Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy mogę skorzystać w 2005 roku z ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego na podstawie posiadanej umowy przyrzeczenia sprzedaży i protokołu odbioru lokalu mieszkalnego.

sygnatura: US34/SL-LD/415/9/MS/05

autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

data: 2005-01-27

słowa kluczowe:ulga, ulga remontowa

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zmian.) postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego wynika, iż: podatnicy zawarli z firmą developerską umowę przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego,protokolarnie przekazano lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy,od sierpnia 2004r. ponoszone są koszty eksploatacji lokalu.Opisany stan faktyczny według wnioskodawców uprawnia do skorzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić;Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1956) wydatki poniesione na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w latach 2003-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić;Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1956) wydatki poniesione na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w latach 2003-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku.

Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowej ulgi jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego budynku lub lokalu mieszkalnego za który uważa się miedzy innymi własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.

W świetle powyższego, tytuł prawny do lokalu stanowi również formalne jego przyjęcie udokumentowane np. protokółem odbioru lub umową, która zawiera postanowienie o udostępnieniu lokalu mieszkalnego przed ustanowieniem na jego rzecz odrębnej własności.Wobec powyższego wydatki poniesione na remont i modernizację tego lokalu, po dacie przekazania lokalu protokołem odbioru będą stanowiły podstawę do odliczenia od podatku.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY