobom trzecim, rozlicza koszty zakupu materiałów i usług, potrzebnych do realizacji inwestycji, w momencie sprzedaży tych obiektów (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zatem, jeśli do sprzedaży tych obiektów dojdzie po przekształceniu spółki, to koszty realizacji inwestycji (poniesione przed przekształceniem) stanowić będą koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży tych obiektów (bezpośrednio związany z tym przychodem) ? zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, iż u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Podkreślić należy, że spółka jawna, powstała z przekształcenia spółki kapitałowej, ma obowiązek ? zgodnie z ustawą o rachunkowości ? prowadzić do końca roku podatkowego księgi rachunkowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że wspólnicy spółki jawnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów obowiązani są rozliczać zgodnie z zasadą wyrażoną w treści przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY