Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki przeznaczone na własne potrzeby mieszkaniowe, poniesione w latach 2004 - 2005 na remont i modernizację mieszkania spółdzielczego i udokumentowane fakturami VAT podlegają odliczeniu od podatku dochodowego?

sygnatura: USPD1/415/3/2005/II/ECZ

autor: Urząd Skarbowy w Zabrzu

data: 2005-01-27

słowa kluczowe:odliczenia od podatku, tytuł prawny, ulga remontowa

W wyniku postępowania przetargowego (z dnia 30 grudnia 2003 r.) podatnik zawarł w dniu 8 stycznia 2004 r. umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Lokal ten wyremontował, a na poniesione z tego tytułu wydatki posiada faktury VAT.

Przepis art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) stanowi podstawę do zastosowania przez podatnika ulgi w podatku dochodowym z tytułu wydatków poniesionych w latach 2004 - 2005 na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczonych na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Wydatki te podlegają odliczeniu od podatku w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

W myśl przepisów art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, o którym mowa wyżej, uważa się m.in.:

? prawo własności,

? umowę użyczenia,

? umowę najmu lub dzierżawy,

? inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego.

"Ulga remontowa" przewidziana jest na okres 3 lat. Nowy okres trzyletni rozpoczął się w 2003 roku i obejmuje lata 2003-2005.

Zmniejszenie podatku z tytułu tej ulgi może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 567 zł. Wydatki muszą być udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej.

Wobec powyższego, skoro spełnione zostały wymogi powołanych wyżej przepisów, podatnikowi przysługuje prawo dokonania odliczeń.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY