Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym.

sygnatura: III/443-95/06

autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

data: 2000-08-09

słowa kluczowe:budynek użytkowy, sprzedaż nieruchomości

Wnioskiem z dnia 20.06.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo - biurowym.

Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji Podatnik - DT Sp. z o.o., w miesiącu październiku 2003r. nabył, za kwotę 135.000 zł., działkę z budynkiem znajdującym się w stanie budowy.

Od momentu zakupu poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 148.800 zł. (przez cały czas trwania budowy firma miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych).

W miesiącu grudniu 2004r. zakończono budowę przedmiotowej nieruchomości magazynowo - biurowej i przyjęto budynek do ewidencji środków trwałych o wartości 283.800 zł.

W najbliższym czasie Spółka zamierza dokonać sprzedaży w/w nieruchomości.

Zdaniem Podatnika sprzedaż przedmiotowego budynku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg podstawowej stawki 22%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów,
  3. import towarów,
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, ustawodawca postanowił, iż zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W myśl art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust.1 pkt 2, rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że budowa przedmiotowego obiektu została zakończona w 2004r. Powyższe wpływa na brak możliwości uznania przedmiotu dostawy za towar używany, gdyż nie została spełniona ustawowa przesłanka upływu co najmniej 5 - letniego okresu czasu od zakończenia budowy (tu. 2004r.).

W konsekwencji nie mają zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalniające dokonującego dostawy od podatku przy sprzedaży budynku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla sprzedaży budynków o charakterze niemieszkalnym ustawodawca nie przewidział obniżonej stawki opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z powyższym dokonując transakcji zbycia budynku Spółka jest zobowiązana zastosować 22% stawkę podatku VAT.

W odniesieniu do zapytania Podatnika dotyczącego prawa nabywcy do otrzymania zwrotu w związku z zakupem przedmiotowego budynku oraz biorąc pod uwagę fakt, iż nie doszło jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży, a po stronie wnoszącego zapytanie istnieje jedynie zamiar dokonania sprzedaży, tut. organ podatkowy informuje, iż nie jest możliwe ustalenie, w imieniu jakiego podmiotu Strona występuje. W konsekwencji nie można stwierdzić, że Podatnik jest uprawniony do występowania o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej w nie swojej sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY