Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy umowa darowizny jest podstawą do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych u obdarowanego małżonka lub syna (po zawiązaniu spółki cywilnej) oraz do wykorzystania oprogramowania komputerowego, używanego dotychczas w przedsiębiorstwie darczyńcy.

sygnatura: PD/415-38/2006

autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

data: 2000-11-07

słowa kluczowe:darowizna, ewidencja środków trwałych, przedsiębiorstwa, środek trwały

POSTANOWIENIE
w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 11.10.2006r i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób:
stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek.
Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia. W dniu 11.10.2006r zwrócono się do tutejszego organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego;
Prowadzona jest działaność gospodarcza: Działalność rachunkowo - księgowa, PKD 7412Z, opodatkowana na zasadach ogólnych wg stawki liniowej 19%. W prowadzonej działalności wykorzystywane są składniki majątkowe, w tym stanowiące środki trwałe przedsiębiorstwa: samochód ciężarowy Skoda Octavia, zestawy komputerowe, drukarka, szafki, biurka.Obecnie Podatnik zamierza w formie darowizny przekazać cały majątek przedsiębiorstwa synowi lub żonie, ewentualnie obojgu po połowie, a następnie zamierza dokonać likwidacji prowadzonej działalności.
We wniosku przedstawiono stanowisko, z którego wynika, że umowa darowizny jest podstawą do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych u obdarowanego małżonka lub syna (po zawiązaniu spółki cywilnej) oraz do wykorzystania oprogramowania komputerowego, używanego dotychczas w przedsiębiorstwie darczyńcy.

Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów art. 22n, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z póź zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.>br< Przepis art. 22n ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wymienia elementy, jakie powinna zawierać ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jednym z tych elementów jest określenie dokumentu stwierdzającego nabycie. W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym przypadku oprogramowania komputerowego) w drodze darowizny takim dokumentem jest umowa darowizny. W świetle powyższego przepisu oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że umowa darowizny jest podstawą do wprowadzenia środków trwałych oraz oprogramowania komputerowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Niniejsza interpretacja:
dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku jak wyżej i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY