Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatniczka ma obowiązek złożyć zeznanie roczne za 2004 r. z tytułu wypłaconego w styczniu 2004 r. zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 181,20 zł w sytuacji, gdy od dnia 12.05.2004 r. na stałe zamieszkała w Niemczech?

sygnatura: PD III/415-108/04/05

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

data: 2005-01-18

słowa kluczowe:rezydencja, zeznanie roczne, zmiana miejsca zamieszkania

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (przy czym w związku z tym, że 30 kwietnia 2005 r. przypada w sobotę, termin do złożenia zeznania za 2004 r. upływa z dniem 2 maja 2005 r.).

Natomiast stosownie do art. 45 ust. 1b ww. ustawy, urzędem skarbowym, o którym mowa powyżej, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 7.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym, obowiązek złożenia zeznania rocznego nie dotyczy tylko tych podatników, którzy zostaną rozliczeni przez płatników i którzy w terminie przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyli płatnikowi wymagane oświadczenie. Ponadto zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym nie składają podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane w odrębnych zeznaniach, o których mowa w art. 45 ust. 1a oraz uzyskujący kategorie dochodów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym.

Z okoliczności faktycznych opisanych w Pani wniosku oraz z załączonych dokumentów wynika, że w styczniu 2004 r. uzyskała Pani dochód w wysokości 181,20 zł z tytułu zasiłku dla bezrobotnych należnego za miesiąc grudzień 2003 r. Był to Pani jedyny dochód uzyskany w Polsce w 2004 r. Płatnik tj. Powiatowy Urząd Pracy w K. wystawił Pani informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT - 11.

W dniu 12.05.2004 r. wyjechała Pani z Polski z zamiarem stałego zamieszkania w Niemczech - co znalazło odzwierciedlenie w złożonym w dniu 15.11.2004 r. w tut. Urzędzie zgłoszeniu aktualizacyjnym osoby fizycznej NIP - 3. Od 01 sierpnia 2004 r. podjęła Pani pracę w Niemczech w miejscu zamieszkania.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku, tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż z tytułu dochodu uzyskanego w Polsce przed zmianą miejsca Pani zamieszkania (rezydencji podatkowej) ma Pani obowiązek złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu, pomimo, iż dochód ten nie przekracza tzw. kwoty wolnej z opodatkowania, a więc należny podatek wyniesie 0,00 zł.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY