Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w zamian za mienie zabużańskie jest wolny od podatku?

sygnatura: PB2-415/98/05/AC

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

data: 2004-09-06

słowa kluczowe:mienie zabużańskie, sprzedaż nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 06.07.2005 r. i jego uzupełnieniu z dnia 20.07.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 06.07.2005 r. wpłynął Pani wniosek do tutejszego organu podatkowego o udzielenie interpretacji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z informacjami podanymi we wniosku w trybie przetargu od Starosty P. jako przedstawiciela Skarbu Państwa nabyła Pani nieruchomość na terenie dawnych koszar w P. Na poczet tego zakupu została zaliczona wartość mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego przez Pani zmarłą matkę - Panią J. Obecnie ww. nieruchomość Pani sprzedała spółce A.

Z uwagi na powyższe zwróciła się Pani z pytaniami, czy zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest należny.

Pani zdaniem zbycie nieruchomości nabytej od Starostwa P. w wyżej opisanym trybie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik stwierdza co następuje.
Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.
Stosownie zaś do postanowień art. 21 ust 1 pkt. 30 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za mienie pozostawione za granicą.
Przepisy o gospodarce nieruchomościami stanowią, że na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej oraz ceny sprzedaży położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa, a które na mocy umów międzynarodowych zawartych przez państwo miały otrzymać ekwiwalent za mienie pozostawione za granicą, zalicza się wartość pozostawionych nieruchomości.
Z kolei, w przypadku śmierci właściciela pozostawionej nieruchomości, prawo do zaliczenia wartości nieruchomości przyznano łącznie wszystkim jego spadkobiercom, jeżeli posiadają oni obywatelstwo polskie i zamieszkują na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 30 stycznia 2004 r. albo jednemu z nich wskazanemu przez pozostałych spadkobierców.

Mając powyższe na uwadze, słuszne jest Pani stanowisko, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w zamian za mienie pozostawione za granicą przez Pani matkę jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie zgodnie z art. 236 §2 ustawy Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY