Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku upadłości developera nastąpi utrata ulgi budowlanej

sygnatura: 1443PD/215250/13/05

autor: Urząd Skarbowy w Wyszkowie

data: 2004-08-24

słowa kluczowe:syndycy, ulga budowlana, wkład budowlany

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 oraz art. 236 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (tj Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację w zakresie stosowania art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. d oraz art. 27a ust. 13 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych

postanawiauznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku jako prawidłowe.UZASADNIENIE W dniu 13.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego na wniosku stanu faktycznego wynika, że od roku 1998 korzystała Pani z ulgi budowlanej z tytułu wpłat na mieszkanie do developera . Postanowieniem z dn. 15.02.2002 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość developera a nieruchomość z rozpoczętą budową weszła w skład masy upadłości. Z uwagi na brak środków na dalsze prowadzenie budowy inwestycja została wstrzymana. Syndyk wypowiedział umowy realizacyjne, a Pani zgłosiła swoje roszczenia do listy wierzytelności. Podjęte przez nowego syndyka działania w zakresie przygotowania obiektu do dalszej budowy pozwoliły na pozyskanie źródeł finansowania, wybrano generalnego wykonawcę oraz nadzór inwestorski. W związku z podjęciem przez syndyka dalszej budowy wierzyciele zainteresowani budową będą mogli ponownie zawrzeć umowy na lokale mieszkalne z syndykiem, na budowę których dokonywali wpłat, zlokalizowanych na osiedlu "Pasaż Bródnowski" tych samych lub podobnych. W ramach realizowanej przez syndyka budowy nie ma możliwości zapewnienia wierzycielom tych samych warunków finansowych z umów pierwotnych podpisanych z developerem. Zmuszeni oni będą do dokonania dopłaty do ceny ustalonej przez syndyka. Na poczet ceny nabywanego lokalu wierzyciele uzyskają zaliczenie wierzytelności zgłoszonych do listy wierzytelności w określonym procencie - wstępnie prognozowany zwrot wynosi około 70% kwoty wpłaconej na zakup mieszkania u developera. Nie będzie wypłaty gotówki w przypadku dalszej budowy. Zwrot gotówkowy otrzymają osoby, które nie chcą kontynuować dalszej budowy z syndykiem. Zdecydowała się Pani na kontynuację dalszej budowy z syndykiem.

Zdaniem Pani w opisanej sytuacji,? w przypadku przystąpienia do dalszej budowy na warunkach określonych przez syndyka, lub? wznowieniu umów realizacyjnych z wierzycielami na budowę lokali tych samych lub podobnych w budynkach których realizację rozpoczął przed ogłoszeniem upadłości developer, oraz? przy sprzedaży całego przedsiębiorstwa innej osobie prawnej np. spółdzielni mieszkaniowej - nie będzie konieczności zwrotu kwot odliczonych w poprzednich latach w ramach ulgi budowlanej.Natomiast w przypadku zwrotu wniesionego wkładu, syndyk będzie obowiązany potwierdzić zwrot na deklaracji PIT-8C.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie stwierdza co następuje

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 134 poz. 1509) podatnikom którzy w latach 1997 - 2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a-f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004

Stosownie do przepisu art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit a-f cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy obliczony zgodnie z art. 27 obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 17 jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe w tym na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gmin, albo od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej

Natomiast w świetle art. 27a ust. 13 pkt. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 a następnie, po roku w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem, gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Obowiązek powyższy ma zastosowanie również do zdarzeń powstałych po dniu 01.01.2002 na podstawie art. 6 ust. 1 cyt. wyżej wymienionej ustawy z dnia 21 listopada 2001 r.

Opisana przez Panią sytuacja tj. kontynuacja budowy mieszkań przez syndyka, wznowienie umów realizacyjnych z wierzycielami na budowę lokali na tym samym osiedlu, lub sprzedaż całego przedsiębiorstwa innej osobie prawnej np. spółdzielni mieszkaniowej w celu realizacji umów zawartych przez syndyka na budowę mieszkań, nie pozbawi Pani prawa do wykorzystanej w latach poprzednich "ulgi budowlanej". Sam fakt, że podmiot, z którym zawarła Pani umowę o realizację lokalu mieszkalnego nie wywiązał się z umowy, nie powoduje utraty prawa do odliczenia wydatków w ramach "ulgi budowlanej".

Użyte w ust. 13 pkt. 1 sformułowanie - po roku w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków - powinno być rozumiane w ten sposób, że odnosi się ono do sytuacji w której podatnik otrzymuje wypłacone pieniądze, rezygnuje jednocześnie z celu jakiemu służyło zawarcie umowy, a więc z celu mieszkaniowego. Jeżeli zatem, w następstwie przywrócenia przez syndyka ważności umowy realizacyjnej, która zawarła Pani z developerem, oraz dalszej kontynuacji rozpoczętej budowy, nie zrezygnowała Pani z realizacji tego celu to brak jest podstaw do uznania, iż w takim przypadku mamy do czynienia z konsekwencjami dla Pani wynikającymi z przepisów art. 27a ust. 13 cyt. ustawy , a więc nie wystąpią okoliczności powodujące obowiązek zwrotu odliczonej przez Panią ulgi budowlanej.W przypadku, gdy wydatki poniesione jako wpłaty na mieszkanie zostałyby zwrócone Pani w jakiejkolwiek formie, wówczas powstanie obowiązek doliczenia uprzednio odliczonych kwot do podatku dochodowego za rok, w którym nastąpi zwrot odliczonych wydatków.

Ponadto zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 2005 r. - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zatem w świetle powyższego syndyk dokonujący zwrotu kwot wpłaconych do developera jako wpłat na zakup mieszkania, jest zobowiązany sporządzić informację o wypłaconych podatnikowi należności lub świadczeń - PIT-8C.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie informuje że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie dokonania interpretacji.Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wniesione do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł do zażalenia i po 0,50 zł do każdego załącznika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY