Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki ponoszone na zakup alkoholu , którym częstuję kontrahentów z kraju i zagranicy mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

sygnatura: PDFI/415-44/06

autor: Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

data: 2003-05-17

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów

Przedstawiony przez Pana stan faktyczny:
goszcząc wielu kontrahentów z kraju i zagranicy, zgodnie ze staropolskim obyczajem, częstuję moich gości alkoholem. Bywa, że podczas organizacji różnych imprez zleconych nam przez naszych klientów czynię podobnie. Kwoty wydatkowane na taki poczęstunek są zazwyczaj symboliczne. Alkohol kupuję jednak na rachunek firmy a koszt wliczam w jej działalność.

Pana pytanie:
czy wydatki ponoszone na zakup alkoholu , którym częstuję kontrahentów z kraju i zagranicy mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Pana stanowisko w tej sprawie:
uważam, że są to uzasadnione koszty uzyskania przychodu. Każdy bowiem taki poczęstunek czy to z okazji pobytu gości zagranicznych czy też z okazji powitania uczestników narady sprawiają, że zacieśniające się kontakty zaowocują częstymi zleceniami a przez to zwiększonymi przychodami mojej firmy.

Ocena prawna stanowiska Pana.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn.zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła, są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.
W myśl tego przepisu podatnik może odliczyć od przychodów z poszczególnego źródła koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że koszty te zostały poniesione ? w celu osiągnięcia przychodów?, to znaczy, że pomiędzy wydatkami, które mają być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z danego źródła przychodów a przychodami z tego źródła, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie tych wydatków ma lub może mieć wpływ na osiągnięcie tych przychodów.

W przypadku wydatków ponoszonych na zakup alkoholu, który zostaje przeznaczony na poczęstunek dla kontrahentów, klientów i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej nie można obiektywnie rzecz biorąc uznać, że wydatek ten ma lub może mieć wpływ na osiągnięcie przychodów. Racjonalnie rzecz oceniając należy stwierdzić, że zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży określonych towarów lub wykonania określonych usług nie może być uzależnione od formy poczęstunku potencjalnych kontrahentów tj. poczęstunku alkoholem lub też nie, lecz od produktu jaki oferujemy tym kontrahentom oraz warunków ich sprzedaży.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1997.11.21 sygn akt I SA/Gd 359/96 stwierdził, ?Powoływanie się na rzekome prawo zwyczajowe, które ma polegać na tym, że ułatwia prowadzenie działalności handlowej ? czy w ogóle gospodarczej ? poczęstunek alkoholowy nie może odnieść skutku. Propagowanie zwyczaju, który jest etycznie naganny w żadnym przypadku nie mógłby być stosowany na dobro strony na taki zwyczaj się powołującej....Wydatki na alkohol nie są związane bezpośrednio w celu uzyskania przychodów, a ich jednoznacznie negatywna ocena przesądza o tym, że nie można ich w koszty działalności zaliczyć.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej ocenił, że stanowisko Pana, iż wydatki ponoszone na zakup alkoholu , którym częstuję Pan kontrahentów z kraju i zagranicy mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, za nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tych zdarzeń w przedstawionym stanie faktycznym.
Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Pana jako podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY