Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieją prawne możliwości odliczenia (kompensaty) zwrotu lub refundacji podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji (założeniu sadu wiśniowego i zakupie opryskiwacza) oraz czy podatek naliczony od tej inwestycji może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze.zm.)?

sygnatura: ZD/415-5/05

autor: Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

data: 2000-10-20

słowa kluczowe:działalność rolnicza, inwestycje, koszty uzyskania przychodów, podatek naliczony, rolnik ryczałtowy

Podatnik zwraca się z zapytaniem o prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przeprowadzoną w 2004 roku inwestycją polegającą na założeniu sadu wiśniowego i zakupie opryskiwacza.

Podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie interpretacji, czy istnieją prawne możliwości odliczenia (kompensaty) zwrotu lub refundacji podatku naliczonego związanego z realizacją ww. inwestycji. Powyższe wymaga zatem rozstrzygnięcia czy podatek naliczony od tej inwestycji może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze.zm.).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działówspecjalnych produkcji rolnej.
Pojęcie działalności rolniczej definiuje przepis art. 2 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typuprzemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1) miesiąc - w przypadku roślin,
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
licząc od dnia nabycia.

Za działy specjalne produkcji rolnej zgodnie z art. 2 ust. 3 cyt. ustawy uważa się uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W świetle powyższych definicji, produkcję sadowniczą należy zaliczyć do działalności rolniczej, która nie jest objęta podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik nie miał możliwości odzyskania w jakiejkolwiek formie podatku naliczonego VAT związanego ze wskazaną inwestycją, w szczególności poprzez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 2004r. i jest wiążąca do czasu zmiany przepisów, na podstawie których została wydana.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY